Hint Dinleri

HİNDUİZM: Hindistan'da yaygın bir din olup M.Ö. 1500 yıllarında ortaya çıkmıştır. Bilinen bir kurucusu, sistemi ve ibadet şekli yoktur.

• Kutsal metinleri "Vedalar" adı verilen ve dört bölümden oluşan bir kitaptır. Vedaların "Rişi" denilen ve doğaüstü güçlerle ilişkiye geçtiği kabul edilen kişilere verildiğine inanılır.

• Kast sistemi Hinduizm'in en belirgin yönlerindendir. Kast; aynı işle meşgul olan, görev ve gelenekleriyle birbirine sımsıkı bağlanan insanların oluşturduğu birlik demektir. Hinduizm'de toplum kastlara ayrılmıştır. www.huseyinarasli.com

Kast sisteminde yer alan sınıflar;
     Brahmanlar → Rahipler ve bilginler
     Kşatriyalar → Hükümdar ailesi, prensler, askerleri sanatçılar
     Vaisyalar → Esnaf, tüccar ve çiftçiler
     Sudralar → İşçiler ve köleler
     Paryalar → Kast sistemine dahil edilmeyen ve toplum dışı sayılanlar

• Hinduizm'de çok sayıda tanrının varlığına inanılır. Bunlardan en önemli üç tanesi;
     Brahma → Yaratıcı tanrı
     Vişnu → Koruyucu tanrı
     Şiva → Yok edici tanrı

• Hinduizm'de ibadet bireysel olup belli bir şekli yoktur. Mandir adı verilen tapınaklarda ibadet edilebildiği gibi başka yerlerde de ibadet edilebilir. Günlük ibadet sabah, öğle ve akşam yapılır. Hindular günlük ibadetlerini doğuya dönerek dua etme ve tanrıya armağan sunma şeklinde yaparlar. Ganj Nehri'nde yıkanmak da ibadet sayılır.

• İnek, Hinduizm'de kutsal kabul edilir. Bunun sebebi Hinduların ineği havai yer ve gök aleminin anası olarak kabul etmeleridir. İneği kesmezler ve etini yemezler.
www.huseyinarasli.com
• Hinduizm'de karma inancı vardır. Neden-sonuç yasası olan bu inanca göre insan geçmişte yaptıklarının karşılığını başka bir bedende tekrar dünyaya gelerek görecektir.

• Hinduizm'de reenkarnasyon inancı vardır. Aynı zamanda tenasüh ve ruh göçü de denen reenkarnasyon inancına göre ruh ölümsüz olup sürekli bir bedenden başka bir bedene geçer. Reenkarnasyon inancında ölen kişi yaptığı işlerin iyi ya da kötü olmasına göre insan, hayvan veya bitki şeklinde yeniden dünyaya gelir.

• Ganj nehri Hinduizm'de çok önemli bir yere sahiptir. Bu nehirde yıkanmak ibadet sayılır. Hindular ruhun ölümsüz olduğuna inandıkları için ölen kişinin cesedini gömmeyip yakarlar ve küllerini Ganj nehrine atarlar.


BUDİZM: M.Ö. 6. yüzyılda Hindistan'da ortaya çıkmıştır. En çok Hindistan'da yaygın olup bunun yanında Doğu ve Güneydoğu Asya, Avrupa, Kuzey Amerika ve İngiltere'de de mensubu bulunan bir dindir.

• Budizm'in kurucusu "Buda"dır. Buda'nın asıl adı Siddharta Gauatama olup "Buda" onun lakabıdır. Buda isminin anlamı "ilhama kavuşan" demektir.

• Buda 29 yaşındayken insanlardan uzaklaşıp yalnız bir hayat sürmeye başlamış, 35 yaşındayken kendisine ilham geldiği söylenerek Buda olmuştur.

• Buda'nın öğretileri kendisinden sonra yazıya geçirilmiş ve böylece Budizm'in kutsal metinleri oluşmuştur. www.huseyinarasli.com

• "Tipitaka (Tripitaka)" Budizm'in kutsal metinlerine verilen isimdir. Anlamı üç sepet demektir. Bunlar;

     » Doktrin ve disiplin sepeti

     » Buda'nın konuşmaları

     » Buda'nın insan ve evrenle ilgili düşünceleri

• Budizm inancının temeli "Buda'ya sığınırım, Dhamma'ya sığınırım, Sangha'ya sığınırım." ifadesidir. Bunu söylemeyen kişi Budist sayılmaz.

• Budizm'de yaratıcı bir tanrı hakkında konuşulmaz. Budistler evreni kimin yarattığı konusuna ilgisizdirler. Ancak Buda'nın heykelini yapmışlardır.

• Budizm'de belirli bir ibadet ve dua şekli yoktur. Buda heykeline saygı göstermek, kutsal metinleri okumak, meditasyon yapmak ve belli günlerde oruç tutmak ibadet sayılır.

• Pagoda Budist tapınaklarına verilen isimdir. Budistler buraya giderek tapınak içerisinde bulunan Buda heykeline saygı gösterirler.

• Bodi ağacı Budizm'de önemlidir. Çünkü Buda'nın bu ağacın altında oturduğuna ve kendisine burada ilham geldiğine inanılır.

• Budizm'de reenkarnasyon inancı olduğu için ölen kişinin cesedi yakılır.

• Nirvana anlayışı Budizm'de önemli bir yere sahiptir. Çünkü mutlu olabilmek için Nirvana'ya ulaşmak gerektiğine inanılır. Nirvana; insanın bütün istek ve hırslarının yok olduğu, ıstıraplarının bittiği saf ve temiz bir duruma kavuşmaktır.

• Budizm'de sekiz dilimli yol denilen ahlak ve düşünmeyle ilgili ilkeler vardır. Bunlar; doğru inanış, doğru niyet, doğru davranış, doğru söz, doğru meslek, doğru düşünce ve odaklanma.

• Budizm'de her Budist'in uyması gereken beş temel ilke vardır. Bunlar;

     » Öldürmemek ve zarar vermemek

     » Çalmamak

     » Duyu organlarını yanlış yolda kullanmamak

     » Yalan söylememek

     » İçki ve uyuşturucu kullanmamak


CAYNİZM:

• Hindistan'da yaygındır.

• M.Ö. 599-517 yılları arasında yaşamış olan "Mahavira"nın görüşleri doğrultusunda ortaya çıkmıştır.

• Caynistler "zahid"liğe önem verirler, sakin bir hayat yaşamayı tercih ederler. Çünkü Mahavira 30 yaşındayken ailesini terk edip inzivaya çekilmiş, zühd hayatı yaşamıştır.

• Mahavira Hinduizm'deki kast sistemine ve din adamlarının egemenliğine karşı çıkmıştır.

• Caynizm'in kutsal metinlerine "Agamalar" denir. Mahavira öldükten sonra oluşturulan bu metinler, onun düşüncelerine ve öğretilerine dayanır.

• Caynistler ilahiler okuyarak ayin yaparlar ve bu ayinleri rahipler ya da rahibeler yönetir.


SİHİZM:

• Hindistan'da yaygındır.

• 16. yüzyılda Guru Nanak'ın (M.S. 1469-1539) düşünceleri doğrultusunda ortaya çıkmıştır.

• Guru Nanak Hinduizm'deki kast sistemine ve din adamlarının egemenliğine karşı çıkmıştır.

• Tek Tanrı inancına sahip bir dindir.

• Guru Nanak İslam'dan etkilenmiş ve Hint toplumunun bazı dini uygulamalarını İslam'ın ilkeleriyle birleştirmeye çalışmıştır.

• Dünyanın çeşitli ülkelerinde Sihizm inancını benimseyen "Sih"ler yaşamaktadır.

• Sihler sarık biçiminde bir başlık takarlar.

• Alkol kullanmazlar, reenkarnasyona inanırlar ve ineği kutsal sayarlar.

• Sihler yoğun olarak Hindistan'ın Pencap eyaletinde yaşarlar.

• Sihizm'in en önemli ibadethanesi Amritsar'da bulunan Altın Mabet'tir.