Din Kültürü 7. Sınıf 5. Ünite Test-4

İTİKADİ - FIKHİ MEZHEPLER-2

1. Maturidi mezhebinin kurucusu olan İslam aliminin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) İmam-ı Azam Ebu Hanife
b) Ebul Hasan Ali el-Eşari
c) Ebu Mansur Muhammed
d) Ahmed bin Hanbel


2. Eş'ari mezhebinin kurucusu olan İslam aliminin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Şah-ı Nakşibend
b) Ebul Hasan Ali el-Eşari
c) İmam Malik bin Enes
d) Mevlana Celaleddin Rumi


3. İslam dininde yer alan ibadetler, evlenme, boşanma, miras, ticaret konularının hükümlerini inceleyen ve delilleriyle birlikte ortaya koyan bilim dalına ne ad verilir?
a) Fıkıh
b) Kelam
c) İtikad
d) İctihad


4. Aşağıdakilerden hangisi fıkıh biliminin ele aldığı konulardan değildir?
a) Evlilik
b) Ticaret
c) Miras
d) İnanç


5. Aşağıdakilerden hangisi fıkhî yorumların ortaya çıkış sebeplerinden değildir?
a) Farklı milletlere ve kültürlere mensup insanların Müslüman olması
b) İslam inancı konusunda ortaya çıkan şüphe ve fitneleri giderme ihtiyacı
c) Sosyal hayatın gelişmesi sonucu toplumda sorunların ortaya çıkması
d) İslam coğrafyasının genişlemesi
Hazırlayan: Hüseyin ARASLI