Din Kültürü 11. Sınıf 2. Ünite Kur'an'a Göre Hz. Muhammed (s.a.v.) Özet

2. ÜNİTE KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED (S.A.V.)
• Ünite Kavramları
• Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Şahsiyeti
• Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Peygamberlik Yönü
• Hz. Muhammed'e (s.a.v.) Bağlılık ve İtaat
• Başlıca Hadis Kaynakları
• İslam'ın Anlaşılmasında Sünnetin Önemi
• Ahzab Suresi 45-46. Ayetler
• 2. Ünite Test-1
• 2. Ünite Test-2
• 2. Ünite Test-3
• 2. Ünite Test-4
• Ünite Değerlendirme Testi


Kazanım ve Açıklamaları

1. Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. Hz. Muhammed’in beşerî yönü ile ilgili ayetlerden örnek verilmesine özen gösterilir. Hz. Muhammed’in ahlaki özellikleri örneklerle ele alınır. Öğrencilerin, İslam’ı anlamada Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetinin yerini analiz edebileceği etkinliklere yer verilir.

2. Hz. Muhammed’in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. Hz. Muhammed’in tebliğ, tebyin, teşri ve temsil (İslam’ı anlama ve yaşama konusundaki örnekliği) görevlerine değinilir.

3. Hz. Peygamber’e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. Hadis ve sünnet kavramlarına, İslam’ın anlaşılmasında sünnetin önemine ve kültürümüzde Peygamber ve Ehl-İ Beyt sevgisine de değinilir. Hadis kaynaklarından Kütüb-i tis’a ve müellifleri isim olarak listelenir.

4. Ahzâb suresi 45-46. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. Kazanım; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir.

Anahtar Sözcükler: hadis, sünnet, üsve-i hasene, hatemü’n-nebiyyîn, kütüb-i sitte

"Ey Peygamber! Seni tanık, müjdeci, uyarıcı, izniyle Allah'a çağırıcı ve etrafını aydınlatan bir ışık olarak gönderdik." (Ahzab suresi, 45-46. ayetler)