Yahudilik (11. Sınıf)

• Yahudilik ilahî bir din olup yeryüzünde yaşayan en eski dinlerdendir. İlahî din; Allah tarafından peygamberler aracılığıyla gönderilen, yani vahye dayalı olan dinlere denir. Yahudiliğe, Hz. Musa'ya (a.s.) atıfla Musevîlik de denir.

• Yahudiliğin tarihçesi Tevrat’a dayanır. Buna göre Yahudilik Hz. İbrahim ile başlar ve ilk Yahudi Hz. İbrahim’dir. Tevrat’a göre Tanrı, Hz. İbrahim ile ahit yapmış ve onun soyunu bereketli kılmıştır. Yahudilerin soyu Hz. İbrahim’den sonra Hz. İshak’a geçmiş Hz. Yakup ve oğlu Yusuf sonra ise Hz. Musa ile devam etmiştir.

• Hz. Yusuf ’tan sonra Yahudiler Mısır’da çoğalmaya başlamış bu durum Firavun’u endişelendirmiştir. Bundan dolayı onlara zulüm etmiş ve onları köleleştirmiştir. Hz. Musa İsrailoğullarını Firavun’un esaretinden kurtarmış, onları Mısır’dan çıkarıp Kenan’a götürmüştür. Tanrı, Sina Çölü’nde Hz. Musa’ya Tevrat’ı ve Yahudiliğin temel ilkeleri olan On Emir’i levhaya yazılmış bir şekilde vermiştir. Hz. Musa’dan sonra Hz. Davud Kudüs’ü almış ve Yahudilerin en parlak dönemi başlamış, daha sonra Kral Hz.Süleyman kutsal mabedi yaptırmıştır. (Kaynak: Muharref Tevrat)
www.huseyinarasli.com
• Yahudilikte tanrının adı Yehova'dır. Yahudiler tanrının var ve bir olduğuna, her şeyi yarattığına inanırlar. Ayrıca İsrailoğullarının seçilmiş millet olarak yaratıldığını kabul ederler. Tanrı Yehova'nın adını gereksiz yere ağızlarına almazlar, resmini ya da heykelini yapmazlar.

• Tevrat’taki On Emir bütün Yahudilerce kabul görmüş bir inanç esasıdır. Musa b. Meymun XII. yüzyılda Yahudiler için bir inanç sistemi belirlemiş, bu sistemin yapısını belirlerken de Hıristiyanlık ve İslâm’daki inanç sisteminden yararlanmıştır. Yahudiliğin kutsal metinleri, yazılı ve sözlü olmak üzere iki kısımdan oluşur. Yazılı kutsal metinler Tanah adıyla anılmaktadır. Sözlü metinler ise Mişna ve Talmud’dur.

• Tanah, Eski Ahit (Ahd-i Atik) olarak da bilinir. Tanah üç bölümden oluşur.

     » Tevrat: Beş bölümden oluşur; Tekvin, Çıkış, Levililer, Sayılar, Tesniye.

     » Neviim: Peygamberlerden söz eder.

     » Ketuvim: Belgesel, şiirsel ve tarihsel bölümlerden oluşur.

• Yahudiliğin ibadet yerlerine Sinagog veya Havra denir.

• Yahudilikte din adamları Haham olarak adlandırılır.

• Yahudi inancında cumartesi kutsal gündür. O gün hiçbir iş yapılmaz, sadece ibadet edilir.

• Yahudilikte ibadet günlük ve haftalık olarak yapılır.

     » Günlük ibadet; sabah, öğle ve akşam olmak üzere üç vakit yapılır.

     » Cumartesi günü haftalık ibadetleri olan şabat yapılır. Şabat ibadeti için Yahudiler Sinagog veya Havra’ya giderler. Kippa takarlar. Haham ise ibadetleri yönetir.
• Yahudilerin dini ve milli sembolleri Yedi Kollu Şamdan (Menora) ile Altı Köşeli Yıldız'dır.

• Yahudilerin dinî bayramları Roş-Haşana, Yom Kippur, Sukkot, Simha Tora, Hanuka, Fısıh ve Şavuot’tur.

• Yahudi dininde ahiret, cennet ve cehennem inancı vardır.

• Kudüs'te bulunan Ağlama Duvarı, Yahudiler için çok önemli bir mekandır.
www.huseyinarasli.com
• Günümüzde değişen dünya şartları nedeniyle birçok Yahudi mezhebi ve grup ortaya çıkmıştır. Ortodoks Yahudilik, Hasidilik, Reformist Yahudilik, Muhafazakâr Yahudilik, Yeniden Yapılanmacı Yahudilik ve Samiriler günümüz Yahudi mezheplerinden bazılarıdır.

• Yahudi inancının temelini On Emir ilkeleri oluşturur. Bu ilkeler;

    1. Seni Mısır diyarından, esirlik evinden çıkaran Allah benim. Karşımda başka tanrıların olmayacaktır.

    2. Kendin için oyma put yapmayacaksın ve bunlara tapmayacaksın.

    3. Benim adımı boş yere ağzına almayacaksın.

    4. Cumartesi gününü daima anımsayıp onu kutsal sayacaksın.

    5. Babana ve annene saygı göstereceksin.

    6. Öldürmeyeceksin.

    7. Zina etmeyeceksin.

    8. Çalmayacaksın.

    9. Yalancı şahitlikte bulunmayacaksın.

    10. Hiç kimsenin evine, barkına, malına göz dikmeyeceksin.

11. sınıf 5. ünite diğer konular için tıklayın ›