Kıt'a Nazım Şekli

Kıt'a: Asıl anlamı "parça" olan kıt'a, çok defa iki beyitten meydana gelen, matla ve mahlas beyti olmayan, beyitleri  "b a  c a"  şeklinde kafiye dizilişine sahip bir nazım biçimidir. Yani ilk mısraları serbest, ikinci mısraları birbiriyle kafiyelidir. Kıt'alar genelde iki beyitlidir. Ancak nadiren daha uzun beyit sayısına sahip kıt'alar da görülür. Bunlara "kıt'a-i kebîre" denilir. Bu kıt'alarda matla ve mahlas beyitleri bulunur. Kıt'alar konu bakımından zengindir. Her türlü konunun işlendiği görülür. Çeşitli tarihi olaylara ebced hesabıyla "tarih düşürmede" en çok kıt'a nazım şekli kullanılmıştır.


Örnek:

İlm kesbiyle pâye-i rifat
Ârzû-yı muhâl imiş ancak

Aşk imiş her ne var alemde
İlm bir kıyl ü kâl imiş ancak

Fuzûlî

Açıklaması:
www.huseyinarasli.com
İlim tahsil etmek yoluyla yücelmek, gerçekleşmesi mümkün olmayan bir arzu imiş.
Bu dünyada her ne varsa aşkmış, ilim de sadece boş bir lafmış.