Din Kültürü 6. Sınıf 1. Ünite Test-6

Hz. Adem’in (a.s.) Hayatı
Kazanım 6.1.6.

1. "Ve Âdem’e bütün isimleri öğretti. Sonra bunları meleklere gösterip 'Sözünüzde doğru iseniz şunların isimlerini bana söyleyin.' dedi. 'Seni tenzih ederiz! Bize öğrettiğinden başka hiçbir bilgimiz yoktur. En kâmil ilim ve hikmet sahibi şüphesiz sensin.' cevabını verdiler. 'Ey Âdem! Bunların isimlerini onlara bildir.' dedi. Âdem bunların isimlerini onlara bildirince de 'Size ben göklerin ve yerin gizlisini kesinlikle bilirim, yine sizin açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilirim demedim mi!' buyurdu." (Bakara suresi, 31. 32. 33. ayetler)
Bu ayetlere göre Hz. Adem (a.s.) hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a) İsyankar bir varlıktır.
b) Kendini meleklerden üstün görmüştür.
c) Göklerin sırlarını öğrenmiştir.
d) Öğrenebilen bir varlıktır.2. Hz. Âdem (a.s.) meleklerden ve diğer varlıklardan farklı özelliklere sahiptir. Rabb’imiz ona kendi ruhundan üflemiş ve üstün özellikler vermiştir. Bu sebeple de Yüce Allah, meleklerden Hz. Âdem’e (a.s.) saygı gösterip secde etmelerini istemiştir. Ancak bütün melekler Allah’ın (c.c.) emrine uymuş, diğer varlıklardan bir tanesi kibirlenip büyüklük taslayarak bu emre karşı çıkmıştır.
Allah'ın emrine karşı çıkarak Hz. Adem'e secde etmeyen bu varlığın adı nedir?
a) Kâbil
b) İblis
c) Kenan
d) Ebu Cehil3. (I)Şeytan, Hz. Adem'in yaratılışı karşısında kibirlenip Allah’ın (c.c.) emrine karşı çıkarak günahkâr oldu. (II)Bu kibirli tavrı sebebiyle de Allah (c.c.), onu huzurundan kovdu. (III)Böylece melekler arasında bulunan şeytanın, Allah (c.c.) katındaki konumu ve üstünlüğü daha da arttı. (IV)Daha sonra Yüce Allah (c.c.), Hz. Âdem’e (a.s.) eş olarak Hz. Havva’yı yarattı.
Paragraftaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yanlış bilgi verilmiştir?
a) I
b) II
c) III
d) IV4. Hz. Adem (a.s.) ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) İlk insan ve ilk peygamberdir.
b) İnsanlara tevhit inancını öğretmiştir.
c) Şeytan (İblis) tarafından kandırılmıştır.
d) Vefat edinceye kadar cennette yaşamıştır.5. Kur’an’da Hz. Adem’in (a.s.) oğulları ile ilgili bir kıssa anlatılır. Buna göre bu oğullardan biri hayvancılıkla, diğeri de tarımla uğraşıyordu. Babaları Hz. Adem (a.s.), onlardan Yüce Allah’a bir kurban sunmalarını istedi. Hayvancılıkla uğraşan kardeş, en güzel hayvanlarından seçip kurban olarak Allah’a sundu. Tarım ile uğraşan ise en kötü ve çürümüş sebzelerinden istemeye istemeye kurban olarak verdi. Allah, hayvancılıkla uğraşan kardeşin kurbanını kabul etti. Diğer kardeş bu durum karşısında kardeşini kıskandı, ona kin güttü ve bir fırsatını bulup kardeşini öldürdü.
Metinde adı geçen kardeşler aşağıdakilerden hangileridir?
a) Habil ve Kabil
b) Musa ve Harun
c) Ashab-ı Kehf
d) Hz. Yusuf ve kardeşleriDİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı