Din Kültürü 8. sınıf 5. ünite Kur'an-ı Kerim ve Özellikleri (Özet)

Konu anlatımı, ders notları, özet bilgiler.

İslam Dininin Temel Kaynakları

İslam dininin en temel iki kaynağı Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin sünnetidir.

Kur'an-ı Kerim: Kur'an kelimesi sözlükte okumak, toplamak, okunan metin anlamına gelir. Terim olarak ise Yüce Allah'ın son peygamber Hz. Muhammed'e (s.a.v.) vahiy yoluyla gönderdiği son ilahi kitap demektir.

Kur'an'ın Genel Özellikleri:
• Kur'an-ı Kerim, 610 yılının Ramazan ayının Kadir Gecesi'nde indirilmeye başlanmıştır.
• Peygamber Efendimizin 632 yılında vefatına kadar ayet ayet, sure sure indirilmiştir. Böylece indirilmesi 23 yılda tamamlanmıştır.
• Peygamberimize inen ayetler vahiy katipleri tarafından yazılmıştır.
• Kur'an; Hz. Ebubekir zamanında kitap haline getirilmiş, Hz. Osman zamanında çoğaltılmıştır.
• Kur'an-ı Kerim son ilahi kitaptır ve evrenseldir.
• Lafız ve mana bakımından Allah'ın kelamıdır.

"Bu Kur'an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır." (Sâd suresi, 29. ayet)

Kur'an-ı Kerim'in Diğer İsimleri:
MÜBEŞŞİR: Müjdeleyici
EL-HÂDÎ (HÜDÂ): Doğruluk rehberi (hidayet rehberi)
EZ-ZİKR: Hatırlanan, anılan
MÜNİR (NUR): Aydınlatan, ışık saçan
HAK: Doğru ve gerçek söz
HAKÎM: Hikmetli söz
FURKAN: Doğru ile yanlışı, helal ile haramı, iyi ile kötüyü, hak ile batılı birbirinden ayıran


Peygamberimizin Sünneti: Peygamber Efendimizin söylediği sözler, yaptığı iş ve davranışlar, başkası yaptığında da uygun görüp onayladığı davranışlardır. Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesinde ve İslam dininin anlaşılmasında Peygamber Efendimizin sünnetinin çok büyük önemi vardır. Çünkü sünnet, Kur'an'ın açıklayıcısıdır. Peygamberimize itaat etmek demek, onun sünnetine tabi olmak (uymak) demektir.


Sünnet üçe ayrılır;

Kavli Sünnet: Peygamberimizin çeşitli vesilelerle söylemiş olduğu mübarek sözlerdir.

Fiili Sünnet: Peygamberimizin bizzat bedeniyle yapıp gösterdiği eylemlerdir.

Takriri Sünnet: Peygamberimizin görüp işittiği bir işi ya da davranışı onaylaması ve kabul etmesidir.


Kur'an-ı Kerim'in Ana Konuları

İNANÇ (İTİKAD)

İnanç: Yüce Allah'ın Peygamber Efendimiz vasıtasıyla gönderdiği ilkelerin tamamını kalbimizle doğrulamak, dilimizle bunu söylemek ve bu ilkelerin doğru olduğunu tereddüt etmeden kabul etmektir.

Kur'an'da Bahsedilen İnanç Esasları (İmanın Şartları):

» Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak

» Meleklere inanmak

» Kitaplara inanmak

» Peygamberlere inanmak

» Ahiret gününe inanmak

» Kader ve kazaya inanmak


İBADET

İbadet: Allah'ın rızasını kazanmak, O'na olan sevgi, saygı ve bağlılığımızı göstermek, kulluk borcumuzu ödemek, Allah'ın verdiği nimetlere şükretmek amaçlarıyla yapılan her güzel iş ve davranışa ibadet denir. www.huseyinarasli.com

Başlıca ibadetler: Namaz, oruç, zekat, hac.


AHLAK

Ahlak iyi ve güzel davranışlar sergilemektir. Ahlak kuralları insanların iyiliğini ve mutluluğunu hedefler. Din güzel ahlak demektir. Kur'an'da birçok güzel ahlaki davranışlardan bahsedilir ve bunların yapılması teşvik edilir. Kötü davranışlardan ise uzak durulması istenir.


MUAMELAT

İşler, ameller, davranışlar gibi anlamlara gelen muamelat; sosyal hayatta alım satım, kiralama, anlaşma, kefalet, vasiyet, evlenme, boşanma, miras, suçlar, cezalar gibi konularda insanların birbirleriyle olan ilişkilerini düzenler. Kur'an'da sosyal hayatı düzenleyen kuralları içeren pek çok ayet vardır. Bunlar bireyin bireyle, bireyin toplumla ve toplumların birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen ilkelerdir.


KISSALAR

Kur'an'da, geçmişte yaşamış milletler, topluluklar, Peygamberler ile ilgili anlatılan ibretlik hikayelere kıssa denir. Kur'an'da bazı Peygamberlerin hayatlarından kısaca bahsedilmiştir. Bunun amacı Allah'ın mesajlarının daha iyi anlaşılması ve insanların ders almasıdır.
www.huseyinarasli.com
Kur'an'da yer alan kıssalar
1. Peygamber Kıssaları: Hz. Adem (a.s.) kıssası, Hz. Yusuf (a.s.) kıssası, Hz. Musa (a.s) kıssası…
2. Peygamber Olmayanların Kıssaları: Hz. Lokman (a.s.) kıssası, Hz. Meryem kıssası
3. Geçmiş Toplumların Kıssaları: Medyen halkının kıssası, Ad kavminin kıssası, Semud kavminin kıssası


Kur'an-ı Kerim'in Temel Özellikleri

• Kur'an iyiye ve güzele yönlendirir. Kur'an'ın amacı insanların iyi, yararlı, güzel işler yapmaları, doğru davranışlar sergilemeleridir. Bu sebeple Kur'an insanlara bunların yollarını gösterir.

• Kur'an insanın yaratılışına, evrendeki mükemmel işleyişe, kâinattaki hiçbir şeyin tesadüfen oluşmadığına dikkat çekerek insanları Allah’a şükretmeye çağırır.

• İnsan ilişkileri konusunda öğütler vererek toplumda birlik beraberlik ortamı oluşmasını sağlar.

• Kur’an-ı Kerim dünya ve ahiret hayatına dair pek çok konuyu açıklayan bir kitaptır.

• Kur'an insanı düşünmeye ve aklını kullanmaya yöneltir.


Hz. Nuh (a.s.)

Hz. Nuh'un (a.s.) Kur’an’da 43 yerde adı anılmıştır. Kur’an’ın 71. suresi onun adını taşır (Nuh suresi) ve baştan sona onun tevhit mücadelesini anlatır. Marangozluk yaparak hayatını kazandığı rivayet edilir. Hz. Adem'den sonra insanlar çoğalmış, birçok yerleri imar etmiş ancak hak dini bırakıp putlara tapmaya başlamışlardı. Allahü Teala insanlara Hz. Nuh'u peygamber olarak gönderdi. İnsanlar Hz. Nuh'un dokuz yüz elli yıl süren öğütlerini dinlemediler. Sonunda Hz. Nuh, Yüce Allah'ın emri ile bir gemi yaptı. Bu geminin yapımı tamamlandıktan sonra gökten yağmurlar yağmaya, yerden sular fışkırmaya, denizler kaynayıp taşmaya başladı. Sular bütün yeryüzünü kapladı. Dağların tepelerini bile aştı. Buna "Tufan" olayı denir. Hz. Nuh Sam, Ham ve Yafes adındaki üç oğlu ile diğer müminleri ve uygun gördüğü hayvanlardan birer çifti gemiye almış, bunun dışında kalanlar suların içinde boğulup gitmişlerdir. Hz. Nuh'un Yam veya Kenan adındaki oğlu da kendisine inanmayıp bu günahkar kavim arasında boğulup gitmiştir. Daha sonra yağmurlar kesilmiş, sular çekilmeye başlamış, Hz. Nuh'un gemisi Muharrem ayının onuncu gününe rastlayan "Aşure" gününde Musul civarındaki "Cudi" dağının üzerine oturmuştu. Rivayete göre seksen kişiden ibaret olan gemi halkı karaya çıkmış, Yüce Allah'ın dinine bağlı kaldıkları için kurtuluşa ermişlerdi. Hz. Nuh'a (a.s.) ikinci Adem denir. Çünkü Tufan olayından sonra insanlar onun neslinden türeyip yeryüzüne dağılmış, aralarında başka başka diller meydana gelmiştir.

NOT: Bu okuduğunuz yayın, Kur'an-ı Kerim ve Özellikleri ünitesinin kısa bir özetidir. Kavram ve kazanım odaklı daha ayrıntılı ders notları için buraya tıklayın.


8. Sınıf 5. Ünite Testleri
• 8. Sınıf 5. Ünite Test-1
• 8. Sınıf 5. Ünite Test-2
• 8. Sınıf 5. Ünite Test-3
• 8. Sınıf 5. Ünite Test-4
• 8. Sınıf 5. Ünite Test-5
• 8. Sınıf 5. Ünite Test-6