Din Kültürü 12. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı

2017-2018

1. "Hadis" ve "Sünnet" kavramları hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Hadis kavramı sünnete göre daha kapsamlıdır
b) Sünnet ve hadis birbiriyle yakın ilişki içindedir
c) Sünnetin içinde Peygamberimizin davranışları da yer alır
d) Sünnet; Peygamber Efendimizin söylediği sözler, yaptığı iş ve davranışlar, başkası yaptığında da uygun görüp onayladığı davranışlardır
e) Sünnet hadise göre daha kapsamlıdır

www.huseyinarasli.com
2. Kur'an-ı Kerim'in en iyi ve en doğru tefsiri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Zemahşerî, el-Keşşâf
b) Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili
c) Seyyid Kutub, Fi Zilal'il Kur'an
d) İbn Kesir, Tefsirül Kur'an
e) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) sünneti


3. Peygamberimiz Hz. Muhammed'i (s.a.v.) diğer insanlardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Allah'tan vahiy alması
b) Doğmadan önce babasını kaybetmiş olması
c) Adaletli bir devlet başkanı olması
d) Ayırım yapmaksızın insanlara değer vermesi
e) Çocuklarının çoğunun kendisi hayatta iken vefat etmesi


4. Peygamber Efendimizin hadislerinin toplandığı en sağlam altı hadis kitabının hepsine birden ne ad verilir?
a) Sahih-i Buhari
b) Hadisname
c) Sahih-i Müslim
d) Kütüb-ü Sitte
e) Hadis-i Erbain


5. Muhammed bin İsmail el-Buhari'nin (öl. 869) derlediği hadis kitabıdır. Muhammed Buhari hazretleri altı yüz bin hadis rivayeti arasından titiz bir çalışma sonucunda seçtiği 7397 hadisi eserine almıştır.
Yukarıda hakkında bilgi verilen hadis kitabının adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sünen-i İbn Mace
b) Sahih-i Buhari
c) Sahih-i Müslim
d) Müsned
e) Sünen-i Tirmizi


6. İslam dininde yer alan ahlakî esasları hayata geçirmeyi amaçlayan, Peygamber Efendimizin sünnetine dayalı bir hayat tarzını yaşam biçimi haline getirmeyi ilke edinen ilim dalına ne ad verilir?
a) Tarih
b) Tefsir
c) Tasavvuf
d) Fıkıh
e) Biyografi


7. Aşağıdakilerden hangisi tasavvufî düşüncenin amaçlarından değildir?
a) Peygamber Efendimizin mütevazi hayat tarzını benimsemek
b) Şöhretli ve gösterişli yaşam şartlarını yakalayabilmek için çalışmak
c) Kalbi Allah sevgisiyle doldurmak
d) Nefsi kötü duygu ve düşüncelerden arındırmak
e) Dünyaya ve dünya malına önem vermemek


8. Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzde etkin olan tasavvufi yorumlardan değildir?
a) Yesevilik
b) Nakşibendilik
c) Mevlevilik
d) Hanefilik
e) Kadirilik


9. Türkistanlı Hoca Ahmed Yesevi'nin görüş ve düşüncelerine dayanan tasavvuf ekolünün adı nedir?
a) Kadirilik
b) Mevlevilik
c) Nakşibendilik
d) Şafilik
e) Yesevilik


10. Hoca Ahmed Yesevi'nin insanlara İslam dininin ilkelerini anlattığı, sade ve akıcı bir Türkçe ile yazdığı şiirlerine ne ad verilir?
a) Mesnevi
b) Rubai
c) Mevlid
d) Hikmet
e) Kaside


11. Muhammed Bahauddin Nakşibend'in görüş ve düşüncelerine dayanan tasavvuf ekolünün adı nedir?
a) Kadirilik
b) Mevlevilik
c) Nakşibendilik
d) Şafilik
e) Yesevilik


12. Büyük mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin görüş ve düşüncelerine dayanan tasavvuf ekolünün adı nedir?
a) Kadirilik
b) Mevlevilik
c) Nakşibendilik
d) Şafilik
e) Yesevilik


13. Mevlana Celaleddin-i Rumi hazretleriyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) 1207 tarihinde Horasan'ın Belh şehrinde dünyaya geldi
b) Babasının adı Sultan Veled'dir
c) 66 yaşında Konya'da vefat etti
d) Mezarı Horasan'dadır
e) Dönemin edebiyat ve şiir dili Farsça olduğu için eserlerini Farsça kaleme almıştır


14. Aşağıdakilerden hangisi Mevlana'nın meşhur bir eseridir?
a) Fıkhul ekber
b) Müsned
c) Sahih-i Buhari
d) Makalât
e) Mesnevi15. Büyük Türk-İslam düşünürü Hacı Bektaş-ı Veli'nin görüş ve düşüncelerine dayanan tasavvuf ekolünün adı nedir?
a) Bektaşilik
b) Alevilik
c) Nusayrilik
d) Caferilik
e) Mevlevilik


16. Alevi-Bektaşi ekolünde dede, pir veya mürşit denilen manevi liderler yönetiminde ve belli kurallar çerçevesinde yapılan dini törene ne ad verilir?
a) Sema
b) Zikir
c) Cem
d) Semah
e) Gülbenk


17. Dünya üzerinde renkleri, dilleri, dinleri, kültürleri, gelenekleri, düşünceleri, inançları, değer yargıları birbirinden farklı birçok millet ve toplum yaşamaktadır. Hatta bu farklılıklar toplumların kendi içinde bile değişiklik gösterebilir. Bütün bu farklılıklar birer zenginliktir. Herkesin düşünce yapısı, yaşam tarzı aynı olamaz. Ünlü halk ozanımız Aşık Veysel'in de dediği gibi .....................
Paragrafta yer alan boşluk aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?
a) Benim sadık yarim kara topraktır.
b) Eğlenecek yer bulaman, şu gönlümdeki köşk olmasa.
c) Gel, ne olursan ol yine gel, bu kapı ümitsizlik kapısı değildir.
d) Koyun kurt ile gezerdi, fikir başka başka olmasaydı.
e) Irkımız neslimiz aslı bir kandan, siz sağ olun biz selamet gidelim


18. "Müslüman başkalarıyla iyi geçinen, kendisiyle iyi geçinilen kimsedir. Geçimsiz kimsede hayır yoktur." Hadis-i Şerif
Peygamber Efendimizin bu hadisinde aşağıdaki konulardan hangisinin önemi vurgulanmıştır?
a) Cesaretli olmak
b) Çalışkan olmak
c) Vaktini iyi değerlendirmek
d) Allah yolunda cihad etmek
e) Barış içinde yaşamak


19. Peygamber Efendimiz 63 yıllık hayatı boyunca her zaman affedici ve barışçı kişiliğiyle tanınmıştır. Çünkü Yüce Allah O'nu ...........................
Paragrafta yer alan boşluk aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?
a) Son peygamber olarak göndermiştir.
b) 40 yaşında Peygamberlik ile görevlendirmiştir.
c) Alemlere rahmet olarak göndermiştir.
d) Arap halkından seçmiştir.
e) İlk peygamber olarak göndermiştir.


20. "Müslüman, elinden ve dilinden diğer Müslümanların güvende olduğu kimsedir." Hadis-i şerif
Bu hadis-i şerife göre bir Müslümanda aşağıdaki vasıflardan hangisi bulunmamalıdır?
a) Emin olmalıdır.
b) İhtiraslı olmalıdır.
c) Doğru sözlü olmalıdır.
d) Güzel söz söylemelidir.
e) İnsanlara güven vermelidir.

Hazırlayan: Hüseyin Araslı