İkilemelerin, Pekiştirmelerin, Ek Fiilin Yazımı

İkilemelerin Yazımı: İkilemeler, anlatım gücünü artırmak, anlamı pekiştirmek amacıyla oluşturulan söz gruplarıdır. İkilemeyi oluşturan sözcükler ayrı yazılır ve aralarına noktalama işareti konmaz.

Uzun uzun baktı gidenlerin ardından.

Oldum olası sevmem kalabalık ortamları.Pekiştirmeli Sözlerin Yazımı: Sıfat veya zarf görevindeki pekiştirmeli sözler bitişik yazılır.

Apaçık     Apak     Büsbütün     Çepeçevre     Dümdüz     DüpedüzEk Fiilin Yazımı: Ek fiilin çekimli biçimleri (idi, imiş, ise) ayrı yazılabildiği gibi bitişik olarak da yazılabilir.


• Ek fiil ünsüzle biten kelimelere bitişik olarak yazıldığında "i" ünlüsü düşer, ayrıca büyük ünlü uyumuna uyar.

Yorgun idi → Yorgundu

Güzel imiş → Güzelmiş

Gelir ise → Gelirse


• Ek fiil ünlüyle biten kelimelere bitişik olarak yazıldığında araya "y" ünsüzü girer, "i" ünlüsü düşer, ayrıca büyük ünlü uyumuna uyar.

Sonuncu idi → Sonuncuydu

Yabancı imiş → Yabancıymış

Ne ise → Neyse


Örnek soru:

› Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
a) Babam bugün İbrahim Bey ile görüşecek.
b) Beşaltı günden beri öksürüyor yavrucuğum.
c) Pamukkale'nin travertenlerini korumak için çalışmalar yapılıyor.
d) Basketbol oynarken parmağını sakatlamış.

cevap: B

YAZIM KURALLARI ONLINE TESTLER

YAZIM KURALLARI DERS NOTLARI
Sayıların Yazımı
Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler
Kısaltmaların Yazımı
Yazımı Karıştırılan Sözcükler
"-de" Bağlacının, "-de" Ekinin Yazımı
"ki"nin Yazımı
"ile Bağlacının, "mi" Edatının Yazımı
İkilemelerin, Pekiştirmelerin Yazımı
Ek Fiilin Yazımı