Noktalı Virgül (;), Eğik Çizgi (/), Yay Ayraç ( )

EĞİK ÇİZGİ

Dizeler (mısralar) yan yana yazıldığında aralarına konur.

Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak / Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak / O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak / O benimdir, o benim milletimindir ancak. (Mehmet Akif Ersoy)


Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ile şehir arasına konur.

Gayret Sokak Numara: 22/8 Pamukkale / DENİZLİ

NOT: Ülke adı yazılacağı zaman semt / ilçe ve şehir adlarının altı çizilerek ülke ismi alta yazılır.

www.huseyinarasli.com

Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur.

18/05/2005


Genel ağ adreslerinde kullanılır.

http://www.huseyinarasli.com


Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılır.

-cı / -ci / -cu / -cü

-lık / -lik / -luk / -lük


Matematikte bölme işareti olarak kullanılır.

50/2=25


Fizik, matematik vb. alanlarda birimler arası orantıları gösterirken eğik çizgi araya boşluk konulmadan kullanılır.

g/sn (gram/saniye)YAY AYRAÇ

Cümledeki anlamı tamamlayan ve cümlenin dışında kalan ek bilgiler için kullanılır.

Anadolu kentlerini, köylerini (Köy sözünü de çekinerek yazıyorum.) gezsek bile görmek için değil, kendimizi göstermek için geziyoruz. (Nurullah ATAÇ)

NOT: Yay ayraç içinde bulunan ve yargı bildiren anlatımların sonuna uygun noktalama işareti konur.


Özel veya cins isme ait ek, ayraçtan önce yazılır.

Yunus Emre'nin (1240-1320)...

Berlin'e (Almanya)...


Tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşanın hareketlerini, durumunu açıklamak ve göstermek için kullanılır.

İhtiyar — (Yavaş yavaş Kaymakam'a yaklaşır.) Ne oluyor beyefendi? Allah rızası için bana da anlatın... (Reşat Nuri Güntekin)


Alıntıların aktarıldığı eseri, yazarı veya künye bilgilerini göstermek için kullanılır.

Ne varlığa sevinirim
Ne yokluğa yerinirim
Aşkın ile avunurum
Bana seni gerek seni

(Yunus Emre)


Alıntılarda, alınmayan kelime veya bölümlerin yerine konulan üç nokta, yay ayraç içine alınabilir.

(...)derken şehrin öte başından boğuk boğuk sesler gelmeye başladı(...) (Tarık Buğra)


Bir söze alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırmak için kullanılan ünle işareti yay ayraç içine alınır.

Adam, akıllı (!) olduğunu söylüyor.


Bir bilginin şüpheyle karşılandığını veya kesin olmadığını göstermek için kullanılan soru işareti yay ayraç içine alınır.

1496 (?) yılında doğan Fuzulî...


Bir yazının maddelerini gösteren sayı ve harflerden sonra kapama ayracı konur.

A)            a)            1)            IV)NOKTALI VİRGÜL

Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için kullanılır.

Erkek çocuklara Doğan, Aslan, Orhan; kız çocuklara ise İnci, Çiçek, Gönül adları verilir.


Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır.

At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır.


İkiden fazla eş değer ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra noktalı virgül konabilir.

Yeni usul şiirimiz; zevksiz, köksüz, acemice görünüyordu. (Yahya Kemal Beyatlı)

NOKTALAMA İŞARETLERİ DERS NOTLARI
Nokta ( . )
Virgül ( , )
İki Nokta ( : )
Üç Nokta ( ... )
Soru İşareti ( ? )
Noktalı Virgül ( ; )
Eğik Çizgi ( / )
Yay Ayraç ( )
Tırnak İşareti ( " " )
Ünlem İşareti ( ! )
Kesme İşareti ( ' )
Kısa Çizgi ( - ), Uzun Çizgi ( ─ )