Din Kültürü 7. Sınıf 5. Ünite Test-2

DİN - MEZHEP - MEZHEP FARKLILIKLARI-2

1. Din ve din anlayışı (mezhep) arasındaki farklar ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Din vahye dayanır, mezhepler insanların görüşlerine dayanır.
b) Dinin hükümleri değişmez, mezheplerin hükümleri değişebilir.
c) Din bir tektir, mezhep birden fazla olabilir.
d) Din bölgeseldir, mezhep evrenseldir.


2. Aşağıdakilerden hangisi mezheplerin ortaya çıkış sebeplerinden değildir?
a) İslam alimlerinin dini anlama ve yorumlama çabaları
b) Peygamber Efendimizin hayatta olması
c) İslam coğrafyasının genişlemesi
d) Farklı kültürlerden insanların Müslüman olması


3. Aşağıdakilerden hangisi din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebeplerinden değildir?
a) İnsanların farklı yapıda olması
b) İslam'ın en temel kaynağının Kur'an olması
c) Müctehidlerin farklı kültürlere mensup olmaları
d) Toplumların sürekli değişim ve gelişim içinde olması


4. Toplumsal değişim, İslam dininde mezheplerin farklı farklı olmasını hangi şekilde etkilemiştir?
a) Müctehidlerin farklı kültürlere mensup olmaları
b) Bazı insanların araştırmacı, sorgulayıcı kişiliklerinin olması
c) Toplumların sürekli değişim ve gelişim içinde olmaları
d) İnsanların eğitim seviyelerinin birbirinden farklı olması


5. İnsanların değişik yapısal özellikler taşıması, İslam dininde yorum biçimlerinin farklı farklı olmasını hangi şekilde etkilemiştir?
a) Olaylar karşısında bazı insanların duygusal, bazı insanların mantıksal davranması
b) Her yörenin veya milletin kültürel özelliklerinin farklı olması
c) Toplumların sürekli değişim ve gelişim içinde olmaları
d) Toplumların coğrafî, ekonomik ve sosyal yapılarının farklı olması
Hazırlayan: Hüseyin ARASLI