Din Kültürü 8. Sınıf 3. Ünite Din ve Hayat Özet

Konu anlatımı, ders notları, özet bilgiler.

Din, Birey ve Toplum

Din: Akıl sahibi bireyleri kendi özgür iradeleriyle iyiye ve doğruya yönelten ve onların mutluluğunu amaçlayan ilahi kurallar bütünüdür.

Dinin Ana Konuları: İnanç esasları, ibadetler, ahlak ilkeleri ve toplumsal ilişkiler (muamelat).

Yapılan arkeolojik çalışmalar ve dinler tarihi araştırmaları, dinin insanlık tarihi boyunca var olan evrensel bir kurum olduğunu ortaya koyar. Yüce Allah, ilk insandan itibaren insanlara ilahi kitaplar ve peygamberler göndermiştir. İlk insan ve ilk peygamber Hz. Âdem'dir. İslam dini Allah'ın insanlara gönderdiği son ilahi dindir. İslam dini evrensel olduğu için bütün insanlara hitap eder. İslam dininin temel amacı hem bireyin hem de toplumun mutlu, huzurlu ve barış içinde yaşaması, en önemlisi de insanın bu dünyadan ahiret alemine imanlı bir şekilde göç ederek cenneti kazanmasıdır. İslam dininde yer alan temel inanç, ibadet ve ahlak esasları bireysel ve toplumsal yönden mükemmele ulaşmamıza yöneliktir. Bunun için en önemli rehberimiz Kur'an-ı Kerim ve onu bize açıklayan hadislerdir.


Dinin Temel Gayesi

İslam dininin temel amacı insanın hem bu dünyada hem de ahirette mutlu olmasını sağlamaktır. Bunun için uyulması gereken ilkeler, rehberimiz Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimizin hadislerinde açıkça belirtilmiştir. Yüce dinimiz İslam'ın bu ilkelerinde canın, neslin, aklın, malın ve dinin korunması vurgulanmıştır. Bu beş ilkeye "zarurat-ı hamse" denir.

Canın Korunması: Canın korunması İslam dinine göre en temel haktır. Çünkü insanın varlığını sürdürmesi, iş ve faaliyetlerine deam edebilmesi buna bağlıdır. Dinimizde insanın yaşama hakkı güvence altına alınmıştır.

Neslin Korunması: Neslin korunması toplumun devamı için bir zorunluluktur. Neslin korunabilmesi sağlıklı bir aile kurmakla mümkündür. Bu nedenle İslam dini aile kurumunun temeli olan nikâh üzerinde önemle durmuştur.

Aklın Korunması: Kişinin dinen mükellef olabilmesi için akıl sağlığının yerinde olması gerekir. İslam dini, insanın akıl sağlığına zarar veren şeylerden uzak durulmasını istemiştir. Bu nedenle akla zarar veren içki, uyuşturucu maddeler ve diğer zararlı maddelerin kullanımını yasaklamıştır.

Malın Korunması: Malın korunması; mülkiyet, ekonomik haklar, üretmek, sahip olmak, satmak ve tüketmek ile ilgili hakları kapsar. İslam’a göre herkes kendi imkân ve ölçüsünde mülk edinme hakkına sahiptir.

Dinin Korunması: Dinin korunmasında gözetilmesi gereken en önemli husus, sağlam ve doğru bilgi kaynaklarıyla dinin anlaşılmasıdır. İslam dininin kaynakları Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin sünnetidir. Kur'an ve sünnete dayanmayan din anlayışları kabul edilemez. Dinin korunması Allah’ın emir ve yasaklarına uymakla mümkündür.


Hz. Yusuf (a.s.)

Kur'an'da yer alan surelerden biri olan Yusuf suresi, 111 ayetten oluşmaktadır. Bu surede Hz. Yusuf'un hayatı anlatılır. Yusuf aleyhisselamın hayat hikayesi Kur'an-ı Kerim'de "kıssaların en güzeli" olarak nitelendirilmiştir. Hz. Yusuf aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerden olup Yakup peygamberin oğludur. Çocukken kendisini kıskanan ağabeyleri tarafından kuyuya atıldı ve Mısır'a giden bir kervan tarafından kurtarıldı. Mısır'da vezire köle olarak satıldı. Gençlik dönemlerine eriştiğinde kendisine atılan bir iftiradan dolayı hapse atıldı ve uzun yıllar hapiste kaldı. Hz. Yusuf hapisteyken Allah ona rüyaları yorumlamayı ( rüya tabirini) öğretti ve onu peygamberlikle görevlendirdi. Bu arada Mısır hükümdarının rüyasını doğru yorumladı ve hapisten çıkarılıp Mısır'a vezir yapıldı. Kralın rüyasında gördüğü kıtlık başlamadan önce Hz. Yusuf (a.s.) tedbir aldı ve bolluk yıllarında sarayın ambarlarını erzak ve tahılla doldurdu. Bu sıralar bölgede yaşanan kıtlık dolayısıyla Mısır'a erzak almaya gelen kardeşlerini tanıdı ancak onlara ilk başta kendini tanıtmadı. Ancak daha sonra onlara kendini tanıttı. Kardeşleri Hz. Yusuf'u tanıyınca çocukken ona yaptıklarından dolayı çok mahcup oldular. Ancak Hz. Yusuf, eskiden kendini kuyuya atmalarına ve çok sevdiği babasından ayırmalarına rağmen ağabeylerini affetti. Yusuf peygamber; babasını, annesini ve kardeşlerinin hepsini Mısır'a getirdi. Hz. Yusuf (a.s.) Mısır'da uzun yıllar Maliye Bakanlığı yaptı ve insanları adaletle yönetti. Onlara peygamberlik yaptı. İnsanları her zaman iyiliğe ve güzelliğe çağırdı.


Asr Suresi ve Anlamı

Asr; zaman, çağ, ikindi vakti gibi anlamlara gelir. Surenin başında zamana yemin edilerek onun insan hayatındaki yerine ve önemine dikkat çekilmiştir.

Bismillâhirrahmânirrahîm.
1. Vel asr.
2. İnnel insane le fi husr.
3. İllellezine âmenû ve amilü’s sâlihâti ve tevâsav bi’l hakkı ve tevâsav bi’s sabr.

Anlamı:
1. Andolsun zamana ki
2- İnsan gerekten ziyan içindedir.
3. Ancak, iman edip de sâlih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka (onlar ziyanda değillerdir).

NOT: Bu okuduğunuz yayın, Din ve Hayat ünitesinin kısa bir özetidir. Kavram ve kazanım odaklı daha ayrıntılı ders notları için buraya tıklayın.

8. Sınıf 3. Ünite Testleri
• 8. Sınıf 3. Ünite Test-1
• 8. Sınıf 3. Ünite Test-2
• 8. Sınıf 3. Ünite Test-3
• 8. Sınıf 3. Ünite Test-4
• 8. Sınıf 3. Ünite Test-5
• 8. Sınıf 3. Ünite Test-6