Din Kültürü 12. Sınıf 7. Ünite

Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri


VAHYE DAYALI DİNLER: İSLAMİYET, HRİSTİYANLIK, YAHUDİLİK

İslam Dini: Allahü Teala'nın insanlara gönderdiği son ilahi dindir. Peygamberimiz Hz. Muhammed aracılığıyla gönderilmiştir. İslam sözcüğünün anlamı Allah'a teslim olmak demektir. İslam dininin temelini tevhit inancı (Allah'ın varlığına ve birliğine iman) oluşturur. İslam dininde temel inanç esasları altı tanedir. Bunlar...

» devamını okumak için tıklayınHİNT DİNLERİ: HİNDUİZM, BUDİZM, CAYNİZM, SİHİZM

Hinduizm: Hindistan'da yaygın bir din olup M.Ö. 1500 yıllarında ortaya çıkmıştır. Bilinen bir kurucusu, sistemi ve ibadet şekli yoktur. Kutsal metinleri "Vedalar" adı verilen ve dört bölümden oluşan bir kitaptır. Vedaların "Rişi" denilen ve doğaüstü güçlerle ilişkiye geçtiği kabul edilen kişilere verildiğine inanılır. Kast sistemi Hinduizm'in en belirgin yönlerindendir. Kast; aynı işle meşgul olan, görev ve gelenekleriyle birbirine sımsıkı bağlanan...

» devamını okumak için tıklayınÇİN VE JAPON DİNLERİ: KONFÜÇYANİZM, TAOİZM, ŞİNTOİZM


Konfüçyanizm: Çin'de yaygındır. Konfüçyüs'ün (M.Ö. 551-479) görüş ve düşünceleri doğrultusunda ortaya çıkmıştır. Bilge bir kişi olan Konfüçyüs, genç yaşından itibaren dersler vermeye, öğrenci yetiştirmeye başlamıştır. Bir süre de memurluk yapmış, sonra görevinden ayrılıp Çin ülkesini dolaşmış, gittiği yerlerde erdemli davranışlar ve Çin uygarlığının canlandırılması üzerine konuşmalar yaparak halkı aydınlatmaya çalışmıştır...

» devamını okumak için tıklayınGELENEKSEL DİNLER

Herhangi bir kurucusu, kutsal metinleri ve inanç sistemi olmayan kabile dinlerine geleneksel dinler denir. Bu dinler daha çok ilkel hayat yaşayan kabilelerde yaygındır. Kabile üyelerinin hepsinin aynı dine mensup olmaları mecburdur. Bir kabilenin üyesi başka bir dine geçemez.

Başlıca geleneksel dinler → Dinka, Ga, Auni, Maori, Nuer.


Geleneksel Dinlerde Yer Alan Ortak Kavramlar:

Yüce Tanrı: Göğün en yüksek katında bulunur ve diğer varlıkları yaratıp yönetir.

Mana: Kabile toplumunda önem verilen hayvan, bitki vb nesnelerde, kabile reisi, büyücü, sihirbaz gibi kişilerde bulunduğuna inanılan doğaüstü güç.

Tabu: Mana gücüne sahip olduğuna inanılan kabile reisi, sihirbaz, hekim, ölüler, bazı bitkiler, kutsal yerler vb birer tabudur. Bunlar kutsaldır, dokunulmazdır.

Totem: Kabile toplumunun kendilerine akraba saydıkları doğa unsurları, bitki, hayvan ve cansız varlıklardır. Totemler dokunulmaz kabul edilir.

Şaman: Ruhlarla bağlantı kurduğuna inanılan din adamlarıdır. Şamanların mana gücüne sahip olduklarına inanılır.

Efsane: Tanrıları, evrenin yaratılışını vb konu edinen ve sözlü olarak anlatılan hikayeler.

Ayin: İlkel kabile toplumlarının belirli kurallar ve düzen içerisinde, dans ederek yaptıkları dini tören.
www.huseyinarasli.com
Büyü: Bir işte başarılı olmak ve doğaüstü güçlerin yardımını sağlamak amacıyla büyücüler tarafından yapılan işlemler.DİNLERİN BENZER ÖZELLİKLERİ


İnanç:

• İlahi dinlerin hepsinde her şeye gücü yeten, eşi ve benzeri bulunmayan, evrenin ve her şeyin yaratıcısı olan Yüce Tanrı inancı vardır. İslam'da Allah; Hristiyanlık'ta Baba, Oğul ve Kutsal Ruh; Yahudilik'te Yehova veya Elohim.

• Sihizm ve Taoizm'de tek tanrı, Hinduizm ve Şintoizm'de çok tanrı inancı vardır.

• Tüm ilahi dinlerde peygamber inancı vardır.
www.huseyinarasli.com
• Tüm ilahi dinlerde ahiret inancı vardır. Hinduizm, Budizm ve Sihizm'de ahiret inancı olmayıp reenkarnasyon (ruh göçü) inancı vardır.


İbadet:

• Bütün dinlerde ibadet kavramı yer alır.

• En sistemli ve planlı ibadet İslam dinindedir. Namaz, oruç, zekat, hac vb.

• Hristiyanlık'ta sabah ve akşam ibadetleri, Kilise'de pazar ayini yapılır.

• Yahudilik'te sabah, akşam ve cumartesi günleri Sinagog'ta dua ve ibadet edilir.

• Hinduizm'de sabah erken kalkılıp yıkanılır. Ganj nehrinde yıkanmak ibadet sayılır.

• Budistler Buda heykeli önünde diz çöküp dua ederler.

• Şintoizm'de evde veya mabette ibadet edilir.

• İslamiyet, Hristiyanlık, Yahudilik, Hinduizm, Caynizm dinlerinde oruç ibadeti vardır. Örneğin; İslamiyet'te Ramazan orucu, Caynizim'de kırk gün oruç, Yahudilik'te Yom Kippur öncesi tutulan oruç, Hıristiyanlık'ta kırk günlük perhiz vb.

• Dinlerde hac ibadeti de benzerlik gösterir. İslamiyet'te Kabe, Yahudilik'te Süleyman Mabedi, Hristiyanlık'ta Bethlehem, Kudüs, Roma vb hac için ziyaret edilen kutsal mekanlardır.

• Budistler Nepal'deki Lumbini'yi ve Bodhi ağacını, Hindular Ganj nehri kıyılarını ve Himalayalar'ın yüksek tepelerini hac mekanı olarak ziyaret ederler.

• Bütün dinlerde sadaka vermeye, iyilik yapmaya teşvik edici ifadeler yer alır.

• Dinlerde kurban ibadeti de ortak uygulamalardan biridir.


Ahlak:

Dinler ahlak konusuna çok önem vermişlerdir. Genelde bütün dinler, insanın erdemli davranışlar sergilemesini teşvik eder. Örneğin Peygamberimiz güzel ahlakı tamamlamak için gönderildiğini söylemiştir. Yahudilikteki on emir genel olarak ahlak ile ilgilidir. Budizm'deki sekiz dilim yol ilkeleri de ahlak kurallarından oluşur.


Dinlerde Önemli Günler ve Geceler:
www.huseyinarasli.com
• İslam dininde Ramazan ayı, cuma günü, kadir gecesi ve diğer kandil geceleri, Ramazan ve Kurban bayramları önemli gün ve gecelerdendir.

• Hristiyanlık'ta pazar günü, Meryem Ana Günü, Haç Yortusu, Paskalya, Noel önemli gün ve gecelerdendir.

• Yahudilik'te cumartesi günü, Roşhaşana, Pesah Bayramı önemli gün ve gecelerdendir.

• Budizm'de Uposattha Günü önemlidir.

© Telif Hakkı

Sitedeki dökümanlar yazılı izin olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayınlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Öğretmen arkadaşlar öğrencilerine fotokopi yoluyla çoğaltıp dağıtabilirler.