Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Peygamberlik Yönü (Lise 11)

1. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Tebliğ Görevi: Tebliğ, peygamberlerin Allah'tan aldıkları emirleri, bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde insanlara aktarmalarıdır. Hz. Muhammed (s.a.v.) kırk yaşına ulaştığında Allah (c.c.) tarafından kendisine vahiy gönderilmiş ve tebliğ ile görevlendirilmiştir. Hz. Muhammed (s.a.v.) tebliğ sürecinde her türlü tepki, hakaret ve suikast girişimine maruz kalmış, sabır ve kararlılıkla görevini yerine getirmiştir. O, daima hak ve adaletten yana olmuştur. Güzel ahlak sahibi bir insan olarak diğer insanları da iyiliğe ve yardımlaşmaya yönlendirmiş, kötü ve zararlı davranışlardan sakındırmıştır.
www.huseyinarasli.com
"İşte bunun için sen çağrına devam et ve emrolunduğun gibi dosdoğru çizgini sürdür. Onların arzularına uyma ve şöyle de: 'Ben Allah’ın indirdiği bütün kitaplara iman ettim ve bana aranızda adil davranmam emredildi'..." (Şûrâ suresi, 15. ayet)

2. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Tebyin Görevi: Tebyin, peygamberlerin Allah’tan (c.c.) aldıkları vahiyleri insanların anlayabilmeleri için yapmış oldukları açıklamalardır. Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de hayatın bütün alanlarına dair emir ve yasakları bildirmiştir. Hz. Muhammed (s.a.v.) de bu emir ve yasakları insanlara açıklamıştır. Nitekim Yüce Allah Nahl suresi, 64. ayetinde "Sana kitabı, özellikle ayrılığa düştükleri konuda onları aydınlatman için ve inanan bir topluluğa rehber ve rahmet olsun diye indirdik." buyurarak Hz. Muhammed’in (s.a.v.) bu görevini bildirmiştir. Örneğin Kur'an'ın birçok yerinde namazın kılınması emredilir ancak namazın kılınışı ile ilgili ayrıntılar Kur'an'da yer almaz. Hz. Muhammed (s.a.v.) "Ben namazı nasıl kılıyorsam siz de öyle kılın." buyurarak insanlara namazın nasıl kılınacağını öğretmiştir.
www.huseyinarasli.com
3. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Teşri Görevi: Teşri kavramı sözlükte "hüküm koyma, yasama" gibi anlamlara gelir. İslam dininde hüküm koyma yetkisi, Allah’a (c.c.) ve Hz. Peygamber’e aittir. Allah (c.c.) ve Peygamber (s.a.v) bir konuda hüküm verdiği zaman Müslümanlar o hükme uymakla yükümlüdür. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Kur’an-ı Kerim’de yer almayan konularda da hüküm koyduğu bilinmektedir. Onun hüküm koyması, Kur’an’ın hükümlerine uygun olup Kur’an’daki bir hükmü açıklama veya teyit etme niteliği taşır. Peygamber olması nedeniyle sürekli ilahi gözetim altındadır. Bu yüzden ortaya koyduğu her hükümde Yüce Allah’ın izni ve bilgisi vardır.
www.huseyinarasli.com
"Bir mümin erkek veya bir mümin kadının, Allah ve Resulü bir emir ve hüküm verdiklerinde artık işlerinde bundan başkasını seçme hakları olamaz. Allah’ın ve Resulünün emrine itaat etmeyenler doğru yoldan açıkça sapmışlardır." (Ahzab suresi, 36. ayet)
www.huseyinarasli.com
4. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Temsil Görevi: Kur’an’ın ilk muhatabı olan Hz. Peygamber onu en iyi şekilde anlamış ve yaşamıştır. Böylece söz, fiil ve davranışlarıyla insanlara örnek olmuştur. Onun ahlakını en güzel şekilde tarif eden kişi, Hz. Aişe (r.a.) olmuştur. Hz. Peygamber’in ahlakının nasıl olduğunu sorulduğunda Hz. Aişe (r.a.): "Siz hiç Kur’an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur’an’dır." şeklinde cevap vermiştir. Hz. Muhammed (s.a.v.), yaşadığı dönemle birlikte kıyamete kadar yaşayacak olan bütün insanlara örnektir.

Üsve-i Hasene: "İnanç, ibadet ve ahlak başta olmak üzere hayatın her alanında Müslümanların kendilerine örnek almaları gereken tek ve en güzel model" anlamında Peygamber Efendimizin sıfatı.

11. sınıf 2. ünite diğer konular için tıklayın ›