Rifailik

Ahmet Rifai (ö.1182) tarafından kurulmuştur. Ahmet Rifaî, Bağdat’la Basra arasında kalan Ümmüabîde köyünde doğdu. Ahmet Rifai’nin babası Hz. Hüseyin'in, annesi ise Ebu Eyyûb el-Ensari’nin soyundandır. Kur’an öğrenimini ve hıfzını tamamladıktan sonra başta el- Vasıtî olmak üzere dönemin âlim ve mutasavvıflarından İslami ilimleri öğrendi. "Herkes hocası ile ben ise talebem Rifai ile iftihar ederim." diyen hocası Vâsıtî ona icazet verdi. Ahmet Rifai’nin tasavvuf ve tarikat anlayışı, Kur’an ve sünnete dayanır. Rifailik’te de tarikata giriş, belirli kurallara bağlı olarak gerçekleşir. Rifailer, Allah’a (c.c.) ulaşmanın nefsin tezkiyesiyle mümkün olabileceğini kabul ederler. Bunun için dokuz aşamadan oluşan bir eğitim ve zikir programı uygularlar. Her bir merhaleye kendisine ait olan zikirle geçilir. Rifailere göre tasavvuf, baştan sona edepten ibarettir ve bütün edepler Peygamberimizin sünnetine tabi olarak elde edilir. Rifailiğin gerek pir için gerekse tarikatın adab ve erkânı için kaleme alınan geniş bir literatürü vardır. Bu faaliyetler Rifai’nin vefatından on yıl sonra Abdülkerim Kazvini ile başlamış ülkemizde ise bu faaliyetler Kenan Rıfai ve talebeleri tarafından devam ettirilmektedir.


Rifailik'te Yer Alan Temel İlkeler:

» Riyazat ve mücahede

» Ahlakı güzelleştirme

» Halvet

» Zikir

12. sınıf 3. ünite diğer konular için tıklayın ›