Din Kültürü 7. Sınıf 5. Ünite Test-2

İslam Düşüncesinde Yorum Biçimleri: İtikadi Yorumlar
Kazanım 7.5.2.

1. İslam'da inanç esaslarını inceleyen, araştıran bilim dalına ne ad verilir?
a) İctihad
b) İtikad
c) İtimad
d) Müctehid2. Aşağıdakilerden hangisi İslam dininde yer alan inanç esaslarından değildir?
a) Hurafeye inanmak
b) Meleklere inanmak
c) Kutsal kitaplara inanmak
d) Ahirete inanmak3. "İslam dininin ilk dönemlerinde Müslümanlar arasında itikadi konularda herhangi bir yorum farklılığı veya farklı düşünce bulunmuyordu. Çünkü ......................"
Yukarıdaki cümleyi en doğru tamamlayan ifade, aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sosyal hayat çok sade ve gösterişten uzak idi.
b) İslam coğrafyası oldukça genişlemiş idi.
c) Eski Yunan düşüncesine ait felsefe kitaplarını tercüme çalışmaları başlamıştı.
d) Peygamberimiz hayatta idi ve her şey O'na soruluyordu.4. Aşağıdakilerden hangisi itikadi yorum biçimlerinin ortaya çıkış sebeplerinden değildir?
a) Farklı milletlere ve kültürlere mensup insanların Müslüman olması
b) Eski Yunan düşüncesine ait felsefi eserlerin Arapçaya çevrilmesi
c) Müslümanların sade ve gösterişten uzak bir hayat sürmeleri
d) İslam inancı konusunda ortaya çıkan şüpheleri ve fitneleri giderme ihtiyacı5. Maturidi mezhebinin kurucusu olan İslam aliminin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) İmam-ı Azam Ebu Hanife
b) Ebul Hasan Ali el-Eşari
c) Ebu Mansur Muhammed
d) Ahmed bin Hanbel6. Eş'ari mezhebinin kurucusu olan İslam aliminin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Şah-ı Nakşibend
b) Ebul Hasan Ali el-Eşari
c) İmam Malik bin Enes
d) Mevlana Celaleddin RumiDİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı