Din Kültürü 10. Sınıf 4. Ünite

"Kur'an ve Yorumu" ünite özetleri.

KUR'AN-I KERİM'İN TEMEL AMAÇLARI

"Ey insanlar! İşte size Rabb'inizden bir öğüt, kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olan Kur'an geldi." (Yunus suresi, 57. ayet)

Kur'an-ı Kerim insana; doğru bilgi, doğru inanç, doğru davranış konularında yol gösterir. Şimdi bunları inceleyelim.


Doğru Bilgi: Kur'an'ın temel amaçlarından biri, insana doğru bilgi vermektir. Çünkü insan doğru bilgiye ulaşamazsa Allah'a karşı kulluk görevlerini yerine getiremez. Kur'an'da doğru bilginin kaynakları vahiy, akıl ve duyulardır.  www.huseyinarasli.com

Vahiy: Yüce Allah'tan Peygamberler aracılığıyla insanlara bilgi gelmesine vahiy denir. Vahiy ilahî kaynaklı olduğu için kesin ve doğru bilgiler içerir. Vahye dayalı bilgilerin kaynağı ikidir. Bunlar Kur'an ve sünnettir.

• Birinci vahiy kaynağı olan Kur'an-ı Kerim;

» İnsana öncelikle Allah'ı tanıtır. (Allah'ın sıfatları, güzel isimleri)

» İbadetler hakkında bilgiler verir.

» Ahlaki davranışlar hakkında bilgiler verir.

» Sosyal hayat hakkında bilgiler verir.

» Geçmiş peygamberler ve ümmetleri ile ilgili bilgiler verir.

» Uzay ve yaratılış hakkında bilgiler verir.

» Ahiret hayatını tanıtır.

• İkinci kaynak olan sünnet ise Peygamber Efendimizin sözleri ve davranışlarıdır. Peygamberimiz Kur'an'da yer alan bilgileri insanlara en güzel biçimde açıklayıp öğretmiş ve bunları kendi hayatında uygulamıştır. Yüce Allah Kur'an'daki bir çok ayette Peygamberimize itaat etmeyi emretmiştir. Bu durum da doğru bilgi kaynağı olarak sünnetin önemini göstermektedir.

Akıl: Doğru bilgi kaynaklarından biri de akıldır.Akıl, Allah'ın insana verdiği en büyük nimetlerden olup onu diğer varlıklardan ayırır ve üstün tutar. Kur'an'ın bir çok ayetinde Allah bizi kainattaki varlıklar üzerinde, kainatın yaratılışı,yapısı, işleyişi üzerinde düşünmemizi, aklımızı kullanmamızı ister. Bu durum da insanı araştırmaya, öğrenmeye, gelişmeye, üretmeye yöneltir.

Duyular: Doğru bilgi kaynaklarından biri de duyularımızdır. Kur'an, duyu organlarımızı kullanarak kainatı araştırmamızı, gözlem yapmamızı ister.  www.huseyinarasli.com


Doğru İnanç: Kur'an'ın temel amaçlarından biri, insanı doğru inanca yönlendirmektir. Allahü Teala peygamberleri aracılığıyla insanlara doğru inancı öğretmiş, neye, nasıl inanmamız gerektiğini açıklamıştır.

• Doğru inancın temeli "tevhit" inancıdır.

Tevhit: Allah'ın varlığına ve birliğine inanmaktır. Tevhidin zıddı ise "şirk"tir.

Şirk: Herhangi bir varlığı ilahlaştırarak Allah'a ortak koşmaktır. Örneğin putlara, gök cisimlerine tapmak gibi.

• Kur'an taklidî bir inancı, doğru inanç için yeterli görmez.

Taklidî İnanç: Çevrenin etkisiyle ve kulaktan dolma bilgilerle elde edilen inançtır.

Tahkikî İnanç: İnsan varlıklar üzerinde düşünerek, gözlem yaparak, araştırarak doğru inanca ulaşmalı ve bu inancını gönülden benimsemelidir. Buna tahkikî inanç denir.

• İnsan bu şekilde samimi ve kalpten inandığı zaman ibadetlerini de yapar, davranışlarını da güzelleştirir. Kur'an'ın istediği de budur.

"Kesin inanmak isteyenler için yeryüzünde birçok deliller vardır.Bizzat kendi varlıklarınızda da böyle deliller vardır. Hâlâ görmeyecek misiniz?" (Zariyat suresi, 20.-21. ayetler)


Doğru Davranış: Kur'an'ın temel amaçlarından biri de insanların doğru davranışlar sergilemeleridir.

• Bir davranışın doğru olması için;

» Yalnızca Allah rızası için yapılması

» Gösterişten, çıkar hesaplarından uzak olması
www.huseyinarasli.com
» Allah'ın emirlerine ve yasaklarına ters düşmemesi

» İnsanların hayrına olması gerekir.

• İslam dininde doğru davranışların dereceleri vardır. Bunlar şu şekilde sıralanır:

Farz: Allah'ın bizden kesin olarak yapmamızı istediği davranışlar

Sünnet: Peygamberimizin yaptığı ve bize de tavsiye ettiği davranışlar (farzlar dışında)

Mübah: Yapılmasında ve yapılmamasında dini yönden sakınca bulunmayan, insanların serbest bırakıldıkları davranışlar

• Allah insanı her an görüp gözetmektedir. İnsan dünyada yaptığı davranışlarının hesabını mahşerde Allah'a verecektir. Bu bilinçle yaşayan insan, kötü davranışlardan uzak durmak için gayret eder. Kendini kontrol eder ve her işinde Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır.KUR'AN-I KERİM'İ OKUMAK

Kur'an'ı Yüzünden Okumak: Kur'an Allah kelamıdır ve Kur'an'ı okumak bir ibadettir. Kur'an'ı okumak, ayetlerde ve hadislerde teşvik edilmiştir.

• Kur'an okurken uyulması gereken davranışlar şunlardır;

» Yüzünden okuyacaksak öncelikle abdest almak

» Kur'an okumaya "euzü besmele" ile başlamak

» Secde ayetini okuduktan sonra secde yapmak

» Okunuş kurallarına uygun davranmak (tecvid, mahreç)

» Okuduğumuzu anlamak, anlamı üzerinde düşünmek

» Güzel ve etkili bir ses ahengi ile okumak (makam ile)

"Kur'an'ı ağır ağır, tane tane oku." (Müzzemmil suresi, 4. ayet)

"Kur'an'ı sesinizle süsleyin." Hz. Muhammed (s.a.v.)

Kur'an'ın Tercümesini (Meal) Okumak: Meal, Kur'an'ın Arapça'dan başka bir dile kısa açıklamalarla tercüme edilmesidir. Meal okuyarak Allah'ın bizlere verdiği mesajları anlayabilir, bu mesajlar üzerinde düşünüp hayatımıza bir yön verebiliriz. Kur'an mealleri bazen farklılıklar arzedebilir. Bu durum çeviriyi yapan kişinin bilgi birikimine, anlayışına, sosyal ve kültürel düzeyine göre değişir. Ancak farklı mealler, Kur'an'da bir çelişki olduğu anlamına gelmez.
www.huseyinarasli.com
• Kur'an meallerinin farklı olmasının sebepleri şunlardır;

» Kur'an'daki bazı kelimelerin ve ifadelerin, çevrilen dilde birebir karşılığının olmaması, bu yüzden çevirmenlerin farklı ifadeler kullanması

» Çevirmenlerin anlama ve anladıklarını ifade etme becerilerinin farklı olması

» Çevirmenlerin içinde yaşadıkları toplumların sosyal, kültürel yapılarının farklı olması

» Ayetlerin anlam zenginliği ve derinliği sebebiyle çevirmenlerin anlatılan tüm manayı meale yansıtamamalarıKUR'AN ANLAŞILMAK İÇİN İNDİRİLMİŞTİR

• Allahü Teala Kur'an'ı, insanlara yol göstersin, doğruyu, iyiyi, güzeli öğretsin, rehber olsun diye göndermiştir. Bu yüzden insan Kur'an'ı okuyup anlayabilmelidir. Anlayamazsa onun rehberliğinden faydalanamaz. Kur'an'ı doğru bir şekilde anlayan insan, dinin özünü ve amaçlarını doğru kavramış olur, Allah'ın emirlerine uyar, yasaklarından kaçınır, iyiliği emreder, kötülükten alıkoyar, çevresine ve kendine faydalı olur.

"Biz, andolsun ki öğüt almaları için bu Kur'an'da bunları türlü türlü açıkladık." (İsra suresi, 41. ayet)
"Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri kilitli mi?" (Muhammed suresi, 24. ayet)

www.huseyinarasli.com

KUR'AN'I ANLAMA VE YORUMLAMADA TEMEL İLKELER

Muhkem Ayetler: Her insan tarafından okunduğunda anlamı anlaşılabilecek ayetler.

Müteşabih Ayetler: Yoruma açık ve mecaz anlam taşıyan ayetler. Bu ayetleri anlamak için tefsire ve izaha ihtiyaç vardır.

Tefsir: Kur'an'ın ayetlerini geniş bir biçimde açıklayan, yorumlayan bilim dalı.

Müfessir: Tefsir ilmiyle uğraşan İslam alimi.

Kur'an'ı Doğru Bir Şekilde Anlayıp Yorumlamak İçin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

» Kur'an'da yer alan kıssaları doğru bir şekilde anlamak ve gereken dersleri çıkarmak için tarih bilgisine sahip olmak. (Kıssa: Kur'an'da geçmiş peygamberlerin ve ümmetlerin hayatlarıyla ilgili bölümler.)

» Kur'an'ın ilk ve en güvenilir tefsiri olan Peygamber Efendimizin sünnetine, Kur'an'ı anlamak için en önemli kaynak olarak başvurmak.

» Kur'an'ın indirildiği dönemi ve ayetlerin nüzul (indiriliş) sebeplerini iyi bilmek

» Kur'an'ı tefsir etmek için öncelikle temel İslam ilimlerini iyi bilmek

» Evrenin yapısı ve yaratılışı ile ilgili konuları açıklarken iyi araştırma yapmak, konunun uzmanlarından bilgi almak.

» Kur'an'ı tefsir ederken samimi davranmak, ön yargılardan, kişisel ve ideolojik kaygılardan uzak olmak.

© Telif Hakkı

Sitedeki dökümanlar yazılı izin olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayınlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Öğretmen arkadaşlar öğrencilerine fotokopi yoluyla çoğaltıp dağıtabilirler.