Kesme İşareti ( ' )

Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır.

Atatürk'üm

Kurtuluş Savaşı'

Resmî Gazete'de

Orhan Veli'dir.
www.huseyinarasli.com
Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğu zaman ekten önce kesme işareti kullanılır.

Hisar'dan (Rumeli Hisarı)
Boğaz'dan (İstanbul Boğazı)

Özel adlar için yay ayraç içinde bir açıklama yapıldığında kesme işareti yay ayraçtan önce kullanılır.

Yakup Kadri'nin (Karaosmanoğlu)

Sonunda 3. teklik kişi iyelik eki olan özel ada, bu ek dışında başka bir iyelik eki getirildiğinde kesme işareti konmaz.

Boğaz Köprü'ne - Boğaz Köprümüzün

Kuşada'nda - Kuşadamızdaki

Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yeri adlarına gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz.

Türkiye Büyük Millet Meclisine

Türk Dil Kurumundan

Anadolu Lisesini

Özel adlara getirilen yapım ekleri ve yapım ekinden sonra gelen diğer ekler kesme işaretiyle ayrılmaz.

Türkçe → Türkçenin

Konya → Konyalının

Müslümanlık → Müslümanlıkta

Özel adlara getirilen çokluk eki ve çokluk ekinden sonra gelen diğer ekler kesme işaretiyle ayrılmaz.

Türkler → Türklerin

Müslümanlar → Müslümanların

Sonunda p, ç, t, k ünsüzlerinden biri bulunan özel adlara ünlüyle başlayan ek getirildiğinde kesme işaretine rağmen son ses yumuşatılarak söylenir.

yazılışı: Sinop'a → okunuşu: Sinoba

yazılışı: Ahmet'i → okunuşu: Ahmedi

Özel adlar yerine kullanılan "o" zamiri cümle içinde büyük harfle yazılmaz ve kendisinden sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz.

Daha dün sahilde tek başına dolaşırken görmüşler onu. Çok düşünceli görünüyormuş.Kişi adlarından sonra gelen saygı ve ünvan sözlerine getirilen ekleri ayırmak için kullanılır.

Yusuf Bey'e

Şerife Hanım'dan

Türk Dil Kurumu Başkanı'naKısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için kullanılır.

TBMM'nin

ABD'den

TV'deSayılara getirilen ekleri ayırmak için kullanılır.

1990'da

5'inci bölüm

657'yleBelirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına gelen ekleri ayırmak için kullanılır.

Başvurular 8 Haziran'a kadar uzatıldı.

23 Nisan'ın çocuklar için anlamı büyüktür.Seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düştüğünü göstermek için kullanılır.

Bir ok attım karlı dağın ardına
Düştü m'ola sevdiğimin yurduna
İl yanmazken ben yanarım derdine
Engel aramızı açtı n'eyleyim

(Karacaoğlan)


Güzelliğin on par'etmez
Bu bendeki aşk olmasa

(Âşık Veysel)Bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak için kullanılır.

Türkçede -lık'la yapılmış sözler.

a'dan z'ye kadar

NOKTALAMA İŞARETLERİ DİĞER KONULAR İÇİN