Allah'ın İsim ve Sıfatları

Allah’ın zatı (c.c.) zaman ve mekân boyutlarının ötesindedir. Hiçbir varlığa benzemez. Duyu organlarıyla kavranamaz. Bu nedenle insan O’nu ancak isim ve sıfatlarıyla tanıyabiliriz. Kâinat ve içindekiler Yüce Allah’ın isim ve sıfatlarının tecellisidir. Bu tecelli süreklidir ve karıncadan gökyüzündeki büyük cisimlere kadar her şeye uzanır. İnsan da Allah’ın (c.c.) isim ve sıfatlarının tecellilerini görür ve hisseder. Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın (c.c.) güzel isimleri (esmâ-i hüsnâ) olduğu ifade edilmiş, Hz. Peygamber’in bazı hadislerinde de Allah’ın (c.c.) isimlerinin 99 olduğu belirtilmiştir. Şimdi Yüce Allah'ın isim ve sıfatlarına örnekler verelim;

• Allah (c.c.) birdir. O’nun Ehad ismi bunu ifade eder. Kelime-i tevhid dediğimiz "La ilahe illallah, Muhammedün resulullah" cümlesi de bunu vurgular.
www.huseyinarasli.com
• Allah (c.c.) yaratandır. Tekvin sıfatı Allah’ın yaratma özelliğine işaret eder. Allah'ın güzel isimlerinden Hâlık, O’nun genel olarak yaratıcı özelliğini ifade eder. Yüce Allah hem yoktan yaratır hem de var olan bir şeyden yeni bir şey meydana getirir. Bâri' sıfatıyla bir model olmaksızın canlıları yaratır. Yaratması ölçülü ve dengeli olup yerli yerindedir. Rastgele değil biçimlendirilmiş ve sanatlıdır. → Musavvir sıfatı
www.huseyinarasli.com
• Allah (c.c.) yaşatandır. O sadece yaratmakla kalmaz aynı zamanda yaşatır. O bütün hayatların kaynağıdır. Yüce Allah hücre ve atomlardan bitkilere, kuşlardan insanlara kadar her canlıya hayat vermiştir → Hayat sıfatı

• Allah (c.c.) canlıların ihtiyaç duyduğu şeyleri yaratarak onları yaşatır. O Rahmân’dır, rahmeti sınırsız olandır. O Rahîm’dir, merhameti sonsuz olandır. Rezzâk sıfatıyla maddi ve manevi lütuf ve ikramları yeryüzüne yayar.
www.huseyinarasli.com
• Allah Müheymin'dir. Yani koruyup gözetendir.

• Allah Kayyum'dur. Yani kainatı idare eder.


Allah'ın Zâtî ve Subûtî Sıfatları
www.huseyinarasli.com
• Zâtî sıfatlar

1- Vücud: Var olmak demektir. Allah vardır.

2- Kıdem: Ezelî olmak demektir. Allah'ın öncesi, başlangıcı yoktur.

3- Beka: Sonu olmamak demektir. Allah'ın varlığının sonu yoktur.

4- Vahdaniyet: Bir olmak demektir. Allah birdir.

5- Muhalefetün lil havadis: Sonradan yaratılanlara benzememek demektir. Allah sonradan olan hiçbir şeye benzemez.

6- Kıyam binefsihi: Varlığı kendinden olmak demektir. Allah var olmak için hiçbir şeye muhtaç değildir. O'nun varlığı kendindendir.
www.huseyinarasli.com
• Subûtî sıfatlar

1- Hayat: Allah diri ve canlıdır. Tüm varlıkların hayat kaynağıdır.

2- İlim: Allah her şeyi bilir. Kalplerde gizlenen düşünceleri de bilir.

3- Semi: Allah her şeyi işitir.

4- Basar: Allah her şeyi görür.

5- İrade: Allah ne dilerse olur.

6- Kudret: Allah'ın gücü her şeye yeter.

7- Kelam: Allah kelimelere, harflere, seslere ihtiyaç duymadan konuşur. Kur'an Allah'ın kelamıdır.

8- Tekvin: Allah bütün varlıkları yoktan var eden, yaratandır.

10. sınıf 1. ünite diğer konular için tıklayın ›