Din Kültürü 11. Sınıf 4. Ünite İnançla İlgili Meseleler Özet

İNANÇLA İLGİLİ FELSEFİ YAKLAŞIMLAR

Varlığı gerçekçi bir biçimde anlama ve açıklama çabası, tarih boyunca devam etmiştir. Bu çaba bazen peygamberlerin rehberliğine uygun olarak gerçekleşmiş bazen de insanlar çeşitli sebeplerle inanç konusunda değişik yol ve tutumlar benimsemişlerdir. Eski dönemlerde var olan inançla ilgili felsefi yaklaşımlara teknolojinin geliştiği, iletişim olanaklarının arttığı günümüzde de yenileri eklenmiştir. İnanç konusundaki felsefi yaklaşımlar, bilişim çağının imkânlarıyla küresel boyutta yayılma alanı bulmuştur. Bu felsefi yaklaşımlardan bazıları teizm, deizm, materyalizm, pozitivizm, sekülarizm, agnostisizm ve ateizmdir.
NOT: Bu sayfadaki ders notları geniş bir anlatım içermektedir. Ünitenin kısa özeti için alttaki bağlantıya tıklayın.


Teizm:

Yunancada "Tanrı" için kullanılan "teos" kelimesinden türetilen teizm, âlemin yaratıcı sebebi olan ve varlığı mutlak bir Tanrı inancını savunan felsefî düşünceyi ifade eder. Türkçede "Tanrıcılık" şeklinde ifade edilen bu düşünceyi... devamını oku »


Deizm:

Deizm, Latincede Tanrı anlamında kullanılan "deus" kelimesinden türemiş olup teizmle aynı sözlük anlamına sahiptir. Fakat deizm, Tanrı’nın varlığına inanmakla birlikte zamanla Tanrı’nın yaratma dışındaki sıfatlarını reddeden düşüncenin adı olmuştur. Bu düşünceye... devamını oku »


Materyalizm:

Materyalizm "maddecilik" demektir ve Latince "materya" kelimesinden türemiştir. Bu düşünceye sahip kişiye materyalist denir. Materyalizme göre var olan her şey... devamını oku »


Pozitivizm:

Pozitivizm, Fransızcada "gerçek, kanıtlanmış, olumlu" gibi anlamlara gelen "positif" kelimesinden türetilmiştir. Auguste Comte tarafından kurulan Pozitivizm (olguculuk); dini ve metafiziği, insanlığın ilerlemesini engelleyen bilim öncesi düşünce tarzları olarak gören ve sadece modern bilimi temele alan dünya görüşünün adıdır. Pozitivizm, din ile bilim arasına... devamını oku »


Sekülarizm:

Latincede "dünyevileşme" anlamına gelen sekülarizm; hukuki konularda, toplumu ilgilendiren sosyal kararlarda ve siyaset biliminin işleyişinde din merkezli görüşlerin tamamını reddeden düşüncedir. Sekülarizm, dinî otoritenin günlük hayatı ilgilendiren konularda... devamını oku »


Agnostisizm:

Sözlükte "bilinmezcilik ya da bilinemezcilik" anlamına gelen agnostisizm, insanların mutlak bilgiye ve hakikate ulaşamayacağını, özellikle de Tanrı hakkında kesin bilgi elde etmenin mümkün olmadığını... devamını oku »


Ateizm:

Ateizm veya tanrıtanımazlık, Yunanca’da olumsuzluk bildiren "a" ön ekiyle Tanrı anlamına gelen "teizm"in birleşiminden oluşan ve Tanrı’nın var olmadığı inancına dayanan felsefe akımıdır. Bu akımı... devamını oku »


Nihilizm:

"Hiççilik" şeklinde Türkçeye tercüme edilen nihilizm, hayatın anlamını boşluk, hiçlik, anlamsızlık gibi kavramlara indirger. Anlam, değerler, inançlar, ahlak, siyaset, düzen gibi kavramları... devamını oku »


Yeni Dini Hareketler:

Yeni dini hareketler bazı yaygın din veya mezheplerin bir alt kolu olarak meydana gelmekte ve kendilerini yeni bir din olarak görmektedir. Ancak bunların hiçbiri din bilimleri açısından başlı başına bir din olarak kabul edilmez. Bu hareketlerin hedef kitlesi... devamını oku »