Din Kültürü 8. Sınıf 5. Ünite Test-4

Kur’an-ı Kerim’in Ana Konuları Test-2
Kazanım 8.5.2.

1. Kur'an-ı Kerim'de, geçmişte yaşamış topluluklar ve peygamberler hakkında anlatılan ibret verici hikayelere ve olaylara ne ad verilir?
a) Ahlak
b) Tevhit
c) Anı
d) Kıssa2. Aşağıdaki şıklarda yer alan ayet meallerinden hangisi "ahlak" ile ilgili hususları içermektedir?
a) Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, kötülüğü ve azgınlığı yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt verir. (Nahl suresi, 90. ayet)
b) Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. (Zariyat suresi, 56. ayet)
c) Elbette onların kıssalarında akıl sahipleri için pek çok dersler vardır. (Yusuf suresi, 111. ayet)
d) Andolsun ki senden önce birçok peygamber gönderdik, sana onların kimini anlattık, kimini de anlatmadık. (Mü'min suresi, 78. ayet)3. "Ahlak" kavramıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a) İslam inancının temelini oluşturur.
b) İslam'daki inanç esaslarını ifade eder.
c) Geçmişte yaşamış peygamberler ile ilgili bilgiler içerir.
d) İyi ve güzel davranışlar demektir.4. Kur’an-ı Kerim’de inanç ile ilgili üzerinde en fazla durulan esaslardan biri de ahiret inancıdır. Ahiret, İsrafil (a.s.) meleğinin, Allah’ın emriyle Sûr’a üflemesiyle başlayacak ebedi hayattır.
Aşağıdaki ayetlerden hangisinde ahiret inancı ile ilgili bir içerik yoktur?
a) “…Andolsun, sizi kıyamet gününde mutlaka bir araya toplayacaktır. Bunda asla şüphe yoktur…” (Nisa suresi, 87. ayet)
b) "Yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz..." (Nahl suresi, 93. ayet)
c) "Onların arkasında, tekrar dirilecekleri güne kadar (devam edecek, dönmelerine engel) bir perde (berzah) vardır." (Mü'minun suresi, 100. ayet)
d) “Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah, iyilik edenleri sever.” (Âl-i İmran suresi, 134. ayet)5. Aşağıdaki seçeneklerde yer alan ayetlerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?
a) “Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zâriyat suresi, 56. ayet)
b) “Andolsun, size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir.” (Tevbe suresi, 128. ayet)
c) “Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın…” (Bakara suresi, 196. ayet)
d) “Ey iman edenler! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı…” (Bakara suresi, 183. ayet)6. Toplumda güven, barış ve huzurun egemen olmasını, insanların bir arada dostça ve kardeşçe yaşamasını amaçlayan Kur’an-ı Kerim, bu durumların gerçekleşmesi için insanlara iyilik yapmak, doğru ve dürüst olmak, başkalarına yardımda bulunmak, emanete hıyanet etmemek, adaletli olmak, verilen sözde durmak, güzel söz söylemek, ana ve babaya iyi davranmak gibi güzel davranışları öğütler.
Metinde verilen bilgiler, seçeneklerde yer alan ayetlerden hangisini destekler nitelikte bir açıklama içermektedir?
a) “Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.” (Nahl suresi, 90. ayet)
b) "Sen yüzünü hanif olarak dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir. Allah’ın yaratmasında bir değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur fakat insanların çoğu bilmezler." (Rûm suresi, 30. ayet)
c) “Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele. Onlar; başlarına bir musibet gelince ‘Biz şüphesiz Allah’a aitiz ve şüphesiz O’na döneceğiz.’ derler...” (Bakara, 155-157)
d) "Biz hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Onları (çeşitli nakil vasıtaları ile) karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik. Yine onları yarattıklarımızın birçoğundan cidden üstün kıldık." (İsra suresi, 70. ayet)7. Kur’an-ı Kerim’de anlatılan kıssaların başında peygamberlerin hayatlarından kesitler yer alır. Peygamber kıssalarının yanı sıra peygamber olmayan kimselerin ve geçmişte yaşamış bazı toplumların kıssaları da Kur’an’da anlatılır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir peygamber kıssası değildir?
a) Hz. Nuh (a.s.) kıssası
b) Hz. Hud (a.s.) kıssası
c) Hz. Lokman (a.s.) kıssası
d) Hz. Yusuf (a.s.) kıssasıDİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı