Din Kültürü 7. Sınıf 3. Ünite Test-4

Hz. Salih (a.s.) konu testi
Kazanım 7.3.4.


1. Hz. Salih (a.s.) ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Hint kavmine peygamber olarak gönderilmiştir.
b) Soyu Hz. Nuh'a (a.s.) dayanır.
c) Kavminin itibarlı ailelerinden birine mensuptu.
d) Kur'an'da adı geçen peygamberlerdendir.2. Semud kavmi önceleri tevhid inancına sahipken zamanla bu inançtan sapmış, putperestliğe yönelmişti. Bunun üzerine Yüce Allah bu millete ............... peygamber olarak göndermiştir.
Cümlede yer alan boşluğu doğru tamamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hz. Nuh'u (a.s.)
b) Hz. Yunus'u (a.s.)
c) Hz. Şuayb'ı (a.s.)
d) Hz. Salih'i (a.s.)3. Salih aleyhisselam Semud kavmini isyandan ve taşkınlıktan vazgeçmeleri, Allah'a inanmaları konusunda birçok defa uyardı. Ancak onlar yaptıkları yanlış işlerden vazgeçmediler. Hz. Salih (a.s.) tebliğ mücadelesinden vazgeçmedi ve Semud kavmini yine Allah'a inanmaya çağırdı. Bu defa Semud kavmine mensup insanlar Hz. Salih'ten (a.s.) bir mucize istediler.
Aşağıdakilerden hangisi Semud kavminin Hz. Salih'ten istediği mucizedir?
a) Nil Nehri'nin ortadan ikiye ayrılması
b) Dağlardaki sarp kayalardan kızıl tüylü bir deve çıkması
c) Ölüleri mezarlarında yeniden diriltmesi
d) Bütün ülkeyi sular altında bırakacak yağmurlar yağması4. Hz. Salih'in bütün uyarılarına, tebliğ mücadelesine rağmen yine de isyanda ve taşkınlıkta devam eden, içlerinden çok az kişinin Allah'a imân ettiği Semud kavminin sonu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Allah Semud kavmine yeni bir peygamber göndermiştir.
b) Semud kavmi sonradan pişman olmuş ve topluca Hz. Salih'in getirdiği dine inanmıştır.
c) Semud kavmi putperestliği bırakmış, Musevî inancını benimsemiştir.
d) Semud kavmi Allah'tan gelen şiddetli bir azapla helak olmuştur.5. "Helâk emrimiz geldiğinde Salih’i ve beraberindeki iman etmiş olanları tarafımızdan bir rahmetle helâktan ve o günün rezilliğinden kurtardık. Şüphesiz Rabbin mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Zulmedenleri o korkunç uğultulu ses yakaladı da yurtlarında diz üstü çöke kaldılar. Sanki orada hiç yaşamamışlardı..." Hûd suresi, 66-68. ayetler
Bu ayetlerde "zulmedenler" olarak nitelendirilen ve şiddetli bir azapla helâk edilen kavim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Âd kavmi
b) İsrailoğulları
c) Semud kavmi
d) Medyen halkı6. Hz. Salih’in (a.s.) peygamber olarak gönderildiği Semud kavmi, Arap Yarımadası’nın kuzeybatısında, Medine ile Şam arasındaki ………. denilen bölgede yaşamıştır. Onların yaşadığı bölge, Salih Peygamber’e (a.s.) nispetle ………. ………. olarak da adlandırılmıştır.
Metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangileri yazılmalıdır?
a) Hicr, Medain-i Salih
b) Hicaz, Medain-i Salih
c) Hicr, Yemen
d) Hicaz, Kenan diyarıDİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı