Din Kültürü 6. Sınıf 4. Ünite Test-3

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hayatı: Hicret
Kazanım 6.4.2.

1. Peygamberimizin 621 ve 622 yıllarında Medinelilerle yaptığı ve İslam dininin Medine'de hızla yayılmasını sağlayan görüşmelere ne ad verilir?
a) Veda Hutbesi
b) Medine Sözleşmesi
c) Hılful Fudul
d) Akabe biatları2. Akabe Biatları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Medineliler Peygamberimize bağlılıklarını bildirmişlerdir.
b) Medineliler Peygamberimizi ve Müslümanları şehirlerine davet etmişlerdir.
c) Akabe biatları 630 yılında gerçekleşmiştir.
d) Akabe biatları sonucunda Müslümanlar Medine'ye göç etmişlerdir.3. Müşriklerin Peygamber Efendimize suikast girişimleri sırasında müşrikleri oyalamak, hicreti kolaylaştırmak amacıyla bütün tehlikeleri göze alarak Peygamberimizin yerine onun yatağına yatan kişi kimdir?
a) Hz. Ebu Bekir
b) Hz. Ali
c) Hz. Osman
d) Hz. Bilal4. Peygamber Efendimiz kaç yılında ve hangi şehire hicret etmiştir?
a) 620 yılında Medine'ye
b) 622 yılında Medine'ye
c) 622 yılında Mekke'ye
d) 620 yılında Taif'e5. Aşağıdakilerden hangisi hicretin İslam tarihindeki sonuçlarından değildir?
a) Peygamberliğin Mekke dönemi sona ermiş, Medine dönemi başlamıştır.
b) Yesrib şehrinin adı "Medine" olarak değişmiştir.
c) Müslümanlar Mekkeli müşriklerin zulüm ve baskılarından kurtulmuşlardır.
d) Kabe putlardan temizlenmiştir.6. Peygamberimiz ve beraberindeki Müslümanlar 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret ettiler. Hicret, İslam tarihinde önemli bir dönüm noktası olmuştur. Buna göre; (I)23 yıllık peygamberliğin Mekke dönemi sona ermiş, Medine dönemi başlamıştır. (II)İslam dini Medine'de daha hızlı yayılmaya başlamıştır. (III)Peygamberimizin hicret ettiği Taif şehrinin adı "Mekke" olarak değişmiştir. (IV)Hicret, Hz. Ömer zamanında hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir.
Paragrafta yer alan numaralanmış cümlelerin hangisinde yanlış bilgi verilmiştir?
a) I
b) II
c) III
d) IV7. İslamiyet uğruna her şeylerini Mekke'de bırakarak Peygamberimizle birlikte Medine'ye göç (hicret) eden Müslümanlara ne ad verilir?
a) Muhacir
b) Ensar
c) Vahiy katibi
d) Halife8. Mekke'den göç eden Müslümanları Medine'de karşılayan ve her şeylerini onlarla paylaşan Medineli Müslümanlara ne ad verilir?
a) Muhacir
b) Ensar
c) Vahiy katibi
d) Halife9. Hicret, hangi halife zamanında hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir?
a) Hz. Ebu Bekir
b) Hz. Ali
c) Hz. Ömer
d) Hz. Osman10. Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret ettikten sonra burada ilk iş olarak bir mescit yaptırdı ve inşaatında bizzat kendisi de çalıştı. Bu mescidin adı nedir?
a) Mescid-i Haram
b) Kuba mescidi
c) Mescid-i Nebi
d) Mescid-i Aksa


DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı