Din Kültürü 8. Sınıf 1. Ünite Test-4

İnsanın İradesi ve Kader Test-2
Kazanım 8.1.2.

1. "Dinde zorlama yoktur." (Bakara suresi, 256.) ayetiyle vurgulanan ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bir insan, yaratılışı hangi inanca yatkınsa ona iman eder.
b) Bir insan, akıl ve özgür iradesiyle istediği inancı seçebilir.
c) Bir insan, yaşadığı toplumda hangi inanç şekli yaygınsa ona yönelir.
d) Bir insan, anne-babasından ne gördüyse ona inanır.2. Bir insanın yaptığı davranışlardan, söylediği sözlerden Allah katında sorumlu olabilmesinin şartı akıl ve irade sahibi olmasıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, yaptığı davranışlardan Allah katında sorumludur?
a) Aklî dengesi yerinde olmayan deliler
b) Bitkisel hayata girmiş hastalar
c) Ergenlik çağına girmemiş çocuklar
d) Akıl sağlığı yerinde olanlar3. İnsanın sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) İnsanın sorumluluğu gücü ile sınırlıdır.
b) İnsanın sorumlu olabilmesinin şartı akıl ve irade sahibi olmasıdır.
c) İnsanın sorumluluğu evlilikle birlikte başlar.
d) İnsanın sorumluluğu, özgürlüğü oranındadır.4. Yüce Allah insana sınırlı bir irade (tercih hakkı) vermiş ve onu tercihlerinden sorumlu tutmuştur. İnsanın sorumluluğu ise gücü ve özgürlüğü ile sınırlıdır. İnsan bu özgürlüğü oranında iradesiyle tercih ettiği ve gerçekleştirdiği iyi ya da kötü davranışlarının karşılığını Allah katında görecektir.
Paragrafta verilen bilgiler aşağıdaki ayetlerden hangisiyle uyuşmaktadır?
a) "Allah, her şahsı, ancak gücünün yettiği ölçüde sorumlu kılar. Herkesin kazandığı hayır kendine, yapacağı şer (kötülük) de kendinedir..." (Bakara suresi, 286. ayet)
b) "Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör." (İnsan suresi, 3. ayet)
c) "Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça ‛iyi’ye asla erişemezsiniz..." (Âl-i İmrân suresi, 92. ayet)
d) "İyi bilin ki göklerde ve yerde ne varsa yalnız Allah'ındır..." (Yûnus suresi, 66. ayet)5. "Küllî irade" kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yüce Allah’ın sınırsız iradesi
b) İnsanların sınırlı iradesi
c) Yüce Allah’ın güzel isimleri
d) Evrendeki ölçü ve düzen6. Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): 'Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.' (Bakara suresi, 286. ayet)
Bu ayetten, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
a) İnsan bir iyilik yaparsa bunun faydası öncelikle kendisinedir.
b) İnsanın sorumluluğu gücü ile sınırlıdır.
c) İnsanın sorumlu tutulmasında özgür iradesi etkili değildir.
d) İnsan, kendi iyiliği için günahtan kaçınmalıdır.7. Yüce Allah insanı inanmak, ibadet etmek ve salih amel işlemek hususunda sorumlu tutmuştur. Bunun nedeni insanın akıl ve irade sahibi olmasıdır. İnsana düşen ise iradesini doğru yönde kullanıp Allah'ın razı olduğu iyi bir kul olabilmektir. Bu, öncelikle insanın kendi yararına bir durumdur. Eğer irade yanlış tercihler için kullanılırsa bunun da zararı insanın kendisine olur. Allah, dünyada işlediğimiz iyilik ve kötülüklerin karşılığını bize mutlaka verecektir.
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi paragrafta verilen bilgilerle aynı doğrultudadır?
a) Soran dağları aşmış, sormayan düz yolda şaşmış.
b) Ne doğrarsan aşına, o çıkar kaşığına.
c) Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.
d) Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp.DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı