Allah'ın Elçisi Hz. Muhammed (s.a.v.)

Hz. Muhammed (s.a.v.) Allah'ın kulu ve peygamberidir. O'nun diğer insanlardan ayrılan en önemli vasfı, Allah'tan vahiy almasıdır. O, Allah'tan aldığı emirleri, yasakları, bilgileri insanlara tebliğ etmekle görevlidir. www.huseyinarasli.com

Tebliğ: Peygamberlerin Allah'tan aldıkları bilgileri insanlara hiç değiştirmeden, olduğu gibi aktarmaları.

Hz. Muhammed (s.a.v.) Son Peygamberdir: Hz. Muhammed, Allah'ın insanlara gönderdiği son peygamberdir. Allah, peygamberimizden sonra yeni bir peygamber ve kutsal kitap göndermeyecektir. Peygamberimizin bizlere tebliğ ettiği ilkeler evrenseldir, yani tüm insanlık için geçerlidir.

"...O (Muhammed), Allah'ın resulü ve nebilerin sonuncusudur. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir." (Ahzab suresi, 40. ayet)
www.huseyinarasli.com
Hz. Muhammed (s.a.v.) Kur'an'ı Açıklayıcıdır: Kur'an, Hz. Muhammed'e indirilmiştir. Dolayısıyla Kur'an'ı en iyi anlayan ve yorumlayan insan, Hz. Muhammed'dir. Peygamberimiz Kur'an ayetlerinin içerdiği anlamları insanlara sözleriyle ve davranışlarıyla açıklamıştır. Kur'an'da yer alan bazı ayetler herkesin anlayabileceği kadar açık ve anlaşılırdır. Bazı ayetler ise kapalılık içerir. Örneğin Bakara suresi 238. ayette "Namazlara ve orta namaza devam edin..." buyrulmaktadır. Bu ayette geçen "orta namaz" ifadesiyle ne kastedildiğini sahabeler anlayamamış, Peygamberimize sormuşlardır. Peygamberimiz de orta namazın "ikindi namazı" olduğunu söyleyerek ayeti açıklamıştır. Kur'an'da namaz, oruç, hac, zekat gibi farz ibadetlerin yapılmasını emreden ayetler vardır. Ancak bu ibadetlerin ayrıntılarıyla ilgili bilgi Kur'an'da yoktur. Ayrıntılarını insanlara Peygamberimiz öğretmiştir.

"...İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman için ve insanlar düşünüp anlasın diye sana da bu Kur'an'ı indirdik." (Nahl suresi, 44. ayet)

Tefsir: Kur'an ayetlerini geniş bir şekilde, ayrıntılarıyla açıklayan bilim dalı.

Hz. Muhammed (s.a.v.) İnsanlık İçin Bir Uyarıcıdır: Peygamberimizin görevlerinden birisi de uyarıcı olmasıdır. O insanları, Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak, Kur'an'da emredilen yoldan gitmek (sırat-ı müstakim), İslam'ın ilkelerini benimseyip yaşamak, kötü şeyleri terkedip iyi şeyleri yapmak konusunda (emr bil maruf, nehy anil münker) uyarmıştır. Peygamberimiz sadece Mekkelileri değil, tüm insanlığı uyarmıştır. O, uyarma görevini yaparken baskı ve zorlamadan kaçınmıştır.
www.huseyinarasli.com
"Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle O'nun yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir ışık olarak gönderdik." (Ahzab suresi, 45.-46. ayetler)

"...Senin görevin sadece tebliğ etmektir. Hesap görmek ise bize aittir." (Ra'd suresi, 40. ayet)

Hz. Muhammed (s.a.v.) İnsanlığa Bir Rahmettir: Yüce Allah'ın Hz. Muhammed'i insanlara peygamber olarak göndermesi, kullarına olan bir lütfudur. Bu durum insanlık için bir kurtuluştur. Çünkü insanlar daha önce apaçık bir sapıklık içinde iken Hz. Muhammed peygamber olarak gönderilince insanları eğitmiş, onlara güzel ahlakı, doğru davranışları öğretmiş ve böylece toplumda daha önceden var olan birçok kötülük ortadan kalkmıştır. Örneğin Peygamberimiz; İnsanları tevhid inancına çağırdı, kan davalarına son verdi, kabile savaşlarının önüne geçti, Allah katında herkesin eşit olduğunu, kadınlara değer verilmesi gerektiğini belirtti, kız çocuklarının öldürülmesinin önüne geçti, yetimi yoksulu koruyup gözetti, adaletsizlikle mücadele etti. O (s.a.v.) insanlara sevgiyle yaklaştı, kaba ve kırıcı olmadı, kin gütmedi, asık suratlı olmadı. Herkesi sevgi ve şefkatle kucakladı. Bütün bunlar Hz. Muhammed'in insanlığa bir rahmet olduğunu vurgular.
www.huseyinarasli.com
"(Resulüm) Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik." (Enbiya suresi, 107. ayet)

Hz. Muhammed (s.a.v.) Güzel Ahlakın Tamamlayıcısıdır: Peygamber Efendimizin ahlakı çok üstündü. Kur'an'da "Ve sen elbette üstün bir ahlak sahibisin." (Kalem suresi, 4. ayet) denilerek bu duruma dikkat çekilmiştir. O (s.a.v.), her davranışıyla insanlara örnek olmuştur. Böylelikle hem öğreterek, hem de yaşayarak insanlar arasında güzel ahlakın yerleşmesini sağlamıştır. Doğru sözlü ve dürüst oluşu, adalete önem verişi, emaneti koruması, herkesin görüşüne önem vermesi, alçak gönüllü, merhametli, güler yüzlü, sorumluluk sahibi oluşu ve bunun gibi daha birçok güzel vasıfları, O'nun (s.a.v.), güzel ahlakın tamamlayıcısı olduğunu açıklar. İnsanlar da O'nu örnek alarak Kur'an ahlakını öğrenip uygulamaya çalışmışlardır.

"Resulullah sizin için en güzel örnektir." (Ahzab suresi, 21. ayet)

7. sınıf 4. ünite diğer konular için tıklayın ›