Din Kültürü 8. Sınıf 2. dönem 1. Yazılı

Yeni Müfredat

1.  » "Müslüman elinden ve dilinden başkalarının zarar görmediği kişidir."
     » "Bizi aldatan bizden değildir."
Peygamber Efendimizin yukarıdaki hadislerinde vurgulanan ahlaki özellik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bilime önem vermek
b) İstişarede bulunmak
c) Güvenilir olmak
d) Savaşta cesaret göstermek


2. Hz. Muhammed (s.a.v.) her zaman dürüstlüğü ile tanınmış, kimseyi aldatmamış, asla yalan söylememiş ve verdiği sözlerde durmuştur. Bu yüzden O'na ............... denilirdi.
Metinde yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
a) Muhammedül emin
b) Muhammed Mustafa
c) Ebul Kasım
d) Darul erkam


3. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli, hoşgörülü ve affedici bir peygamber olmasının en önemli sonuçlarındandır?
a) İnsanlar O'na daha çok eziyet ettiler.
b) İnsanlar O'nun etrafında toplanıp İslamiyet'i kolayca kabul ettiler.
c) Müslümanlar daha da zengin oldular.
d) Müslümanlar savaşlarda daha çok zafer kazandılar.


4. Peygamberimiz 630 yılında Mekke'yi fethettiğinde O'na peygamberliğinin ilk yıllarında eziyet eden, sıkıntılar yaşatan Mekkeli müşriklere karşı nasıl bir tavır izledi?
a) Onlara Yusuf Peygamberin kardeşlerine yaptığı gibi davranıp serbest bıraktı, evlerine gönderdi.
b) Onların kimini affetti, kimini cezalandırdı.
c) Onlara hapis ve ölüm gibi cezalar verdi.
d) Onları, her biri 10 Müslümana okuma-yazma öğretmeleri karşılığında serbest bıraktı.


5. "Andolsun size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O, size düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir." (Tevbe suresi, 128. ayet)
Bu ayette Peygamber efendimizin hangi ahlakî özelliğine vurgu yapılmaktadır?
a) Sabırlı olmasına
b) Çalışkan olmasına
c) Merhametli olmasına
d) Adaletli olmasına


6. Aşağıdaki olaylardan hangisi Peygamberimizin işlerini istişare (danışma) ile yaptığına doğrudan bir örnektir?
a) Hendek savaşında Selman-ı Farisi'nin görüşü doğrultusunda şehrin etrafına hendek kazılması
b) Peygamberliğin ilk yıllarında kendisine eziyet eden müşrikleri, Mekke'yi fethettikten sonra affetmesi
c) Çocukluğunda çobanlık yapmış olması
d) Gençliğinde Mekke'de "Hılful Fudul" topluluğuna katılması


7. Aşağıdakilerden hangisi insanın manevi ihtiyaçlarından değildir?
a) Barınma
b) İnanma
c) Güvenme
d) Sevgi


8.
• "Sen yüzünü hanif olarak dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir. Allah’ın yaratmasında bir değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur fakat insanların çoğu bilmezler." (Rûm suresi, 30. ayet)
• Dünyaya gelen her insan fıtrat üzere (tek olan Allah’a inanma eğiliminde) doğar. Hz. Muhammed (s.a.v.)
Metinde verilen Rum suresi 30. ayeti ve Peygamber Efendimizin hadisine göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilecek en doğru ifadedir?
a) İnsan doğuştan itibaren günah ve sevap kazanmaya başlar.
b) İnsandaki inanma ihtiyacı fıtratından gelir.
c) İnsanlar dini konuların çoğunu bilmezler.
d) Temizlik dinimizde çok önemlidir.


9. İslam inancının temelinin oluşturan "Tevhid İnancı"nın anlamı aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Allah'ın varlığı ve birliği inancı
b) Kader ve kaza inancı
c) Peygamberlerin hayatı ile ilgili bilgiler
d) Dayanışma ve yardımlaşma


10. Aşağıda yer alan hadislerden hangisinde Peygamber Efendimiz emeğin korunması ve gözetilmesinin önemine dikkat çekmiştir?
a) "İlim mü'minin yitik malıdır. Nerede bulursa alsın." Hz. Muhammed (s.a.v.)
b) "Bir millet, işlerini danışma ile yürüttüğü sürece sıkıntıya düşmez." Hz. Muhammed (s.a.v.)
c) "Elinizde bir ağaç fidanı varsa kıyamet kopmaya başlasa bile onu dikecek vaktiniz olursa mutlaka dikin." Hz. Muhammed (s.a.v.)
d) "İşçinin ücretini alnının teri kurumadan veriniz" Hz. Muhammed (s.a.v.)


11. "Ey gençler! Aranızda gücü yeten evlensin. Çünkü evlenmek gözü haramdan korumak ve iffeti muhafaza etmek için en iyi yoldur." Hz. Muhammed s.a.v.
Peygamberimizin bu hadisinde aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?
a) İlim öğrenmenin
b) Aile kurmanın
c) Hoşgörülü olmanın
d) Gençlere iyi bir eğitim vermenin


12. Kur'an ve sünnete dayanmayan, dinde sonradan ortaya çıkan ve dinin aslında varmış gibi algılanan hususlara ne ad verilir?
a) Sahih
b) Mezhep
c) Hurafe
d) Kıssa


13. Aşağıdakilerden hangisi dinin korunması kapsamında dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?
a) Hurafelerden uzak durmak
b) Okuyup araştırmak
c) Allah'ın emirlerine uymak
d) İnancımızı bid'atlerle tahrif etmek


14. Alkol ve uyuşturucu maddeler aklın sağlıklı işlemesine engel olur. Beyin ve sinir sistemini etkileyerek bireyi iradesiz kılar. Zararlı maddeler insanı bağımlı hale getirir. Bağımlılık insanın kaygı ve stresini artırır. Bunları kullanan kimseler hem kendilerine hem de topluma zarar verirler.
Metinde verilen bilgiler aşağıdaki konu başlıklarından hangisiyle yakından ilgilidir?
a) Malın Korunması
b) Neslin Korunması
c) Aklın Korunması
d) Ticaretin Korunması


15. Hz. Yakup, küçük oğlu Yusuf'u diğer oğullarından daha çok seviyordu. Bu durumu kıskanan ağabeyleri, bir bahane ile Yusuf'u kırlara götürüp orada kuyuya attılar. Bir kervan tarafından kurtarılan Yusuf (a.s.), Mısır'a köle olarak satıldı. Orada bir iftira yüzünden yıllarca zindanda kaldı. Sonra Allah tarafından kendisine verilen bir ilimle Mısır yöneticisinin rüyasını yorumlayıp hapisten çıkarıldı.
Bu paragrafta verilen bilgiler doğrultusunda Hz. Yusuf'un durumuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
a) Babasının onu çok sevmesi, ağabeylerinin hoşuna gitmemiştir.
b) Hz. Yusuf'un ağabeyleri onu köle olarak Mısır'da sattılar.
c) Allahü Teala Hz. Yusuf'a rüya yorumlama ilmini verdi.
d) Hz. Yusuf, kendisine yapılan zulümler karşısında sabretmiştir.


16. Asr suresinde bir Müslümanın sahip olması gereken temel özellikler vurgulanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan değildir?
a) Salih amel işlemek
b) Sabrı tavsiye etmek
c) Hakkı tavsiye etmek
d) Fesatçılık yapmak


17.
I. Vel asr.
II. İllellezine âmenû ve amilü’s sâlihâti ve tevâsav bi’l hakkı ve tevâsav bi’s sabr.
III. İnnel insane le fi husr.
Yukarıda karışık olarak verilen Asr suresinin ayetlerinin doğru sıralanışı seçeneklerin hangisinde verilmiştir?
a) I-II-III
b) I-III-II
c) III-I-II
d) II-I-III


18. Zekat ibadeti ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Zekat mal ile yapılan bir ibadettir.
b) Zekat hicretin 2. yılında farz kılınmıştır.
c) Zekat hicretin 9. yılında farz kılınmıştır.
d) Zekat Medine'de farz kılınmıştır.


19. İslam dininde zekat, sadaka, fitre gibi ibadetlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
a) Doğruluk ve adalet
b) Sabır ve bereket
c) Paylaşma ve yardımlaşma
d) İrade eğitimi


20. Bir insanın yeme, içme, barınma vb gibi temel ihtiyaçlarının dışında yıllık kazancından elinde kalan 80 gram altın veya ona eş değer para miktarına ne denir?
a) Nisab miktarı
b) Para miktarı
c) Nasip miktarı
d) Altın miktarı

Hazırlayan: Hüseyin Araslı

1-C 2-A 3-B 4-A 5-C 6-A 7-A 8-B 9-A 10-D 11-B 12-C 13-D 14-C 15-B 16-D 17-B 18-C 19-C 20-A