Din Kültürü 8. Sınıf 5. Ünite Test-3

Kur’an-ı Kerim’in Ana Konuları Test-1
Kazanım 8.5.2.

1. Kur’an’ın ana konuları ile kastedilen, onun diğerlerine oranla üzerinde daha çok durduğu temel konular ve bu konularla ilgili ortaya koyduğu ilkelerdir. Kur’an’ın başlıca ana konuları şunlardır:
• İnanç
• İbadet
• ………………
• ………………
• ………………
Metinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?
a) Kıssalar
b) Sureler
c) Ahlak
d) Muamelat2. Allah'ın Peygamberimiz vasıtasıyla gönderdiği emirlerin ve yasakların tamamına inanmak, bunları kalbimizle doğrulamak, dilimizle inandığımızı söylemek olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tevhit
b) İbadet
c) Kıssa
d) İman3. İslam inancının temelini oluşturan, Allah'ın var ve bir olduğunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tevhit
b) Kıssa
c) Zekat
d) Ahlak4. Tevhit inancı Kur'an-ı Kerim'de en özlü bir şekilde hangi surede anlatılmıştır?
a) İhlas suresi
b) Kevser suresi
c) Fatiha suresi
d) Yasin suresi5. (I)Kur'an-ı Kerim'de kesin olarak inanılması istenen konulara "İslam dininin inanç esasları" denir. (II)Bunlar; namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmektir. (III)Bu esaslara "imanın şartları" adı da verilir. (IV)Bu esasların tamamını kalp ile doğrulamak ve doğruluğunu tereddütsüz kabul etmek gerekir.
Metindeki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
a) I
b) II
c) III
d) IV6. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'da yer alan peygamber kıssalarından değildir?
a) Hz. Eyüp kıssası
b) Ashab-ı Kehf kıssası
c) Hz. İbrahim kıssası
d) Hz. Yusuf kıssası7. "Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, kötülüğü ve azgınlığı yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt verir." (Nahl suresi, 90. ayet)
Bu ayet-i kerimeyi kendisine ilke edinen bir Müslümanın aşağıdakilerden hangisini yapması beklenemez?
a) Akrabalarını koruyup gözetir.
b) İşlerinde adaletli olmaya özen gösterir.
c) Adaletli davranma hususunda akrabaya öncelik verir.
d) Kötü ve çirkin işlerden uzak durur.DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı