İslam Düşüncesinde Yorumlar (10. sınıf)

10. sınıf 5. ünite

KAVRAMLAR

İtikad: İnanç, iman esaslarına inanmak.

Fıkıh: İslam hukuku bilimi.

Mezhep: İslam dinindeki yorum farklılıkları, yol, yöntem.

İctihad: İslam alimlerinin Kur'an ve sünnetten yola çıkarak yeni bir hüküm çıkarmaları.

Müctehid: Kur'an ve sünnetten yeni bir hüküm çıkaran İslam alimi.MEZHEPLER NASIL ORTAYA ÇIKTI

• Peygamber Efendimiz hayatta iken sahabe-i kirama bizzat öğretmenlik yapmış, kendisine vahyedilen ayetleri onlara açıklayıp öğretmiştir. Peygamber Efendimizin mübarek meclisinde ve huzurunda ilim öğrenen, İslam dininin hükümlerini O'ndan (s.a.v.) dinleyen sahabe efendilerimizin kalpleri temiz, inançları doğru ve şüphelerden uzaktı...

» devamını okumak için tıklayınİSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUM FARKLILIKLARININ SEBEPLERİ

İnsanın Yapısından Yaynaklanan Sebepler: Her insanın düşünce yapısı, ilgileri, ihtiyaçları, yetenekleri vb farklıdır. Bu farklılık Allah'ın bize verdiği akıl ve düşünce yeteneğinden kaynaklanır. Bu durum İslam alimlerinin dini konularda farklı yorumlar sergilemesine yol açmıştır...

» devamını okumak için tıklayınİSLAM DÜŞÜNCESİNDE SİYASÎ-İTİKADÎ YORUMLAR

» Haricilik: İslam tarihindeki ilk itikadi mezheptir. Sıffin savaşında Hz. Ali'yi destekleyen bir grup, savaşın sonlarına doğru Hz. Ali'nin hakeme başvurmayı kabul etmesi üzerine onun küfre düştüğünü iddia ederek ondan desteğini çekip ayrılmışlardır. Böylece kendilerine "ayrılanlar" anlamında Hariciler denilmiştir. Çünkü bu insanlar Hz. Ali'nin Muaviye karşısında...

» devamını okumak için tıklayınİSLAM DÜŞÜNCESİNDE AMELÎ-FIKHÎ YORUMLAR

» Hanefîlik: İmam-ı Azam Ebu Hanife hazretlerinin görüş ve düşüncelerine dayanan ehl-i sünnet mezhebidir. İmam-ı Azam nakil ile akıl ve hadis ile re'y (görüş) arasında dengeli bir yol benimsemiştir. Ebu Hanife'nin önde gelen öğrencileri İmam Muhammed ve Ebu Yusuf da bu mezhebin yaygınlaşmasında büyük katkı sağlamışlardır. İmam-ı Azam'ın en meşhur eseri "Fıkhul Ekber"dir. Hanefi mezhebi uygulaması en kolay...

» devamını okumak için tıklayınİSLAM DÜŞÜNCESİNDEKİ YORUMLARI BİRLEŞTİREN UNSURLAR

Mezheplerin farklılığı ibadet konuları ve sosyal hayatla ilgili uygulamalarda kendini göstermiştir. Aşağıda belirtilen dört ana konu ise mezhepleri birleştiren temel unsurlardır. Bunlar;

Tevhit: Allah'ın varlığı, birliği, sıfatları, güzel isimleri.

Nübüvvet: Peygamberlere inanmak.

Kur'an: İslam dininin en temel kaynağı olan ve Allah tarafından Peygamber Efendimize vahiy
yoluyla indirilmiş ilahi kitap.

Ahiret: Kıyametin kopmasından sonraki sonsuz hayat.