Divan Edebiyatında Kullanılan Nazım ve Nesir Türleri

Tevhid: Allah'ın varlığını ve birliğini konu edinen şiirlerdir.

Münacaat: Allah'a yalvarmak amacıyla yazılan şiirlerdir.

Na't: Peygamber Efendimizi övmek amacıyla yazılmış şiirlerdir.
www.huseyinarasli.com
Mevlid: Peygamber Efendimizin doğumunu anlatan şiirlerdir. Mevlid türünün en önemli şairi, 15. yüzyıl şairlerinden Süleyman Çelebi'dir. Onun "Vesiletü'n-Necat" adlı eseri bu türde meşhur olmuştur.

Miraciye: Peygamber Efendimizin mirac mucizesini anlatan şiirlerdir.

Hilye: Peygamber Efendimizin fiziki özelliklerini tasvir eden manzum ve mensur eserlerdir.

Siyer: Peygamber Efendimizin hayatını anlatan eserlerdir.

Mersiye: Vefat eden bir kişinin ölümünden dolayı söylenen yas şiirleridir.

Medhiye: Ünlü bir kişiyi övmek amacıyla kaside türünde yazılan şiirlerdir.
www.huseyinarasli.com
Hicviye: Bir kişiyi veya bir olayı eleştirmek amacıyla yazılan şiirlerdir. Hiciv türünün en başarılı şairi 17. yüzyıl divan şairlerinden Nef'î'dir.

Nazire: Bir şairin şiirine başka bir şair tarafından aynı vezin (ölçü) ve kafiye düzeniyle yazılan benzer şiirlerdir.

Tezkire: Şairlerin hayatları ve eserleriyle ilgili bilgilerin yer aldığı biyografik eserlerdir. Divan edebiyatında bu türde yazılan eserlere "Şuara Tezkireleri" denir.

Gazavatname: Ordunun savaşlarını, zaferlerini, fetihlerini anlatan manzum ve mensur eserlerdir.

Siyasetname: Devlet yönetimi hakkında bilgi vermek amacıyla yazılan mensur eserlerdir.
www.huseyinarasli.com
Seyahatname: Bir gezginin gezip gördüğü yerleri anlattığı eserlerdir.

Menakıbname: Evliyanın, Allah dostlarının hayatını ve kerametlerini anlatan manzum ve mensur eserlerdir.

Nasihatname: İnsanları ve toplumu eğitmek, devletin birliğini, düzenini sağlamak amacıyla nazım veya nesir şeklinde yazılan öğüt verici eserlerdir.

Münşeat: Resmi, edebi veya kişisel her türlü mektubun toplandığı ve yazım kurallarını gösteren eserlerdir.

Surname: Şehzadelerin sünnet merasimlerini ve kadın sultanların düğünlerini anlatan manzum ve mensur eserlerdir.

Tehzil: Bir manzumeyi aynı ölçü ve kafiye kullanılarak şakacı, alaycı bir şekilde taklit etmek amacıyla yazılan şiir.

Surname: Düğün, şenlik ve ziyafetlerin anlatıldığı manzum ve mensur eserler.


Araştıran ve yazan: Hüseyin Araslı

© Telif Hakkı
Sitedeki dokümanlar Hüseyin Araslı'nın yazılı izni olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayımlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Tüm yayınlarımızın tek yasal yayın platformu huseyinarasli.com adresidir.