Vahye Dayalı Dinler

İSLAM DİNİ: Allahü Teala'nın insanlara gönderdiği son ilahi dindir. Peygamberimiz Hz. Muhammed aracılığıyla gönderilmiştir.

• İslam sözcüğünün anlamı Allah'a teslim olmak demektir.

• İslam dininin temelini tevhit inancı (Allah'ın varlığına ve birliğine iman) oluşturur.

• İslam dininde temel inanç esasları altı tanedir. Bunlar;

     » Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak

     » Meleklere inanmak

     » Kutsal kitaplara inanmak

     » Peygamberlere inanmak

     » Ahiret gününe inanmak

     » Kader ve kazaya inanmak

• İslam dininin peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v.)'dir. Hz. Muhammed son peygamberdir. 40 yaşında iken Mekke'de kendisine peygamberlik vazifesi verilmiş, bu mübarek görevi 23 yıl sürmüştür. www.huseyinarasli.com

• İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. M.S. 610 yılı Ramazan ayının Kadir gecesinde indirilmeye başlanmış, indirilişi 23 yılda tamamlanmıştır.

• Kur'an-ı Kerim'in ana konusu tevhid inancıdır. Tevhid inancı, Allah'ın varlığı ve birliği inancı demektir.

• Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen konuların ana başlıkları şunlardır;

     » İman (inanç konuları)

     » İbadet

     » Ahlak

     » Kıssalar (geçmiş peygamberlerin ve geçmiş ümmetlerin hayatlarından örnekler)

• İslam dininde başlıca ibadetler;

     » Namaz; günde beş defa kılınır. Temiz olan her yerde bireysel veya topluca kılınabilir. Ancak cuma günleri kılınan Cuma namazı, öğle vaktinde ve camide cemaat halinde kılınır.

     » Oruç; Ramazan ayında 30 gün oruç tutmak farzdır. Bunun dışında nafile oruçlar vardır.

     » Zekat; zengin olan müslümanların yılda bir kez mallarının belli bir bölümünü fakirlere vermeleridir.

     » Hac; yılın belirli zamanlarında Mekke'de bulunan Kabe, Arafat, Safa, Merve vb yerleri ibadet niyetiyle ziyaret etmek demektir.

• İslam dininde ibadet yerleri cami ve mescit olarak adlandırılır.

• Müslümanlıkta din adamlarına imam ve müezzin adı verilir.

• İslam dininde Ramazan ve Kurban bayramları olmak üzere yılda iki bayram vardır.

• İslam dininde güzel ahlak çok önemlidir. Hz. Muhammed (s.a.v.) "Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim." buyurmuştur. www.huseyinarasli.com


YAHUDİLİK: Yahudilik ilahî bir din olup yeryüzünde yaşayan en eski dinlerden biridir. İlahî din; Allah tarafından peygamberler aracılığıyla gönderilen, yani vahye dayalı olan dinlere denir. Yahudiliğe, Hz. Musa'ya (a.s.) atıfla Musevîlik de denir.

• Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa aleyhisselamdır. Hz. Musa Mısır'da doğmuş, İsrailoğullarına peygamber olarak gönderilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de en çok söz edilen peygamberlerden biridir. Yahudiler ayrıca Hz. Davut (a.s.) ve Hz. Süleyman (a.s.) dönemlerini en görkemli zamanları olarak anarlar.

• Yahudilikte tanrının adı Yehova'dır. Yahudiler tanrının var ve bir olduğuna, her şeyi yarattığına inanırlar. Ayrıca İsrailoğullarının seçilmiş millet olarak yaratıldığını kabul ederler. Tanrı Yehova'nın adını gereksiz yere ağızlarına almazlar, resmini ya da heykelini yapmazlar.

• Yahudiliğin kutsal kitabı Tanah'tır. Tanah, Eski Ahit (Ahd-i Atik) olarak da bilinir. Tanah üç bölümden oluşur.

     » Tevrat: Beş bölümden oluşur; Tekvin, Çıkış, Levililer, Sayılar, Tesniye.

     » Neviim: Peygamberlerden söz eder.

     » Ketuvim: Belgesel, şiirsel ve tarihsel bölümlerden oluşur.
www.huseyinarasli.com
• Yahudiliğin ibadet yerlerine Sinagog veya Havra denir.

• Yahudilikte din adamları Haham olarak adlandırılır.

• Yahudi inancında cumartesi kutsal gündür. O gün hiçbir iş yapılmaz, sadece ibadet edilir.

• Yahudilerin dini ve milli sembolleri Yedi Kollu Şamdan (Menora) ile Altı Köşeli Yıldız'dır.

• Yahudi dininde ahiret, cennet ve cehennem inancı vardır.

• Yahudilikte ibadet günlük ve haftalık olarak yapılır.

     » Günlük ibadet; sabah, öğle ve akşam olmak üzere üç vakit yapılır.

     » Haftalık ibadet; cumartesi günü Sinagog'a gidilerek topluca yapılır.

• Kudüs'te bulunan Ağlama Duvarı, Yahudiler için çok önemli bir mekandır.

• Yahudi inancının temelini On Emir ilkeleri oluşturur. Bu ilkeler;

     1- Seni Mısır diyarından, esirlik evinden çıkaran Allah benim. Karşımda başka tanrıların olmayacaktır.

     2- Kendin için oyma put yapmayacaksın ve bunlara tapmayacaksın.

     3- Benim adımı boş yere ağzına almayacaksın.

     4- Cumartesi gününü daima anımsayıp onu kutsal sayacaksın.

     5- Babana ve annene saygı göstereceksin.

     6- Öldürmeyeceksin.

     7- Zina etmeyeceksin.

     8- Çalmayacaksın.

     9- Yalancı şahitlikte bulunmayacaksın.

     10- Hiç kimsenin evine, barkına, malına göz dikmeyeceksin.
www.huseyinarasli.com

HRİSTİYANLIK: Hristiyanlık ilahî bir din olup dünyada en çok mensubu bulunan dinlerdendir. Filistin bölgesinde doğmuş, İsrailoğullarına gönderilmiştir.

• Hristiyanlığın peygamberi Hz. İsa aleyhisselamdır. Hz. İsa Filistin'in Nasıra köyünde doğmuş, Allah'ın bir mucizesi olarak babasız dünyaya gelmiştir. Annesinin adı Meryem'dir.

• Hz. İsa otuz yaşına geldiğinde peygamberlikle görevlendirildi. www.huseyinarasli.com

• Hz. İsa'ya başlangıçta on iki kişi inandı. Bunlara Havariler denir.

• Hristiyanlık dininin inanç esaslarının temelini Teslis inancı oluşturur. Teslis, "üçlü tanrı inancı" demektir.

• Teslis inancının unsurları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'tur.

     » Baba; her şeyin yaratıcısı, evrenin sahibi olan Tanrı demektir.

     » Oğul; Hz. İsa'yı ifade eder. Tanrı, Hz. İsa'nın kişiliğinde bedenleşmiş, sevgi ve merhametiyle insanlar arasında yaşamış olarak kabul edilir. Yani Hz. İsa tanrılaştırılmıştır.

     » Kutsal Ruh; Tanrı'nın vahyini kiliseye iletmekle görevli, seçilmiş kişileri yöneten tanrı nefesidir.

• Hristiyanlığın kutsal kitabı İncil'dir. İncil'in diğer adı Yeni Ahit'tir. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna kitapları, en meşhur incil kitaplarıdır.

• İncil'de Hz. İsa'nın yaşamından, Hristiyanlık dininin inanç, ibadet ve ahlak ilkelerinden bahsedilir.

• Hristiyanlık dininde melek, kader ve ölümden sonra diriliş inancı vardır. Ayrıca Hz. Muhammed'in (s.a.v.) dışındaki peygamberlerin peygamberliklerini kabul ederler.

• Hristiyanlığın ibadet yerlerine Kilise denir.

• Hristiyanlık inancında din adamlarına papaz ya da rahip adı verilir.

• Hristiyanlığın sembolüne haç adı verilir. Haç aynı zamanda kilisenin de sembolüdür.

• Hristiyanlık inancında ibadet günlük, haftalık ve yıllık olmak üzere üçe ayrılır.

     » Günlük ibadet papaz yönetiminde sabah ve akşam yapılır.

     » Haftalık ibadet pazar günü kilisede yapılır.

     » Yıllık ibadet Noel, Paskalya gibi dini bayramlarda yapılır.
www.huseyinarasli.com
• Hristiyanlığın önemli ayinlerinden biri vaftiz ayinidir. Hristiyanlık inancına göre Hz. Adem ve Hz. Havva yasak meyveyi yedikleri ve bu sebeple cennetten çıkarıldıkları için bütün insanlar günahkar olarak doğar. Bu yüzden doğan çocuk vaftiz edilir, kutsal su ile yıkanarak günahlarından arındırılır.

• Hristiyanlığın diğer bir önemli ayini günah itirafı yapmaktır. Buna göre; günah işleyen kişi günahlarını papaza itiraf eder. Papaz da kilise adına o kişinin bağışlanması için dua eder. Böylece tövbe sonucu günahların bağışlandığına inanılır.

• Hristiyanlıkta üç tane mezhep vardır;

     » Katolik mezhebi; dini lideri papa, merkezi Vatikan'dır.

     » Ortodoks mezhebi; dini lideri İstanbul'da bulunan patriktir.

     » Protestan mezhebi; diğer iki mezhebe tepki olarak doğmuştur. Martin Luther'in görüşleri çerçevesinde oluşmuştur.