Din Kültürü 7. Sınıf 4. Ünite Test-4

TASAVVUFİ MEZHEPLER TEST

1. Tasavvufi yorumlarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Ahlaki esasları hayata geçirmeyi amaçlamışlardır.
b) Peygamber Efendimizin sünnetine dayalı bir yaşam tarzını benimsemişlerdir.
c) Müslümanların maddi refah seviyelerinin yükseltilmesini ilke edinmişlerdir.
d) Sade ve gösterişten uzak bir hayatı yaşamayı ilke edinmişlerdir.


2. Hoca Ahmed Yesevi, insanlara İslam'ın ilkelerini anlatmak için .................... adı verilen şiirlerini kullandı. Sade, akıcı ve anlaşılır bir Türkçe ile yazdığı bu şiirleri, halkın İslam dinini anlayıp öğrenmesinde çok etkili oldu.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?
a) Hikmet
b) Hatim
c) Nakşibend
d) Yesi


3. Peygamberimizin soyundan gelmekte olup İran'ın Geylan kasabasında doğdu. Küçük yaşlardan itibaren ilim tahsiline başladı. İlk eğitimini Geylan'da aldı. Ardından devrin önemli ilim ve kültür merkezlerinden Bağdat'a giderek orada meşhur alimlerden ilim tahsil etti. Önce Kur'an'ı ezberledi. Sonra da tefsir, hadis, fıkıh, kelam, mantık, matematik ve tıp ilimlerinde eğitim aldı. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra öğrencilerine dersler vermeye, halka İslam'ın ilkelerini anlatmaya başladı. Sohbetleriyle ve verdiği derslerle insanlar üzerinde derin etkiler bıraktı. Eserleri yüzlerce yıl beğeniyle okundu.
Paragrafta sözü edilen İslam alimi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Şah-ı Nakşibend
b) Abdülkadir Geylani
c) Mevlana Celaleddin Rumi
d) Ahmed Yesevi


4. Aşağıdaki eserlerden hangisi Mevlana Celaleddin-i Rumi'ye ait değildir?
a) Divan-ı Hikmet
b) Mesnevi
c) Divan-ı Kebir
d) Fihi Ma Fih


5. Aşağıdakilerden hangisi inançla ilgili yorumlardan biridir?
a) Maturidilik
b) Hanefilik
c) Hanbelilik
d) Nakşibendilik


6. Aşağıdakilerden hangisi tasavvufi yorumlardan biridir?
a) Şafiilik
b) Eş'arilik
c) Yesevilik
d) Malikilik


7. Aşağıdakilerden hangisi fıkhi yorumlardan değildir?
a) Hanefilik
b) Kadirilik
c) Hanbelilik
d) Malikilik


8. Nakşibend kelimesi Farsça'da (İran dili) nakış yapan anlamındadır. Muhammed Bahauddin hazretleri tasavvufu insanların kalbine nakış nakış işlediği için kendisine bu lakap verilmiştir. Nakşibendilik, Muhammed Bahauddin Nakşibend'in (öl.1389) görüş ve düşüncelerine dayanan tasavvuf ekolüdür. Muhammed Bahauddin Nakşibend, Buhara yakınlarındaki Kasr-ı Ârifân köyünde dünyaya geldi. Döneminin alimlerinden ve mutasavvıflarından ilim tahsil etti. İlmiyle, takvasıyla, sade yaşantısı ve güzel ahlakıyla herkes tarafından sevilip sayılan bir kişi oldu.
Paragrafta, aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
a) Muhammed Bahauddin hazretlerine niçin "Nakşibend" denilmiştir?
b) Muhammed Bahauddin Nakşibend nerede doğmuştur?
c) "Nakşibend" sözcüğünün anlamı nedir?
d) Muhammed Bahauddin Nakşibend'in ilim tahsil ettiği hocalarının isimleri nelerdir?


Sorular Hüseyin Araslı tarafından hazırlanmıştır.

© Telif Hakkı

Sitedeki dökümanlar yazılı izin olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayınlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Öğretmen arkadaşlar öğrencilerine fotokopi yoluyla çoğaltıp dağıtabilirler.