Hristiyanlık (11. Sınıf)

• Hristiyanlık ilahî bir din olup dünyada en çok mensubu bulunan dinlerdendir.

• Hristiyanlığın peygamberi Hz. İsa aleyhisselamdır. Hz. İsa Filistin'in Nasıra köyünde doğmuş, Allah'ın bir mucizesi olarak babasız dünyaya gelmiştir. Annesinin adı Meryem'dir.

• Hz. İsa otuz yaşına geldiğinde İsrailoğulları'na peygamber olarak görevlendirildi.

• Hz. İsa'ya başlangıçta on iki kişi inandı. Bunlara Havariler denir.

• Hristiyanlık dininin inanç esaslarının temelini Teslis inancı oluşturur. Teslis, "üçlü tanrı inancı" demektir. www.huseyinarasli.com

• Teslis inancının unsurları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'tur.

     » Baba; her şeyin yaratıcısı, evrenin sahibi olan Tanrı demektir.

     » Oğul; Hz. İsa'yı ifade eder. Tanrı, Hz. İsa'nın kişiliğinde bedenleşmiş, sevgi ve merhametiyle insanlar arasında yaşamış olarak kabul edilir. Yani Hz. İsa tanrılaştırılmıştır.

     » Kutsal Ruh; Tanrı'nın vahyini kiliseye iletmekle görevli, seçilmiş kişileri yöneten tanrı nefesidir.

• Hristiyanlığın kutsal kitabı İncil'dir. İncil'in diğer adı Yeni Ahit'tir. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna kitapları, en meşhur incil kitaplarıdır. www.huseyinarasli.com

• İncil'de Hz. İsa'nın yaşamından, Hristiyanlık dininin inanç, ibadet ve ahlak ilkelerinden bahsedilir.

• Hristiyanlık dininde melek, kader ve ölümden sonra diriliş inancı vardır. Ayrıca Hz. Muhammed'in (s.a.v.) dışındaki peygamberlerin peygamberliklerini kabul ederler.

• Hristiyanlığın ibadet yerlerine Kilise denir.

• Hristiyanlık inancında din adamlarına papaz ya da rahip adı verilir.

• Hristiyanlığın sembolüne haç adı verilir. Haç aynı zamanda kilisenin de sembolüdür.

• Hristiyanlık inancında ibadet günlük, haftalık ve yıllık olmak üzere üçe ayrılır.

     » Günlük ibadet papaz yönetiminde sabah ve akşam yapılır.

     » Haftalık ibadet pazar günü kilisede yapılır.

     » Yıllık ibadet Noel, Paskalya gibi dini bayramlarda yapılır.

• Hristiyanlığın önemli ayinlerinden biri vaftiz ayinidir. Hristiyanlık inancına göre Hz. Adem ve Hz. Havva yasak meyveyi yedikleri ve bu sebeple cennetten çıkarıldıkları için bütün insanlar günahkar olarak doğar. Bu yüzden doğan çocuk vaftiz edilir, kutsal su ile yıkanarak günahlarından arındırılır.

• Hristiyanlığın diğer bir önemli ayini günah itirafı yapmaktır. Buna göre; günah işleyen kişi günahlarını papaza itiraf eder. Papaz da kilise adına o kişinin bağışlanması için dua eder. Böylece tövbe sonucu günahların bağışlandığına inanılır.

• Hristiyanlıkta üç tane mezhep vardır; www.huseyinarasli.com

     » Katolik mezhebi; dini lideri papa, merkezi Vatikan'dır.

     » Ortodoks mezhebi; dini lideri İstanbul'da bulunan patriktir.

     » Protestan mezhebi; diğer iki mezhebe tepki olarak doğmuştur. Martin Luther'in görüşleri çerçevesinde oluşmuştur.