Avnî (Fatih Sultan Mehmed) - Cihad Gazeli

İmtisâl-i "câhidû fillah" olubdur niyyetüm
Dîn-i İslamın mücerred gayretidür gayretüm

Fazl-ı Hakk u himmet-i cünd-i ricâlullah ile
Ehl-i küfrü ser-te-ser kahr eylemekdür niyyetüm

Enbiyâ vü evliyâya istinâdum var benüm
Lütf-i Hak'dandur hemân ümmîd-i feth u nusretüm


Nefs ü mâl ile n'ola kılsam cihanda ictihâd
Hamdü lillâh var gazâya sad-hezâran rağbetüm

Ey Mehemmed, mu'cizât-ı Ahmed-i muhtâr ile
Umarum gâlib ola a'dâ-yı dîne devletüm

fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

Avnî (Fatih Sultan Mehmed


Açıklaması:

Niyetim "Allah yolunda cihad ediniz" emrine uymaktır. Gayretim ise İslam dinine bağlı olmanın getirdiği gayretten başkası değildir.

Niyetim Allahü Teala'nın fazlı ve rical-i gayb ordusunun himmeti ile kafirleri baştan başa kahr eylemektir.

Peygamberler ve velîler benim dayanağımdır. Fetih ve yardım ümidim sadece Allah'ın lütfundandır.

Can ve mal ile dünyada cihadda bulunsam ne olacak. Hamd olsun Allah'a, gazâya yüzbinlerce rağbetim var.

Ey Mehmed! Ahmed-i Muhtar'ın (Resulullah s.a.v.) mucizeleri sayesinde devletim din düşmanlarına galip gelecektir.