Din Kültürü 9. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı

2017-2018

1. Peygamber Efendimizin Bedir savaşında esir alınan müşriklerle ilgili yaptığı uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
a) Müşrik esirleri cezalandırmıştır.
b) Müşrik esirleri Bizans'a sürmüştür.
c) Müşrik esirleri zindana attırmıştır.
d) Müşrik esirleri, Mekke'de bulunan Müslüman esirlerle değiştirmiştir.
e) Müşrikleri, her biri on Müslümana okuma-yazma öğretmek şartıyla serbest bırakmıştır.


2. Uhud savaşı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında 625 yılında gerçekleşmiştir.
b) Peygamberimizin amcası Hz. Hamza bu savaşta şehit olmuştur.
c) Müslümanlar bu savaşta Peygamberimizin sözüne uymanın ne kadar önemli olduğunu kavramışlardır.
d) Bu savaş sonrası Mekke fethedilmiş, Kabe putlardan temizlenmiştir.
e) Peygamberimiz bu savaşta yaralanmıştır.


3. Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarının tarihleri aşağıdaki şıklardan hangilerinde doğru olarak verilmiştir?
a) Bedir-624, Uhud-625, Hendek-627
b) Bedir-623, Uhud-624, Hendek-627
c) Bedir-624, Uhud-625, Hendek-626
d) Bedir-625, Uhud-626, Hendek-627
e) Bedir-624, Uhud-625, Hendek-628


4. Hicretin altıncı yılında (628) Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında yapılmıştır. Anlaşmaya göre iki tarafın on yıl süreyle barış yapmaları kararlaştırılmıştır. Peygamberimiz bu barış ortamından faydalanarak çeşitli ülkelerin hükümdarlarına elçiler vasıtasıyla İslam'a davet mektupları göndermiştir.
Bu anlaşmanın adı nedir?
a) Medine Sözleşmesi
b) Hudeybiye Anlaşması
c) Mekke Anlaşması
d) Veda Hutbesi
e) Akabe Biatları


5. Peygamber Efendimiz Bizans Kayseri Heraklius'a hangi elçi vasıtasıyla İslam'a davet mektubu göndermiştir?
a) Abdullah bin Huzafe
b) Salit bin Amr
c) Amr bin Ümeyye
d) Dihyetül Kelbi
e) Şuca bin Vehb


6. Mekke'nin fethiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Mekke, Müslümanlar tarafından 627 yılında fethedildi.
b) Müslümanların on bin kişilik ordusuna müşrikler karşı koymadı ve önemli bir çatışma olmadan Mekke fethedildi.
c) Kabe putlardan temizlendi.
d) Peygamberimiz genel af ilan etti ve herkesi bağışladı.
e) Peygamberimizin af tutumu karşısında Mekkelilerin büyük çoğunluğu İslam'ı kabul etti.


7. Peygamber Efendimiz Veda Hutbesi'nde "Ey mü'minler! Size iki emanet bırakıyorum, onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız." buyurmuştur.
Bu emanetler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir?
a) Kur'an-ı Kerim - İslam tarihi kitapları
b) Peygamberimizin özel eşyaları - Mescid-i Nebi
c) Kur'an-ı Kerim - Peygamberimizin sünneti
d) Suffe - Mescid-i Nebi
e) Peygamberimizin sünneti - Hadisler


8. Peygamber Efendimizin 632 yılında hac vazifesi için gittiği Mekke şehrinde yüz binden fazla Müslümana yaptığı Veda Hutbesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Arab'ın Arab olmayana üstün olduğu belirtilmiştir.
b) İnsan hak ve hürriyetlerine vurgu yapılmıştır.
c) Erkek ve kadının birbirlerine karşı sorumluluklarının olduğu belirtilmiştir.
d) Kur'an ve sünnete bağlı kalınması gerektiği vurgulanmıştır.
e) Allah'a hiçbir şeyin ortak koşulmaması gerektiği vurgulanmıştır.


9. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) vefat tarihi tam ve doğru olarak aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?
a) 12 Nisan 632
b) 8 Haziran 635
c) 8 Nisan 630
d) 12 Haziran 630
e) 8 Haziran 632


10. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Araplara ve Türklere gönderilmiş bir kitaptır.
b) İçinde yer alan ilkeler tüm zamanlar için geçerlidir.
c) Allah tarafından Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) gönderilmiştir.
d) Son ilahi kitaptır.
e) İslam dininin en temel kaynağıdır.


11. Kur'an-ı Kerim'in indiriliş süreci ne zaman başlamıştır?
a) 610 yılı Muharrem ayında
b) 622 yılı Ramazan ayında
c) 622 yılı muharrem ayında
d) 610 yılı Ramazan ayında
e) 610 yılı Zilhicce ayında


12. Kur'an ayetleri ilk ne zaman yazıya geçirilmiş ve ezberlenmiştir?
a) Hz. Ebu Bekir zamanında
b) Hz. Osman zamanında
c) Peygamber Efendimiz zamanında
d) Emeviler zamanında
e) Osmanlılar zamanında


13. Kur'an-ı Kerim ilk olarak ne zaman kitap haline getirilmiştir?
a) Hz. Ebu Bekir zamanında
b) Hz. Osman zamanında
c) Peygamber Efendimiz zamanında
d) Emeviler zamanında
e) Osmanlılar zamanında


14. "Ayet" kavramı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Kur'an'ı oluşturan uzun veya kısa vahiy ifadeleridir.
b) Durak denilen işaretlerle birbirinden ayrılır.
c) Sözlük anlamı "işaret", "delil", "alamet" demektir.
d) Her biri 20 sayfadan oluşur.
e) Kur'an'da 6666 ayet vardır.


15. Kur'an'da 114 tane bulunan ve ayetlerden oluşan bölümlere ne ad verilir?
a) Cüz
b) Sayfa
c) Sure
d) Mushaf
e) Hatim


16. Kur'an'ın en kısa ve en uzun sureleri aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Sübhaneke-Yasin
b) Kevser-Bakara
c) İhlas-Bakara
d) Fatiha-Yasin
e) Kevser-Âli imran


17. Kur'an'ın ilk ve son sureleri aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Fatiha-Nas
b) Fatiha-İhlas
c) Bakara-Nas
d) Kevser-İhlas
e) Bakara-Kevser


18. Kur'an-ı Kerim'in, her biri 20 sayfadan oluşan ve toplamda 30 tane olan bölümlerine ne ad verilir?
a) Sure
b) Ayet
c) Hatim
d) Mushaf
e) Cüz


19. Kur'an'ın kitap haline getirilmiş şekline mushaf denir. İlk mushaf Hz. Ebu Bekir'in halifeliği döneminde oluşturulmuş, Hz. Ebu Bekir'e teslim edilmiş, onun vefatıyla ...............'e, ondan da kızı ...............'ya geçmiştir.
Yukarıdaki cümlede yer alan boş yerlere sırasıyla aşağıdaki kelimelerden hangileri yazılmalıdır?
a) Zeyd bin Sabit-Sümeyra
b) Hz. Peygamber-Fatıma
c) Hz. Ömer-Hafsa
d) Hz. Ebu Bekir-Aişe
e) Hz. Ömer-Saliha


20. Kur'an-ı Kerim'i güzel bir şekilde okumak için uyulması gereken kuralları kapsayan bilim dalına ne ad verilir?
a) Kıraat
b) Tefsir
c) Meal
d) Tecvit
e) Mukabele