Din Kültürü 11. Sınıf 5. Ünite Önemli Kavramlar

Yahudilik ve Hristiyanlık Ünitesi


YAHUDİLİK

İbrani: Filistin bölgesinde göçebe olarak yaşayan Yahudilerin ismidir. Yahudilere bu ad, Filistin bölgesinde yaşayan yerli halk tarafından verilmiştir.

İsrail: Hz. Yakub’un sıfatıdır. Hz. Yakub’un oğullarına ve onların soyundan gelenlere İsrailoğulları denilmiştir.

Yahudi: Yahudi ismi Hz. Yakub’un oğlu Yahuda’nın isminden türetilmiştir. Ayrıca Filistin’in güneyinde kurulan Yahuda krallığından dolayı İsrailoğulları’nın Yahudi adını aldığı da söylenir.

Musevi: Yahudi dininin peygamberi olarak kabul edilen Hz. Musa’ya izafeten Yahudilere Musevi, dinlerine ise Musevilik denilmiştir.

Talmud: Yahudi sözlü geleneğini kapsayan dini metinler.
www.huseyinarasli.com
Tanah: Yahudiliğin kutsal kitabının yazılı kısmı.

Kippa: Yahudilerin ibadet esnasında başlarına taktıkları şapka.

Şabat: Yahudilikte tatil olarak kabul edilen cumartesi günü.

Sinagog: Kudüs’teki mabedin yıkılmasından sonra Yahudilerin ritüel için kullandıkları yapılara sinagog denir. Yahudilikte ibadet yeri olan sinagog Türkiye’de "havra" olarak bilinir.

Siyonizm: Kudüs ve çevresinde Yahudi devleti kurmayı amaçlayan yahudi hareketi.


HRİSTİYANLIK

Havari: Hz. İsa’nın, kendisine yardımcı olarak seçtiği, İncil’in içerisindeki hükümleri ve öğütleri insanlara bildirmekle görevlendirdiği on iki kişiden her biri.

Konsil: Hristiyanlığın inanç konularında birlikteliği sağlamak için din adamlarının yaptıkları toplantılara denir.

Teslis: Hristiyanlıktaki üçlü tanrı inancı; baba, oğul, kutsal ruh.
www.huseyinarasli.com
Kitabı Mukaddes: Hristiyanların kutsal kitabı olan Kitab-ı Mukaddes, Ahd-i Atik (eski söz) ve Ahd-i Cedit'ten (yeni söz) oluşur.

Sakrament: Hıristiyan inancına göre tanrının aktif olarak katıldığına inanılan dinî ayinler.

Vaftiz: Suya daldırmak, vücudun bir kısmını yıkamak veya su serpmek şeklinde yapılan bir ayindir. Hristiyan inancına göre her doğan çocuk günahkâr olarak dünyaya gelir ve günahlarından vaftizle temizlenir.

Kuvvetlendirme (Konfirmasyon): Hıristiyanlıkta vaftiz edilen çocuğun 13-16 yaş aralığına geldiğinde kutsanmış yağ ile vücudunun çeşitli yerlerinin yağlanmasıdır.

Evharistiya (Ekmek Şarap Ayini): Hristiyan inancında Hz. İsa’nın havarileri ile yediği son yemeğin anısına ekmeğin şaraba batırılarak yenildiği ayindir.
www.huseyinarasli.com
Penitence (Günah İtirafı): Bir Hristiyanın işlemiş olduğu günahları papaza itiraf edip tövbe etmesidir.

Evanjelist: "İyi haber getiren" anlamına gelmektedir. Avrupa’da ortaya çıkan, Amerika’ya yayılan ve günümüzde varlıklarını sürdüren oluşumlardan biri de evanjelik akımlardır. Bu akımların amacı, İncil’in mesajını bütün dünyaya yaymaktır. Evanjelistlerin oluşumunun temel kaynağı Protestanlıktır.

11. sınıf 5. ünite diğer konular için tıklayın ›