Din Kültürü 8. Sınıf 1. Ünite Test-5

Kaderle İlgili Kavramlar Test-1
Kazanım 8.1.3.

1. Allah'ın yarattığı her varlığın ömrü bir gün sona erecektir. İnsan ömrü de böyledir. Ömür sona erince ecel kapıya dayanır ve kişi gerçek yurduna döner."
Paragrafta anlatılanlar, aşağıda yer alan ayet meallerinden hangisiyle daha yakından ilgilidir?
a) "Gerçekten insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur." (Necm suresi, 39. ayet)
b) "İnananlar yalnız Allah'a dayanıp güvensinler." (İbrahim suresi, 11. ayet)
c) "Her canlı ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz." (Ankebut suresi, 57. ayet)
d) "Allah'ın izni olmadan hiçbir kişi ölmez..." (Al-i İmran suresi, 145. ayet)2. Her canlının sahip olduğu yaşam süresine .......... denir. Ömrün bittiği zamana da .......... denir.
Tanımlardaki boş yerlere sırasıyla aşağıdaki kelimelerden hangileri yazılmalıdır?
a) Ömür - Ecel
b) Ecel - Ömür
c) Ecel - Kıyamet
d) Ömür - İrade3. "Ecel" kavramının tanımı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir?
a) Dünyanın sonu
b) Canlıların sahip olduğu yaşam süresi
c) Ömrün bittiği zaman
d) Bir işi çabuk yapmak4. "Allah'ın izni olmadan hiçbir kişi ölmez. (Ölüm) belirli bir süreye kadar ertelenmiştir." (Al-i İmran suresi, 145. ayet)
Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a) Hayat ve ölüm Allah'ın takdirindedir.
b) Peygamberler ölüm vaktini kesin olarak bilir.
c) Allah iman edip iyi işler yapanları ödüllendirecektir.
d) İnsanın sorumluluğu, gücü ile sınırlıdır.5. Aşağıdaki ayetlerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?
a) "Her canlı ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz." (Ankebut suresi, 57. ayet)
b) "Allah'ın izni olmadan hiçbir kişi ölmez. (Ölüm) belirli bir süreye kadar ertelenmiştir." (Al-i İmran suresi, 145. ayet)
c) "O (Allah), sizi bir çamurdan yaratan, sonra size bir ecel, (bir ömür süresi) tayin edendir…" (En’âm suresi, 2. ayet)
d) "Allah, inanıp iyi işler yapanları ödüllendirir. Onlar için büyük bir bağışlanma ve güzel bir rızık vardır." (Sebe suresi, 4. ayet)6. Hayat ve ölüm Allah'ın takdirindedir ve O'nun belirlediği ilahî düzen içerisinde sürüp gider. Bütün varlıklarda olduğu gibi insan ömrü de bir gün sona erecektir. Ömür bitince ecel gelir ve ölüm olayı gerçekleşir. Böylelikle kişi Rabb'ine döner. Canlıların ömrünün ne zaman sona ereceğini ve kıyametin ne zaman kopacağını sadece Allah bilir.
Seçeneklerde yer alan ayetlerden hangisi, paragraftaki bilgilerle eşleştirilemez?
a) "Kıyametin ne zaman kopacağı hakkında bilgi, ancak Allah'ın katındadır..." (Lokman suresi, 34. ayet)
b) "Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir." ( Bakara suresi, 153. ayet)
c) "Her canlı ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz." (Ankebut suresi, 57. ayet)
d) "Allah'ın izni olmadan hiçbir kişi ölmez. (Ölüm) belirli bir süreye kadar ertelenmiştir." (Al-i İmran suresi, 145. ayet)7. Allah'ın evrene koymuş olduğu fiziksel yasaların sonucunda bazen afet denilen yıkımlar oluşur. Aşağıdakilerden hangisi, afetler karşısında insanın yapması gereken görevlerden değildir?
a) Çevreyi korumak ve temiz tutmak
b) Afetlerin zararını en aza indirmek için mücadele yolları geliştirmek
c) Doğal afetlerin oluşum nedenlerini ortadan kaldırmak
d) Doğal afetlerin zararından korunmak için tedbir alıp tevekkül etmek8. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?
a) Yazın başı pişenin kışın aşı pişer.
b) Akıl akıldan üstündür.
c) Emeksiz yemek olmaz.
d) Yazın yorulmayan kışın kurulmaz.9.
Çalış dedikçe dinimiz çalışmadın durdun
Onun hesabına birçok hurafe uydurdun
Sonunda bir de tevekkül sokuşturup araya
Zavallı, dini çevirdin maskaraya"
Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Akif Ersoy'un bu şiirinde eleştirilen tutum ve davranışlardan değildir?
a) Yanlış tevekkül anlayışı
b) Tembellik yapmak, çalışmamak
c) Dine uydurma bilgiler sokmak
d) Güzel ahlakı terk etmek10. Yüce Rabb'imizin insanlara rehberlik yapmak ve doğruyu göstermek için gönderdiği peygamberler geçimlerini sağlamak için bir meslek öğrenip çalışmışlardır. Böylelikle çocuklarının, ailelerinin rızıklarını alın teri dökerek temin etmişlerdir.
Metinde verilen bilgilerden, peygamberler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
a) Peygamber insanlara bir rehberdir.
b) Peygamberler insanlara bir örnektir.
c) Peygamberler dünya işlerine kapılmaktan kaçınmışlardır.
d) Peygamberler rızka ulaşmak için emek harcamışlar ve çalışmışlardır.


DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı