Hz. İsa (a.s.)

Kur’an-ı Kerim’e göre Hz. İsa (a.s.), resullerin en büyükleri olan beş peygamberden biridir. Bunlara ulü’l-azm peygamberler denir. Hz. İsa, Allah’ın (c.c.) emir ve yasaklarını insanlara açıklama konusunda üstün gayret gösteren ve Allah’ın (c.c.) övgüsünü alan peygamberlerden biridir. Karşılaştığı hiçbir zorluk ve sıkıntı Hz. İsa’yı (a.s.) Allah’ın (c.c.) dinini anlatmaktan ve insanları tevhide çağırmaktan alıkoymamıştır. Hz. İsa (a.s.) da diğer peygamberler gibi Allah (c.c.) tarafından yaratılmış bir kuldur ve bir anneden doğmuştur. Annesinin ismi Meryem’dir (r.a.).

Hz. Meryem (r.a.) ailesinden ayrılarak kendisine tahsis edilen yerde ibadet edip yaşarken Cebrail (a.s.) ona Allah’ın (c.c.) mucizesi olarak bir erkek evladı olacağını müjdeledi. Derken Hz. Meryem hamile kaldı ve karnındaki çocukla birlikte uzak bir yere çekildi. Oturduğu hurma ağacının dibinde doğum sancıları çekerken ilahi bir ses kendisini yönlendirdi ve doğum gerçekleşti. Bu mucizeyle Hz. İsa (a.s.) babasız olarak dünyaya geldi.

Hz. Meryem (r.a.), Hz. İsa’yı (a.s.) dünyaya getirdikten sonra kavminin yanına döndü. Kavmi, Meryem’i kucağında bir çocukla görünce; "... Ey Meryem! Gerçekten sen iğrenç bir şey yaptın. Ey Hârûn’un kız kardeşi! Senin baban kötü bir insan değildi, annen de iffetsiz değildi." (Meryem suresi, 27-28. ayetler) dediler. Bunun üzerine henüz beşikteki Hz. İsa (a.s.), Allah’ın (c.c.) bir mucizesi olarak şöyle konuştu: "... Ben Allah’ın kuluyum. O bana kitabı verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım O beni mübarek kıldı. Yaşadığım sürece bana namazı ve zekâtı emretti. Beni anneme saygılı kıldı, beni bedbaht bir zorba yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağım gün esenlik banadır." (Meryem suresi, 30-33. ayetler)

Allah’ın (c.c.) kitap verip mübarek kıldığı Hz. İsa (a.s.), Kudüs civarında peygamberlik yapmış ve insanları bir olan Allah’a (c.c.) kulluk etmeye çağırmıştır. Hz. İsa (a.s.) İsrâiloğullarına gönderilen bir peygamberdir. İsrailoğullarına namazı ve zekâtı emretmiştir.

Hıristiyanlar Hz. İsa’nın (a.s.) çarmıha gerildiğine inanırlar. Fakat Kur’an-ı Kerim’e göre Hz. İsa (a.s.) çarmıha gerilmemiştir. Yahudiler, Hz. İsa’nın (a.s.) anlattıklarından hoşlanmamışlar ve onu öldürmek için tuzak kurmuşlardır. Kur’an-ı Kerim’in bu konudaki ayetleri şöyledir: "... Halbuki onu ne öldürdüler ne de astılar, fakat öldürdükleri onlara İsa gibi gösterildi. Onun hakkında ihtilâfa düşenler bundan dolayı tam bir kararsızlık içindedir. Bu hususta zanna uymak dışında hiçbir sağlam bilgileri yoktur. Kesin olarak onu öldürmediler, bilâkis Allah onu kendi nezdine kaldırmıştır. Allah izzet ve hikmet sahibidir." (Nisa suresi, 157-158. ayetler)

Kur’an-ı Kerim’e göre Hz. İsa’nın (a.s.) mucizeleri şunlardır:
• Beşikte iken konuşması.
• Kuş şekli verdiği çamura üfleyip onu canlandırması.
• Doğuştan körü ve alacalıyı iyileştirmesi.
• Ölüleri diriltmesi.
• Evlerde yenilen ve biriktirilen şeyleri haber vermesi.
• Kendisine ve havarilerine gökten sofra indirilmesi

Hz. İsa (a.s.) kendisinden sonra Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamber olarak gönderileceğini müjdelemiştir. Kur’an-ı Kerim’de bu konuyla ilgili şöyle buyrulur: "Meryem oğlu İsa: ‘Ey İsrailoğulları! Doğrusu ben, benden önce gelmiş olan Tevrat’ı doğrulayan, benden sonra gelecek ve adı Ahmet olacak bir peygamberi müjdeleyen, Allah’ın size gönderilmiş bir peygamberiyim’ demişti..." (Saf suresi, 6. ayet)

Hz. İsa’nın (a.s.) babasız olarak dünyaya gelmesi konusunda şüphesi olanlara Kur’an’da Hz. Adem’in (a.s.) yaratılışı hatırlatılarak bunun Allah (c.c.) için kolay olduğu şöyle belirtilmektedir: "Şüphesiz Allah katında (yaratılışları bakımından) İsa’nın durumu, Âdem’in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı. Sonra ona 'ol' dedi. O da hemen oluverdi." (Âl-i İmran suresi, 59. ayet)

Hristiyanların Hz. İsa (a.s.) hakkında uydurdukları yalan ve iftiralara Kur’an-ı Kerim’de şöyle cevap verilmektedir. "Ey Kitap ehli! Dininizde taşkınlık etmeyin. Allah hakkında ancak gerçeği söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih, Allah’ın peygamberi, Meryem’e ulaştırdığı kelimesi ve kendinden bir ruhtur. Allah’a ve peygamberlerine inanın, ‘üçtür’ demeyin, vazgeçin, bu hayrınızadır. Allah ancak bir tek Tanrı’dır, çocuğu olmaktan münezzehtir, göklerde olanlar da yerde olanlar da O’nundur. Vekil olarak Allah yeter." (Nisa suresi, 171. ayet)

Kaynak: MEB 7. sınıf ders kitabı

© Telif Hakkı
Sitedeki dökümanlar Hüseyin Araslı'nın yazılı izni olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayımlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Öğretmen arkadaşlar, sadece kendi okullarında derslerine girdikleri öğrencileri için fotokopi yoluyla çoğaltıp dağıtabilirler.