Ahiret Alemi

• Sözlükte ahiret, "ilk" anlamındaki "evvel" kelimesinin zıttı olup "son" demektir. Terim
olarak, dünya hayatından sonra başlayıp sonsuza kadar devam edecek ölüm sonrası hayattır.

• Ahiret hayatı, bireylerin dünya hayatını anlamlandırmasına katkı sağlar. Dünyada söylenen her sözün ve yapılan her türlü davranışın ahirette sorgulanacağı gerçeği, bireyleri iman, ibadet ve güzel ahlaka yöneltir.
www.huseyinarasli.com
• Ahiretin varlığı konusunda sahip olunan bilgiler Kur’an ve sünnete dayanır. İnsan bedeninin ve kâinatın fâni olduğu, öldükten sonra tekrar dirilmenin ve ahiret hayatının kaçınılmaz olduğu Kur’an’da şöyle bildirilir: "Siz cansız (henüz yok) iken sizi dirilten (dünyaya getiren) Allah’ı nasıl inkar ediyorsunuz? Sonra sizleri öldürecek, sonra yine diriltecektir. En sonunda O’na döndürüleceksiniz." (Bakara suresi, 28. ayet)
www.huseyinarasli.com
• Her şeyi yoktan var eden Allah Teala için, yeniden diriltmek elbette kolaydır. Bunu anlayamayan müşrikler, Hz. Muhammed (s.a.v.) ile tartışmışlardır. Bunun üzerine Yüce Allah "İnsan, kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek getirdi. Dedi ki: ‘Bu çürümüş kemikleri kim yeniden diriltecek?’ Onları ilk defa yaratmış olan diriltecektir. Çünkü O, hakkıyla her türlü yaratmayı bilendir." (Yasin suresi, 78-79. ayetler) ayeti ile her türlü yaratmaya gücünün yettiğini haber vermiştir.

Ölüm: Anne karnında başlayan insan hayatının bedenle ruhun birbirinden ayrılışı demek olan ölümle sona ermesi, önemli bir olaydır. Bütün insanlar ölümün varlığını ve hayatın bir gerçeği olduğunu kabul eder. Kur’an-ı Kerim’de "Her canlı ölümü tadacaktır..." (Âl-i İmran suresi, 185. ayet) buyrularak bu hakikat dile getirilmiştir. İslam dininde ölüm ve ahiret ile ilgili bilgilerin kaynağı, Kur’an ve sünnettir.

"Ölümü en çok hatırlayanlar ve ölüm sonrası için en güzel şekilde hazırlananlar Müminlerin en akıllı olanlarıdır." Hz. Muhammed (s.a.v.)

Kabir Hayatı - Berzah: Sözlükte "iki şey arasındaki perde, engel" anlamına gelen berzah, dinî terim olarak ölümden sonra başlayıp mahşerdeki dirilişe kadar devam edecek olan kabir hayatına denir. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki bir geçiş dönemini ifade eder. Ölen herkes berzah âlemine girecektir. Berzah âlemi daha çok kabir hayatı şeklinde de ifade edilir.
www.huseyinarasli.com
"Onların arkasında, tekrar dirilecekleri güne kadar (devam edecek, dönmelerine engel) bir perde (berzah) vardır." (Mü'minun suresi, 100. ayet)

Kıyamet: Kıyamet "dikilmek, ayağa kalkmak, durmak ve canlıların Allah Teala’nın huzurunda saygıyla duracakları gün" anlamlarına gelir. Kıyamet; Kur’an-ı Kerim’de, bazı ayetlerde dünya düzeninin bozulması ve dünya hayatının sona ermesi olarak tanımlanırken bazı ayetlerde de insanların Allah Teala tarafından diriltilmeleri, mahşer yerinde toplanmaları anlamında kullanılır. Kur’an-ı Kerim’de yeryüzünde bulunan her canlının yok olacağı, ancak Allah Teala’nın baki kalacağı bildirilmiştir. Kıyametin ne zaman kopacağını yalnız Allahü Teala bilir. Kıyamet, İsrafil (a.s.) isimli meleğin, sûra üflemesi ile başlayacaktır.

"İnsanlar sana kıyametin vaktini soruyorlar. De ki: Onun ilmi ancak Allah katındadır..." (Ahzab suresi, 63. ayet)

"Sûra üflenince Allah’ın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir. Sonra ona bir daha üflenince bir de ne göresin, onlar ayağa kalkmış bakıyorlar." (Zümer suresi, 68. ayet)
www.huseyinarasli.com
Ba's: "Öldükten sonra tekrar dirilmek" anlamına gelen ba's, ahiret hayatının evrelerinden biridir. Kıyametin kopmasından sonra Allah Teala’nın emri ile İsrafil (a.s.), sûra ikinci defa üfleyecek ve bütün canlılar tekrar diriltileceklerdir. Buna ba's denir.

Haşir: Allah Teala’nın insanları diriltip dünyada iken yaptıkları işlerden hesaba çekmek üzere toplamasına haşir, toplanma yerine de mahşer denir.
www.huseyinarasli.com
Hesap: Mahşerde toplanan insanlar muhakeme edilecekler, insanlara sualler sorulacak ve herkes dünyada yaptıklarının hesabını verecektir. Dünya hayatında yapılanlar, görevli melekler tarafından amel defterlerine kaydedilir. Hesap günü herkesin defteri kendisine teslim edilecektir. İnsanlar, bu defterleri okuyacaklar ve yaptıklarını inkâr edemeyeceklerdir. Mahşerde mizan kurulacak ve herkesin dünyada yaptığı ameller, mahiyetini ancak Allah Teala’nın bildiği bu mizanda tartılacaktır. O gün zerre kadar hayır işleyen mükâfatını görecektir. Zerre kadar kötülük işleyen de cezasını görecek ve hiçbir adaletsizlik söz konusu olmayacaktır.

Cennet: Sözlükte "bitki ve ağaçlarla örtülü yer, bahçe" anlamlarına gelen cennet, iman edip salih amel işleyen müminlerin ebedî olarak kalacakları ve içinde çeşitli nimetlerin bulunduğu mükâfat yurdu demektir.

Cehennem: Sözlükte "derin kuyu" anlamına gelen cehennem, dünya hayatında Allah Teala’ya iman etmeyenlerin ve O’nu inkâr edenlerin sürekli kalacağı yer olarak tanımlanır.

11. sınıf 1. ünite diğer konular için tıklayın ›