Din Kültürü 7. Sınıf 5. Ünite Test-5

Alevilik-Bektaşilik Test-1
Kazanım 7.5.4.

1. Hz. Ali'yi seven, Peygamber Efendimizin vefatından sonra Hz. Ali'nin halife olması gerektiğini savunan ve onu sahabelerin en faziletlisi olarak gören düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kadirilik
b) Nakşibendilik
c) Malikilik
d) Alevilik2. Büyük Türk-İslam düşünürü Hacı Bektaş-ı Veli'nin görüş ve düşüncelerine dayanan tasavvuf ekolü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Alevilik
b) Bektaşilik
c) Eş'arilik
d) Şafiilik3. Aşağıdakilerden hangisi Alevi-Bektaşi kültürünün ayırt edici özelliklerindendir?
a) Hz. Ali
b) Ehl-i Beyt
c) On iki imam
d) Hepsi4. Alevilikte önemli bir yere sahip olan "ehl-i beyt" kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Peygamberimizin ev halkı
b) İlk müslümanlar
c) Peygamberimizin uzak akrabaları
d) Habeşistan'a hicret eden müslümanlar5. Aşağıdakilerden hangisi ehl-i beyt içerisinde yer almaz?
a) Hz. Ali
b) Hz. Ebubekir
c) Hz. Fatıma
d) Hz. Hüseyin6. Alevi-Bektaşi ekolünde dede adı verilen manevi lider yönetiminde ve belli kurallar çerçevesinde yapılan dini törene ne ad verilir?
a) Hatim
b) Mevlid
c) Cem
d) İftar7. Alevilikte vefat eden birinin vefatının yedinci veya kırkıncı gününde kurban kesip lokma dağıtmak suretiyle yapılan cem törenine ne ad verilir?
a) Dârdan indirme cemi
b) Abdal Musa cemi
c) Düşkünlükten kaldırma cemi
d) Razılık8. Alevilik ekolünde yılın ilk cemi hangisidir?
a) Dârdan indirme cemi
b) Abdal Musa cemi
c) Düşkünlükten kaldırma cemi
d) Müsahiplik9. Cemevi kavramıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Cem törenini yöneten manevi önder
b) Cem töreninde yapılan dualar
c) Yol kardeşliği
d) Cem töreninin yapıldığı yer10. Alevilikte cem töreni yapılırken yerine getirilmesi gereken hizmetlerin genel adı nedir?
a) On iki imam
b) Müsahiplik
c) On iki hizmet
d) Gülbenk


DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı