Din Kültürü 10. Sınıf Ünite Özetleri

10. sınıf din kültürü ünite özetleri için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız.


10. SINIF ÜNİTE ÖZETLERİ

1. ünite → Allah İnsan İlişkisi

2. ünite → Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik

3. ünite → Din ve Hayat

4. ünite → Ahlaki Tutum ve Davranışlar

5. ünite → İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar


Bir Bilgi

Fıkhi mezhepler İslam'ın ibadetler ve sosyal hayattaki uygulamalar ile ilgili konularında görüş bildirmişlerdir.  www.huseyinarasli.com

Hanefîlik: İmam-ı Azam Ebu Hanife hazretlerinin görüş ve düşüncelerine dayanan ehl-i sünnet mezhebidir. İmam-ı Azam nakil ile akıl ve hadis ile re'y (görüş) arasında dengeli bir yol benimsemiştir. Ebu Hanife'nin önde gelen öğrencileri İmam Muhammed ve Ebu Yusuf da bu mezhebin yaygınlaşmasında büyük katkı sağlamışlardır. İmam-ı Azam'ın en meşhur eseri "Fıkhul Ekber"dir. Hanefi mezhebi uygulaması en kolay ve en yaygın mezheptir. Müslümanların çoğu bu mezhebe göre amel ederler. En çok da Asya Müslümanları ve Türkler arasında yaygındır. Dayandığı kaynaklar: Kur'an, sünnet, icma, kıyas.  www.huseyinarasli.com


Malikîlik: Büyük hadis ve fıkıh bilgini Malik bin Enes hazretlerinin görüş ve düşüncelerine dayanan ehl-i sünnet mezhebidir. Maliki mezhebinin en önemli özelliği, Medine halkının uygulamalarına, örfüne diğer mezheplerden daha çok önem vermesidir. Çünkü Peygamberimiz 10 yıl burada yaşamış ve bu şehrin adetlerinden İslam'a aykırı olanları kaldırmış veya düzeltmiştir. Bir kısmına da dokunmamıştır. Maliki mezhebi daha çok Kuzey Afrika'da yaygındır.