Din Kültürü 9. Sınıf 1. Ünite Kısa Özet ve Önemli Kavramlar

Bilgi ve İnanç Ünitesi

Felsefeye Göre Bilgi: Felsefe dünyasında bilgi, insanın varlıkları tanıma, anlama ve bilme çabası sonucunda ortaya çıkan netice şeklinde tanımlanmıştır.

Bilim Dünyasına Göre Bilgi: Bilim dünyasına göre bilgi, sebep sonuç ilişkisi içerisinde objektif, ölçülebilir, gözlemlenebilir ve mantıksal olmalıdır. Bilgi gözlem ve deney yoluyla, teorilerin doğruluğunun ispatlanması sonucunda ortaya çıkar.

İslam'a Göre Bilgi: Bilgi, İslam âlimleri tarafından ilim ve marifet kavramlarıyla ifade edilmiştir. İlim, bir şeyi olduğu gibi ve gerçeğe uygun şekilde bilmektir. Marifet ise bir şey hakkında düşünerek derin bilgi ve anlayışa ulaşmaktır.

www.huseyinarasli.com

İSLAM'DA BİLGİNİN KAYNAKLARI

1. Akıl: İslam dininde aklın kendinden beklenen işlevleri görebilmesi için akl-ı selim olması gerekir. Selim akıl, insanın doğru karar vermesini sağlayan, herhangi bir olumsuzluktan veya ortamın kötülüğünden etkilenmeyen, yaratılışındaki temizliğini ve safiyetini koruyan akıldır. İnsanın hayır ile şerri ayırabilmesi ve hayrı tercih etmesi selim akılla olur.

2. Sadık Haber: Sadık haber, vahyi ve peygamberlerden gelen haberlerin tamamını kapsar. Vahiy; Allah’ın (c.c.) melek aracılığıyla peygamberlere, peygamberlerin de insanlara bildirdiği ilahî bilgilerdir. Sadık haberler üçe ayrılır;

     a) Mütevatir Haber: Yalan üzere birleşmeleri aklen mümkün olmayan toplulukların aktara geldiği haberlere mütevatir haber denir. Kur’an-ı Kerim, mütevatir şekilde bizlere ulaşmıştır.

     b) Peygamberlerden Gelen Haber: Peygambere Cebrail (a.s.) vasıtasıyla Allah’tan (c.c.) gelen bilgilerdir.

3. Salim Duyu Organları: Beş duyu ile elde edilen bilgiler.

www.huseyinarasli.com

ÜNİTENİN DİĞER KAVRAMLARI

İlham: Gönüle doğan şey, kalbe gelen mana, akıl yürütme ve düşünmeye dayanmaksızın elde edilen bilgi.

Keşif: Aklın ötesinde olduğu için gaip olan bazı şeyleri bilmek.

Akaid: İnanılan şeyler, akideler, dinî inançlar, gönülden bağlanılan ve kesinlikle inanılan şeyler, itikatlar.

İman: Güven duygusu içinde tasdik etmek, tereddüt ve şüphe etmeden, gönül huzuruyla bağlanmak.

İnkar: İmanın zıt anlamlısı

Taklidî İman: Araştırmadan ve delillere dayanmadan çevrenin yönlendirmesiyle oluşan iman.

Tahkikî İman: Delillere, bilgiye, araştırma ve kavramaya dayalı iman.

Salih Amel: İmanın bir sonucu ve göstergesi olarak işlenilen iyi davranışlar, ibadetler.

9. sınıf 1. ünite diğer konular için tıklayın ›