Dinin Kaynağı ve Tanımı

Din sözcüğü Kur'an'da 92 yerde geçmekte olup çok geniş bir anlam dünyasına sahiptir.

     » Bu sözcüğün anlamını Yüce Allah'a bakan yönüyle ele alırsak; hâkim olmak, itaat altına almak, kanun göndermek, hesaba çekmek, ceza vermek, ödül vermek anlamlarına gelir.

     » Bu sözcüğü kul açısından ele alırsak; boyun eğmek, aczini anlamak, teslim olmak, ibadet etmek anlamlarına gelir.
www.huseyinarasli.com

Kur'an'da Din Sözcüğünün Bazı Anlamları:

1. Ceza, Kıyamet, Ahiret: "O gün, Allah onlara kesinleşmiş cezalarını verecektir. Allah'ın apaçık hak olduğunu bileceklerdir." (Nûr suresi, 25. ayet)

2. İtaat, Hakimiyet, Boyun Eğme: "Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. İtaat de daima O’na olmalıdır. Öyle iken siz Allah’tan başkasından mı korkuyorsunuz?" (Nahl suresi, 52. ayet)

3. Teslimiyet, Kulluk, İbadet: "Halbuki onlara, ancak dini Allah’a has kılarak, hakka yönelen kimseler olarak O’na kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekâtı vermeleri emredilmişti. İşte bu dosdoğru dindir." (Beyyine suresi, 5. ayet)

4. Kanun, Şeriat, Millet: "De ki: Allah doğru söylemiştir. Öyle ise hakka yönelen İbrahim’in dinine uyun. O, Allah’a ortak koşanlardan değildi." (Âl-i İmran suresi, 95. ayet)
www.huseyinarasli.com

İslam Alimlerine Göre Dinin Tanımı

İslam bilginlerince din kavramı ile ilgili yapılan tanımlamaların ortak yönleri dikkate alındığında din; Allah (c.c.) tarafından peygamberler aracılığıyla gönderilen, akıl sahiplerini kendi istek ve hür iradeleriyle hayırlı olan şeylere sevk eden ilahî kurallar bütünü şeklinde tarif edilmektedir. Bu tariflere göre din:

• İlahî kaynaklı olmalıdır. İnsanların oluşturduğu, uydurduğu şeyler din olamaz.

• Akıl sahibi insanların özgür iradesiyle tercih edilmelidir.

• Dinin gönderiliş amacı insanları dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştırmaktır.
www.huseyinarasli.com

Peygamberlere Allah (c.c.) tarafından vahyedilen bilgilerin tamamı dini oluşturur. Hz. Âdem’den (a.s.) Hz. Muhammed’e (s.a.v.) kadar bütün peygamberler İslam peygamberidirler. Çünkü bütün peygamberler insanları tevhid inancına çağırmışlardır. Bu inancın temelinde Allah’ın (c.c.) tek olduğu, eşi, benzeri ve ortağı olmadığı gerçeği vardır.


Farklı Bilim Dallarına Göre Dinin Tanımları

Dinin tarifini yapmaya çalışan Batılı ilim adamları genelde kendi uzmanlık alanları üzerinden bakarak dine ilişkin farklı tanımlar yapmışlardır. Bu tanımlarda öne çıkan husus felsefe, sosyoloji, psikoloji, antropoloji gibi disiplinlerin insana ve insanın duygu dünyasına ilişkin bazı yaklaşımlarıdır.
www.huseyinarasli.com
"Din bir cemaatin meydana gelmesini sağlayan âyin ve inançlar sistemidir." (Emile Durkheim / Sosyolog)

"Din, insanın sonsuzu kavramasını sağlayan, akıl ve mantığa tabi olmayan zihnî bir meleke veya yetenektir." (Max Müller / Dil Bilimci)

"Din; dua, kurban ve inançla kendini gösteren bir arzudur." (Feurbach / Filozof)

"Din, hayatın anlamını veren, öte dünya arayışını sağlayan ve model ortaya koyan bir tecrübedir." (Mircea Eliade / Karşılaştırmalı Dinler Tarihçisi)

9. sınıf 2. ünite diğer konular için tıklayın ›