Cumhuriyet Dönemi Nesir: Makale

Gazetelerin kültür hayatımıza girmesiyle birlikte edebiyatımıza dahil olan makale türü, Tanzimat, Servet-i Fünun ve Milli Edebiyat dönemlerinde gelişimini sürdürmüştür. Cumhuriyet döneminde ise ülkemizde yayınlanan gazete ve dergi sayısının ciddi bir oranda artması, makalelerin de nitelik ve nicelik olarak artış göstermesini sağlamıştır. Bu dönemde akademik çevrelerin gelişmesi, dergi makalesi ile gazete makalesinin birbirinden ayrışmasına neden olmuş; gazete makaleleri günlük sosyal, siyasal vb konularda kaleme alınırken, dergi makaleleri belli bir bilim dalında uzmanlaşmış kişiler tarafından yazılmaya başlanmıştır. Cumhuriyet dönemi edebiyatında gazete ve dergi alanında birçok makale yazarı olmakla birlikte başlıca şu isimler zikredilebilir; Peyami Safa, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Rasim, Fuat Köprülü, Refik Halit Karay, Falih Rıfkı Atay, Burhan Felek, Oktay Ekşi, Emre Kongar, Atilla Dorsay, Murat Bardakçı, İlber Ortaylı, Ahmet Kabaklı, Fehmi Koru, Nevzat Yalçıntaş...
www.huseyinarasli.com

Cumhuriyet Dönemi Makale Yazarları ve Eserlerine Örnekler

Peyami Safa (1899-1961): Sanat-Edebiyat-Tenkid (1970)

Ahmet Hamdi Tanpınar (1901-1962): Edebiyat zerine Makaleler (1969 - ölümünden sonra)

Berna Moran: Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış (1983)

Hilmi Yavuz: Edebiyat ve Sanat Üzerine Yazılar Makaleler (2005)


Gazete makalesi örneği: Âkif'in Karakteri - Ahmet Kabaklı, Türkiye Gazetesi, 30.12.1999

Gazete makalesi örneği: Sanatta Tarihîlik ve Ebedîlik, Peyami Safa, Milliyet Gazetesi, 12.10.1958.