Din Kültürü 7. Sınıf 3. Ünite Test-4

AHLAKİ DAVRANIŞLAR-4

1. Peygamberimiz bir Yahudi cenazesi geçerken ayağa kalkmıştır. Bu olayda aşağıdaki güzel ahlaki davranışlardan hangisi daha çok ön plana çıkmaktadır?
a) Saygı
b) Cesaret
c) Doğa sevgisi
d) Adalet


2. İslam dinine göre insan üstün ve şerefli bir varlıktır. Bu nedenle her türlü saygıya lâyıktır. Peygamberimiz de insanlara değer vermiş, insanlara saygılı davranmış ve insanlar arasında ayırım yapmamıştır.
İslam'ın ilkelerini benimseyen ve Peygamber Efendimizi kendisine örnek alan bir Müslümanın aşağıdakilerden hangisini yapması doğru olmaz?
a) Kendisi için istemediği bir şeyi başkaları için de istemez.
b) Hangi dinden olursa olsun insana insan olduğu için değer verir.
c) Zengin ile yoksul insanlara gösterdiği saygı ölçüsünde farklı bir tutum sergiler.
d) İnsanlar arasında ırk ve inanç ayrımı yapmadan herkese sevgiyle yaklaşır.


3. "Müminler, birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer." Hz. Muhammed s.a.v.
Peygamber Efendimizin bu hadisinde aşağıdaki ahlaki davranışlardan hangisine değinilmemiştir?
a) Paylaşma
b) Çalışma
c) Sevgi
d) Merhamet


4. (I)Sorumluluk, kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi demektir. (II)Sorumluluk kavramı "mağduriyet" kavramıyla da ifade edilebilir. (III)Sorumluluk duygusu insan hayatına yön veren önemli bir değerdir. (IV)Bu duygunun yardımıyla insan görevlerini bilir ve bu bilinçle hayatını devam ettirir.
Paragrafta yer alan numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
a) I
b) II
c) III
d) IV
Hazırlayan: Hüseyin ARASLI