Dinler ve Evrensel Öğütleri

Dinlerin ve İslam'ın Evrensel Öğütleri. MEB kazanımlarına uygun ders notları, özet anlatımlar...


DİN NİÇİN EVRENSEL BİR GERÇEKLİKTİR

• Yapılan arkeolojik çalışmalar ve dinler tarihi araştırmaları, dinin insanlık tarihi boyunca var olan evrensel bir kurum olduğunu ortaya koyar. Yüce Allah, ilk insandan itibaren insanlara ilahi kitaplar ve peygamberler göndermiştir. İlk insan ve ilk peygamber Hz. Adem'dir.

• Tarihin her döneminde insan, doğası gereği inanma ihtiyacı duymuş ve bu ihtiyacını çeşitli şekillerde karşılamıştır. Bazı insanlar Allah'a inanmışlar, bazıları putlara tapmışlar, bazıları gök cisimlerini kutsal kabul etmişler, bazıları da çeşitli varlıklara tapınmışlardır.
www.huseyinarasli.com
• "Dünyayı dolaşınız; duvarsız, edebiyatsız, yasasız, servetsiz kentler bulacaksınız. Fakat mabutsuz ve mabetsiz kent bulamayacaksınız." Plutharkos

• "Din ihtiyacı insanlıkla kardeştir. Mağaralarda yaşayan insanlarda bile bu gereksinim vardır. Geriye doğru ne kadar gidersek gidelim, dinsiz bir ulusun yaşadığına tanık olamıyoruz. Gezdiğimiz yerlerde bir mabede veya bir mabet kalıntısına rastlamamak imkansız." Max MüllerGÜNÜMÜZDE YAŞAYAN BÜYÜK DİNLERİ TANIYALIM

Hinduizm: Hindistan'da yaygın bir din olup M.Ö. 1500 yıllarında ortaya çıkmıştır. Bilinen bir kurucusu, sistemi ve ibadet şekli yoktur. Kutsal metinleri "Vedalar" adı verilen ve dört bölümden oluşan bir kitaptır...

» devamını okumak için tıklayınBudizm: M.Ö. 6. yüzyılda Hindistan'da ortaya çıkmıştır. En çok Hindistan'da yaygın olup bunun yanında Doğu ve Güneydoğu Asya, Avrupa, Kuzey Amerika ve İngiltere'de de mensubu bulunan bir dindir. Budizm'in kurucusu "Buda"dır. Buda'nın asıl adı Siddharta Gauatama olup "Buda" onun lakabıdır...

» devamını okumak için tıklayınYahudilik: Yahudilik ilahî bir din olup yeryüzünde yaşayan en eski dinlerden biridir. İlahî din; Allah tarafından peygamberler aracılığıyla gönderilen, yani vahye dayalı olan dinlere denir. Yahudiliğe, Hz. Musa'ya (a.s.) atıfla Musevîlik de denir. Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa aleyhisselamdır. Hz. Musa Mısır'da doğmuş, İsrailoğullarına peygamber olarak gönderilmiştir...

» devamını okumak için tıklayınHristiyanlık: Hristiyanlık ilahî bir din olup dünyada en çok mensubu bulunan dinlerdendir. Filistin bölgesinde doğmuş, İsrailoğullarına gönderilmiştir. Hristiyanlığın peygamberi Hz. İsa aleyhisselamdır. Hz. İsa Filistin'in Nasıra köyünde doğmuş, Allah'ın bir mucizesi olarak babasız dünyaya gelmiştir. Annesinin adı Meryem'dir...

» devamını okumak için tıklayınİslamiyet: Allahü Teala'nın insanlara gönderdiği son ilahi dindir. Peygamberimiz Hz. Muhammed aracılığıyla gönderilmiştir. İslam sözcüğünün anlamı Allah'a teslim olmak demektir. İslam dininin temelini tevhit inancı (Allah'ın varlığına ve birliğine iman) oluşturur...

» devamını okumak için tıklayınDİNLERİN VE İSLAM'IN EVRENSEL ÖĞÜTLERİ:

Doğruluk: Doğruluk kavramı insanlık tarihi boyunca her zaman yüce bir değer olarak görülmüş ve hep ayakta tutulmaya çalışılmıştır. Peygamberlerin ve bütün dinlerin temel amaçlarından biri de doğruluğun benimsetilmesi ve doğru davranışların yaygınlaştırılmasıdır...

» devamını okumak için tıklayınBAŞKALARININ İNANÇLARINA HOŞGÖRÜLÜ OLMAK

• İnanç konusu kişiden kişiye değişiklik gösteren bir durumdur. Her bireyin veya her toplumun kendine göre benimsediği bir inancı, kutsal kabul ettiği değerleri vardır. Herkesin inancı da kendine göre değerlidir. Bu sebeple inanç konusunda başkalarına saygı göstermeli, herkesin bizim gibi inanıp düşünmesini beklememeliyiz. Çünkü bir insanın yaşama hakkı, eğitim hakkı, ekonomik hakları olduğu gibi inanç özgürlüğü de vardır.

• Dinimiz İslam da bu konuda hoşgörülü olunmasını ister. Nitekim Peygamber Efendimiz İslam dinini insanlara tebliğ ederken baskı ve zorlama yolunu değil, iyilik ve güzellik yolunu seçmiştir.

"Dinde zorlama yoktur." Bakara suresi, 256. ayet  

• Türkler tarih boyunca kurdukları devletlerde hakimiyetleri altındaki milletlerin inançlarına karışmamışlar, onlara bu konuda baskı yapmamışlardır. Anadolu'da farklı inançlara mensup birçok topluluk saygı ve hoşgörü çerçevesinde yaşamıştır.

• Laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nde vatandaşlar başka dinlere inanan kimselerin inançlarına ve ibadetlerine karışmazlar. Ülkemizde yasal olarak da durum böyledir. Çünkü her vatandaş inanç ve ibadet özgürlüğüne sahiptir.

"Hiçbir millet, milletimizden çok yabancı unsurların inanış ve ibadetlerine saygı göstermemiştir. Hatta denilebilir ki diğer din sahiplerinin dinine ve milletine saygılı olan tek millet bizim milletimizdir… İstanbul’un fethinden beri Müslüman olmayanların sahip kılındıkları bu geniş imtiyazlar milletimizin dinen ve siyaseten dünyanın en hoşgörülü ve iyiliksever bir milleti olduğunu kanıtlayan en açık delilidir." Mustafa Kemal ATATÜRK

• Bazı insanlar dinlerini tanıtayım derken diğer dinleri aşağılamaya yönelmiş, yaşadıkları ülkenin insanlarının manevi değerlerini hiçe sayarak kendi inançlarının propagandasını yapmaya başlamışlardır. Bunu yaparken de insanların maddi ve manevi zaaflarını isitsmar etme (kullanma) yoluna gitmişlerdir. Bu tür misyonerlik faaliyetleri hoşgörüye, saygıya, inanç özgürlüğüne aykırıdır.

Hazırlayan: Hüseyin Araslı