Sekülarizm

• Latincede "dünyevileşme" anlamına gelen sekülarizm; hukuki konularda, toplumu ilgilendiren sosyal kararlarda ve siyaset biliminin işleyişinde din merkezli görüşlerin tamamını reddeden düşüncedir.

• Sekülarizm, dinî otoritenin günlük hayatı ilgilendiren konularda esas alınacak bir irade olmadığını, inançla ilgili düşünceleri dünya işlerine karıştırmamak gerektiğini ifade eder.

• Siyasi ve felsefi temelleri olan sekülarizm, insana belli bir yaşam biçimi ve eylem anlayışı sunmayı amaçlar. Sunduğu bu yaşam tarzı ve eylem anlayışında Tanrı ve ölüm sonrası hayat düşüncesine başvurmaz. Sadece akla dayalı bir ahlak anlayışı geliştirilebileceğini varsayar.
www.huseyinarasli.com
• İslam dinine göre hayat, sadece bu dünyadan ibaret değildir ve insan dünyada yaptıklarından hesaba çekilecektir.

• Ahirete iman, dünyada yapılanların karşılığının verileceği düşüncesiyle insan hayatına yön verir. İnsan, bu dünyada Allah’ın (c.c.) rızasına uygun davranışlarda bulunmaya gayret ederken O’nun yasakladığı davranışlardan da kaçınmaya çalışır.

"Ey kavmim! Bu dünya hayatı bir sürelik yararlanmadan ibarettir, ahirete gelince ebedilik yurdu işte orasıdır." Mü'min suresi, 39. ayet)

11. sınıf 4. ünite diğer konular için tıklayın ›