Teizm

• Yunancada "Tanrı" için kullanılan "teos" kelimesinden türetilen teizm, âlemin yaratıcı sebebi olan ve varlığı mutlak bir Tanrı inancını savunan felsefî düşünceyi ifade eder. Türkçede "Tanrıcılık" şeklinde ifade edilen bu düşünceyi benimseyene teist denilir.

• Teizm düşüncesinde Tanrı’nın vahiy göndererek insanlarla iletişime geçtiği, âleme ve insana daima müdahil olduğu benimsenir. www.huseyinarasli.com

• Teizm; vahyi inkâr eden deizmin, Tanrı ile âlemi bir sayan panteizmin, Tanrı ve dini yok sayan ateizmin karşısındadır.

• Teizmde Tanrı, yarattığı varlıklardan ayrı ve farklıdır. Yarattıkları aracılığıyla kendisini gösterir. İnsanı ibadet ve itaate muhatap varlık olarak görür. Tanrı; varoluşun, değerin kaynağı, koruyucusu, güç, gerçeklik ve değer bakımından en yüce varlıktır. www.huseyinarasli.com

• İslam dinine göre yaratıcı inancı tevhide dayanır. Bu inancın temeli de vahiy ile oluşmuştur. Yaratıcı seçmiş olduğu peygamberler aracılığıyla kendini "Allah" olarak tanıtmıştır. O Allah (c.c.) tektir. Herkes O’na muhtaç, O ise hiçbir şeye muhtaç değildir. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O’na güç gelmez. O yücedir, büyüktür. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır.

11. sınıf 4. ünite diğer konular için tıklayın ›