Hristiyanlık (11. Sınıf)

• Hristiyanlık ilahî bir din olup dünyada en çok mensubu bulunan dinlerdendir. Kudüs bölgesinde ortaya çıkmıştır.

• Hristiyanlığın peygamberi Hz. İsa aleyhisselamdır. Kutsal kitabı İncil’dir. Hristiyanlık Grek, Roma, Helenistik ve Pagan kültürlerden etkilenmiş ve başta Pavlus olmak üzere Hristiyan din adamlarının çalışmalarıyla bugünkü şeklini almıştır.

• Hz. İsa Filistin'in Nasıra köyünde doğmuş, Allah'ın bir mucizesi olarak babasız dünyaya gelmiştir. Annesinin adı Meryem'dir. Hz. İsa (a.s.) otuz yaşına geldiğinde İsrailoğullarına peygamber olarak görevlendirildi. www.huseyinarasli.com

• Hz. İsa'ya başlangıçta on iki kişi inandı. Bunlara Havariler denir.

• İsrailoğullarının büyük bir kısmı ona inanmayarak Hz. İsa’yı yalancılıkla suçladılar ve öldürmek istediler. Bunun üzerine Hz. İsa yakalanarak çarmıha gerildi. Hz. İsa’dan sonra ona iman eden havariler Hristiyanlığı gizli gizli yaymaya devam ettiler. Başta havariler olmak üzere Hristiyanlar çok büyük zorluklar ve sıkıntılarla karşılaştılar.

• Hristiyanlık dinini yayan ve yeniden şekillenmesini sağlayan en önemli kişilerden biri Aziz Pavlus’ tur. Pavlus’a göre Hz. İsa, Tanrı’nın oğludur. Tanrı, Hz. İsa’yı insan şeklinde yeryüzüne göndermiştir. Hz. İsa, çarmıha gerildikten üç gün sonra tekrar dirilmiş ve göğe yükselmiştir. Pavlus Hristiyanlık öğretisini Mesih ve teslis inancı üzerine bina etmiştir. Pavlus, Hristiyanlığı teslis inancı (Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’tan meydana gelen Hristiyan Tanrı düşüncesi) üzerine kurarak dini, tevhit dininden uzaklaştırmıştır.

• Pavlus’tan sonra Konstantin, 313 yılında Hristiyanlığı resmî din olarak kabul edince Hristiyanlık daha hızlı bir yayılma sürecine girdi. Zamanla Hristiyanlık içinde mezhepsel çatışmalar yaşanmıştır. Katolik, Ortodoks ve Protestanlık mezhepleri ortaya çıkmıştır.

• Hristiyanlık dininin inanç esaslarının temelini Teslis inancı oluşturur. Teslis, "üçlü tanrı inancı" demektir. www.huseyinarasli.com

• Teslis inancının unsurları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'tur.

     » Baba; her şeyin yaratıcısı, evrenin sahibi olan Tanrı demektir.

     » Oğul; Hz. İsa'yı ifade eder. Tanrı, Hz. İsa'nın kişiliğinde bedenleşmiş, sevgi ve merhametiyle insanlar arasında yaşamış olarak kabul edilir. Yani Hz. İsa tanrılaştırılmıştır.

     » Kutsal Ruh; Tanrı'nın vahyini kiliseye iletmekle görevli, seçilmiş kişileri yöneten tanrı nefesidir.

• Hristiyanlığın kutsal kitabı İncil'dir. İncil'in diğer adı Yeni Ahit'tir. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna kitapları, en meşhur incil kitaplarıdır. www.huseyinarasli.com

• İncil'de Hz. İsa'nın yaşamından, Hristiyanlık dininin inanç, ibadet ve ahlak ilkelerinden bahsedilir.

• Hristiyanlık dininde melek, kader ve ölümden sonra diriliş inancı vardır. Ayrıca Hz. Muhammed'in (s.a.v.) dışındaki peygamberlerin peygamberliklerini kabul ederler.

• Hristiyanlığın ibadet yerlerine Kilise denir.

• Hristiyanlık inancında din adamlarına papaz ya da rahip adı verilir.

• Hristiyanlığın sembolüne haç adı verilir. Haç aynı zamanda kilisenin de sembolüdür.

• Hristiyanlık inancında ibadet günlük, haftalık ve yıllık olmak üzere üçe ayrılır.

     » Günlük ibadet papaz yönetiminde sabah ve akşam yapılır.

     » Haftalık ibadet pazar günü kilisede yapılır.

     » Yıllık ibadet Noel, Paskalya gibi dini bayramlarda yapılır.

• Hristiyanlığın önemli ayinlerinden biri vaftiz ayinidir. Hristiyanlık inancına göre Hz. Adem ve Hz. Havva yasak meyveyi yedikleri ve bu sebeple cennetten çıkarıldıkları için bütün insanlar günahkar olarak doğar. Bu yüzden doğan çocuk vaftiz edilir, kutsal su ile yıkanarak günahlarından arındırılır.

• Hristiyanlığın diğer bir önemli ayini günah itirafı yapmaktır. Buna göre; günah işleyen kişi günahlarını papaza itiraf eder. Papaz da kilise adına o kişinin bağışlanması için dua eder. Böylece tövbe sonucu günahların bağışlandığına inanılır.

• Hristiyanlıkta üç tane mezhep vardır; www.huseyinarasli.com

     » Katolik mezhebi; dini lideri papa, merkezi Vatikan'dır.

     » Ortodoks mezhebi; dini lideri İstanbul'da bulunan patriktir.

     » Protestan mezhebi; diğer iki mezhebe tepki olarak doğmuştur. Martin Luther'in görüşleri çerçevesinde oluşmuştur.

• Evanjelist "iyi haber getiren" anlamına gelmektedir. Avrupa’da ortaya çıkan, Amerika’ya yayılan ve günümüzde varlıklarını sürdüren oluşumlardan biri de evanjelik akımlardır. Bu akımların amacı, İncil’in mesajını bütün dünyaya yaymaktır. Evanjelistlerin oluşumunun temel kaynağı Protestanlıktır.

11. sınıf 5. ünite diğer konular için tıklayın ›