Din Kültürü 10. Sınıf 1. Ünite Allah-İnsan İlişkisi Özet

1. ÜNİTE ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ
• Ünitenin Önemli Kavramları
• Allah İnancı ve İnsan
• Allah'ın Varlığı ve Birliği
• Allah'ın İsim ve Sıfatları
• Kur'an-ı Kerim'de İnsan ve Özellikleri
• İnsanın Allah İle İrtibatı
• Rum Suresi 18-27. Ayetler
• 1. Ünite Test-1
• 1. Ünite Test-2
• 1. Ünite Test-3
• 1. Ünite Test-4
• Ünite Değerlendirme Testi


KAZANIMLAR

1. Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar.

2. Allah’ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. Gaye ve nizam, ekmel varlık delilleri ile sınırlandırılır.

3. İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. Allah’ın isim ve sıfatlarını kavramanın, O’nu tanımadaki önemine değinilir; isim ve sıfatların kâinatta tecellisi üzerinde durulur. İsim ve sıfatlar, Allah insan ilişkisi bağlamında; Bakara suresi 255. ayet, Haşr suresi 22-24. ayetler ve İhlâs suresi kapsamında işlenir.

4. İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. Kazanım kapsamında insanın olumlu özellikleri öne çıkarılır.

5. İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. Kazanım; dua, ibadet, Kur’an okuma, tövbe ve istiğfar konuları ile sınırlandırılır. Allah ile insan arasındaki ilişkinin dayandığı temel ilkelere yer verilir; temel ilkeler Yaradan-yaradılan ilişkisi çerçevesinde ele alınır; Allah’ın “ilah” ve “rab” olma vasfının insan üzerindeki etkisine değinilir.

6. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. Kazanım; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir.