Divan Edebiyatında Kullanılan Nazım ve Nesir Türleri

Tevhid: Allah'ın varlığını ve birliğini konu edinen şiirlerdir.

Münacaat: Allah'a yalvarmak amacıyla yazılan şiirlerdir.

Na't: Peygamber Efendimizi övmek amacıyla yazılmış şiirlerdir.
www.huseyinarasli.com
Mevlid: Peygamber Efendimizin doğumunu anlatan şiirlerdir. Mevlid türünün en önemli şairi, 15. yüzyıl şairlerinden Süleyman Çelebi'dir. Onun "Vesiletü'n-Necat" adlı eseri bu türde meşhur olmuştur.

Miraciye: Peygamber Efendimizin mirac mucizesini anlatan şiirlerdir.

Hilye: Peygamber Efendimizin fiziki özelliklerini tasvir eden manzum ve mensur eserlerdir.

Siyer: Peygamber Efendimizin hayatını anlatan eserlerdir.

Mersiye: Vefat eden bir kişinin ölümünden dolayı söylenen yas şiirleridir.

Medhiye: Ünlü bir kişiyi övmek amacıyla kaside türünde yazılan şiirlerdir.
www.huseyinarasli.com
Hicviye: Bir kişiyi veya bir olayı eleştirmek amacıyla yazılan şiirlerdir. Hiciv türünün en başarılı şairi 17. yüzyıl divan şairlerinden Nef'î'dir.

Nazire: Bir şairin şiirine başka bir şair tarafından aynı vezin (ölçü) ve kafiye düzeniyle yazılan benzer şiirlerdir.

Tezkire: Şairlerin hayatları ve eserleriyle ilgili bilgilerin yer aldığı biyografik eserlerdir. Divan edebiyatında bu türde yazılan eserlere "Şuara Tezkireleri" denir.

Gazavatname: Ordunun savaşlarını, zaferlerini, fetihlerini anlatan manzum ve mensur eserlerdir.

Siyasetname: Devlet yönetimi hakkında bilgi vermek amacıyla yazılan mensur eserlerdir.
www.huseyinarasli.com
Seyahatname: Bir gezginin gezip gördüğü yerleri anlattığı eserlerdir.

Menakıbname: Evliyanın, Allah dostlarının hayatını ve kerametlerini anlatan manzum ve mensur eserlerdir.

Nasihatname: İnsanları ve toplumu eğitmek, devletin birliğini, düzenini sağlamak amacıyla nazım veya nesir şeklinde yazılan öğüt verici eserlerdir.

Münşeat: Resmi, edebi veya kişisel her türlü mektubun toplandığı ve yazım kurallarını gösteren eserlerdir.

Surname: Şehzadelerin sünnet merasimlerini ve kadın sultanların düğünlerini anlatan manzum ve mensur eserlerdir.

Tehzil: Bir manzumeyi aynı ölçü ve kafiye kullanılarak şakacı, alaycı bir şekilde taklit etmek amacıyla yazılan şiir.

Surname: Düğün, şenlik ve ziyafetlerin anlatıldığı manzum ve mensur eserler.


Araştıran ve yazan: Hüseyin Araslı