İslam Medeniyeti ve Özellikleri

Kültür: Toplumların sahip olduğu maddi ve manevi değerlerin bütününe denir. Din, dil, ahlak, örf, âdetler vb. kültürün manevi unsurları kapsamındadır. Yiyecekler, içecekler ve bunların hazırlanma biçimleri, giyim kuşam tarzları, ev ve şehir mimarisi, kullanılan araç ve gereçler kültürün maddi unsurları kapsamında ele alınır.

Medeniyet: Sözlükte yerleşik olmak, şehirleşmek anlamlarına gelen bu kavram; bir milletin maddi ve manevi varlığına ait değerlerinden; fikir ve sanat hayatındaki çalışmalarından; ilim, teknik, sanayi, ticaret vb. sahalardaki faaliyetlerinden ortaya çıkan bütün nitelikleri ifade eder. Medeniyet kelimesi dilimizde uygarlık sözcüğüyle de ifade edilir. Medeniyet, farklı kültürlerin bir araya gelmesiyle oluşur ve evrensel bir nitelik taşır. Örneğin; Türk, Fars ve Arap kültürü birbirlerinden farklı olsa da her biri İslam medeniyetinin bir parçasıdır.


İslam Medeniyeti: İslam’ı benimseyen ve bu dini bir yaşam tarzı hâline getiren Müslümanların, tarih boyunca farklı coğrafyalarda ortaya koydukları maddi ve manevi birikimlerin tümüne "İslam medeniyeti" denir.

• İslam medeniyetinin kaynağı vahiydir. Bu kaynaktan doğan bilgi ve irfan zamanla sanattan edebiyata, mimariden el sanatlarına, sözden müziğe Müslüman toplumların tüm eserlerinde kendini göstermiştir.

• Müslümanlar, millet ve ümmet kavramlarını da İslam medeniyeti kavramıyla ilişkili olarak kullanmışlardır. İslam milleti ya da İslam ümmeti denince, İslam medeniyetinin içine aldığı tüm milletlerin ruh ve ülkü birlikteliği de anlaşılır.
www.huseyinarasli.com
• İslam medeniyeti, tarihi boyunca hem diğer medeniyetlerin birikimleriyle etkileşim içinde olmuş, hem de kendi özgün yapısıyla farklı coğrafyalardaki medeniyetleri etkilemiştir. Özellikle Türk, Arap, Fars ve Hint kültürleri kendi özgün yapılarını da koruyarak İslam medeniyetinin gelişmesinde ve yayılmasında büyük katkılar sağlamışlardır.

• İslam medeniyeti, doğuşundan itibaren tarihin her döneminde farklı alanlarda kendine özgü bakış açısıyla yeni ürünler ortaya koymuş; insanların çeşitli ihtiyaçlarını karşılayan ilim, sanat, siyaset, hukuk ve eğitim gibi alanlarda kurum, kavram ve düşünme biçimlerini inşa etmiştir. İslam davetinin ulaştığı her coğrafyada İslam medeniyetinin izlerini görmek mümkündür.

• İslam medeniyetinin mimari, edebiyat, sanat, matematik astronomi, tıp vb. alanlarda ortaya koyduğu örnekler oldukça fazladır. Farabi, İbn Sina, Biruni, Harezmî, İbn Rüşd, İbn Haldun gibi ilim adamları kendi dönemlerinde, felsefe, mantık, matematik, tıp, astronomi gibi alanlarda tüm dünyaya zengin ilmi ürünler sunmuşlardır.


İslam Medeniyetini Temsil Eden Belli Başlı Dönemler

1. Asr-ı Saadet Dönemi (622-632)

2. Dört Halife Dönemi (632-661)

3. Emeviler Dönemi (661-750)

4. Abbasiler Dönemi (750-1258)

5. Selçuklular Dönemi (1040-1308)

6. Osmanlılar Dönemi (1299-1923)

9. sınıf 5. ünite diğer konular için tıklayın ›