Temel Değerler

Adalet: Adalet, karakter özelliği olarak dengeli olmak ve aşırılıktan uzaklaşıp her şeye hakkını vermek anlamlarını içerir. Yüce Allah bu karaktere sahip olan bireyleri sevdiğini "...Allah, adaletli davrananları sever." (Hucurat suresi, 9. ayet) ayetiyle bildirmektedir. Maide suresinin 8. ayetinde ise adaletsiz davranmayı yasakladığını bildirmektedir. "Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun. Bu, Allah’a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır..." (Maide suresi, 8. ayet) Adalet, insanların sahip oldukları hakların belirlenmesini ve bu hakların sahiplerine teslim edilmesini sağlayan temel değerdir. Adaletli kimse herkesin hakkını gözetir, hak sahibine hakkını verir. Her durumda haklı olanın yanında yer alır. www.huseyinarasli.com

Hikmet: Bilgelik, yerindelik, isabet etmek ve uygunluk anlamlarına gelen hikmet temel değerlerden biridir. İnsanın Allah’ı (c.c.) gereği gibi bilmesi ve kişiyi cahilce davranışlar yapmaktan alıkoyması sebebiyle bilgelik anlamlarını da içerir. Yüce Allah bir ayette "O, ümmilere, içlerinden, kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir..." (Cuma suresi, 2. ayet) buyurarak Hz. Peygamberin vazifelerinden birinin de hikmeti öğretmek olduğunu bildirmiştir. Kur’an-ı Kerim’de nübüvvet ve peygamberlik anlamlarına gelen hikmet, gerçeği açıklayan ve şüpheyi gideren kesin delil yerine de kullanılmaktadır.

İffet: İffet haramdan uzak durma, kötü söz ve işlerden kaçınma anlamlarına gelir. İnsanların ahlak kurallarına bağlı kalarak namusunu, şerefini ve haysiyetini koruması yanında nefsin aşırı istekleri karşısında ölçülü davranması iffet kapsamında değerlendirilir. Ayrıca yemek, içmek gibi dünyevi ihtiyaçlar ve bedensel hazlarla ilgili olarak kişinin kendisini sınırlaması ve aşırıya kaçmaması iffetin bir gereği olarak görülür. Yüce Allah iffetli olmayı kadın erkek herkese emretmiştir. İffeti korumanın yollarından biri olarak evlilik kurumunu göstermiştir. "Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar... Mü’min kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar..." (Nur suresi, 30-31. ayetler)
www.huseyinarasli.com
Şecaat: Yiğitlik, kahramanlık, cesaret gibi anlamlara gelmektedir. İslam dini, Müslümanların canlarını, mallarını, namuslarını, vatanlarını ve dinlerini korumak için cesur davranmalarını ister. "Onlar öyle kimselerdir ki halk kendilerine, 'İnsanlar size karşı ordu toplamışlar, onlardan korkun' dediklerinde, bu söz onların imanını artırdı ve 'Allah bize yeter, O ne güzel vekildir!' dediler." (Âl-i İmran suresi, 173. ayet) Hz. Muhammed (s.a.v), diğer bütün değerlerde olduğu gibi şecaat konusunda da en güzel örnektir. Onun tevhid mücadelesi başlı başına bir cesaret örneğidir. Zulmün hâkim olduğu, kötülerin güçlü olduğu bir dönemde, canı pahasına da olsa, hak olanı söyleyebilmek gerçek yiğitliktir. Ayrıca Peygamber Efendimiz müşriklerle yapılan bütün savaşlarda ümmetine liderlik ederek cesaretiyle örnek olmuştur.

9. sınıf 4. ünite diğer konular için tıklayın ›