Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedîde)

     Servet-i Fünun edebiyatı, aynı sanat anlayışını benimseyen ve bir dergi etrafında toplanan yazarlarca oluşturulmuştur. Bu derginin adı Servet-i Fünun dergisidir. Bu edebî harekete "Edebiyat-ı Cedide (yeni edebiyat)" adı da verilir. Çünkü bu topluluğun mensubu olan sanatçılar yeni bir edebiyat ortaya koymuşlardır. Böylelikle Tanzimat Fermanı'ndan sonra edebiyat alanında başlayan Batılılaşma çabaları, edebi bir topluluk olması bakımından ilk meyvesini Servet-i Fünün döneminde vermiştir.
     Servet-i Fünun topluluğunun oluşmasında Tanzimat edebiyatının 2. kuşak şairlerinden Recaizade Mahmut Ekrem önemli bir faktördür. Batılılaşma yanlısı şairleri ve yazarları bir dergi etrafında toplamak isteyen Ekrem, Servet-i Fünun dergisi'nin idarecisi Ahmet İhsan'la görüşür. Bu görüşmeden sonra öğrencisi Tevfik Fikret'i, 7 şubat 1896'daki 256. sayısından itibaren Servet-i Fünun Dergisi'nin başına geçirir. Önceleri daha çok bilimsel bir dergi olan Servet-i Fünun, Tevfik Fikret'in yazı işleri müdürü olmasından sonra sanat ve edebiyat dergisi olur. Recaizade Mahmut Ekrem'in yenileşme yolunda takipçisi olan şair ve yazarlar da bu dergide toplanmaya başlar. Derginin adı, yeni başlayan bu edebi topluluğun da adı olur.www.huseyinarasli.com
     Servet-i Fünun dergisi Hüseyin Cahit'in Fransızca'dan tercüme ettiği "Edebiyat ve Hukuk" (Servet-i Fünun Dergisi, S. 553, 16 Ekim 1901) adlı makalenin sakıncalı bulunması nedeniyle kapatılır. Böylece 1896-1901 yılları arasını kapsayan Servet-i Fünun topluluğu da dağılır.
     Servet-i Fünun edebiyatı, devlet sansürünün yoğun olduğu bir dönemde başlayıp gelişmiştir. Bu sebeple Servet-i Fünun sanatçıları eserlerinde siyasal ve toplumsal konular yerine bireysel konulara yer vermişlerdir. www.huseyinarasli.com


Servet-i Fünun Dergisi'nde (1896-1901) Yazıları Yayımlanan Şairler ve Yazarlar

Şiir: Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin, Ali Ekrem, İsmail Safa, Hüseyin Siret, Hüseyin Suat, Celal Sahir, Faik Ali, Menemenlizade Mehmet Tahir, Süleyman Nazif, Süleyman Nesip.

Mensur Şiir: Halit Ziya, Mehmet Rauf.

Roman ve Hikaye: Mehmet Rauf, Halit Ziya, Hüseyin Cahit, Ahmet Hikmet, Safvetî Ziya.

Araştıran ve yazan: Hüseyin Araslı.