Din Kültürü 6. Sınıf 1. Ünite Peygamber ve İlahi Kitap İnancı Özet

Konu anlatımı, ders notları, özet bilgiler, testler

NOT: Bu okuduğunuz yayın, Peygamber ve İlahi Kitap İnancı ünitesinin kısa bir özetidir. Kavram ve kazanım odaklı daha ayrıntılı ders notları için buraya tıklayın.

Peygamberler, Yüce Allah'ın emirlerini, yasaklarını, mesajlarını insanlara açıklayıp öğretmek amacıyla insanlar arasından seçip görevlendirdiği mübarek kişilerdir. Rabb'imiz, ilk insan topluluklarından başlayarak her topluma peygamber göndermiştir.

Resul: Allah'ın kendilerine ilahi kitap gönderdiği peygamberler.

Nebi: Allah'ın kendilerine ilahi kitap göndermediği, kendinden önce gönderilen kitabın hükümlerini devam ettiren peygamberler.

Nübüvvet - Risalet: Peygamberlik, elçilik.

Vahiy: Allah'ın peygamberlere mesaj göndermesi.


Kur'an-ı Kerim'de Adı Geçen Peygamberler

Hz. Adem Hz. İsmail Hz. Davud Hz. Zekeriya
Hz. İdris Hz. İshak Hz. Süleyman Hz. Yahya
Hz. Nuh Hz. Yakub Hz. Eyyub Hz. İsa
Hz. Hud Hz. Yusuf Hz. Zülkifl Hz. Muhammed
Hz. Salih Hz. Şuayb Hz. Yunus
Hz. Lut Hz. Musa Hz. İlyas
Hz. İbrahim Hz. Harun Hz. Elyesa .

Not: Kur'an'da Lokman, Zülkarneyn ve Üzeyr isminde üç mübarek kişiden bahsedilir. Ancak bunların peygamber olup olmadıkları açıkça belirtilmemiştir.


Peygamberlerin Özellikleri (Sıfatları)

1. Sıdk: "Doğru olmak" demektir. Peygamberler sözlerinde ve işlerinde doğru insanlardır. Asla yalan söylememiş, hile ve haksızlık yapmamışlardır.

2. Emanet: "Güvenilir olmak" demektir. Bütün peygamberler güvenilir insanlardır. Onlar yaşadıkları toplumda sözleriyle ve davranışlarıyla insanların güvenini kazanmışlardır.

3. Fetanet: "Akıllı ve zeki olmak" demektir. Peygamberler akıllı ve zeki kişilerdir. Yüce Allah'ın kendilerine verdiği bu sorumluluğu, ağır görevi yerine getirebilmeleri için çok akıllı ve zeki olmaları gerekir.

4. İsmet: "Günah işlemekten kaçınmak" demektir. Peygamberler gizli ve açık her türlü kötülükten ve günahtan kaçınmışlardır.

5. Tebliğ: "Açıklamak, bildirmek" demektir. Peygamberler Allah'tan aldıkları mesajları olduğu gibi, hiç değiştirmeden insanlara açıklayıp öğretmişlerdir.

Mucize: Allah'ın izniyle sadece Peygamberlerin yapabildiği olağanüstü işler, hareketler. Peygamberler insanların iman etmelerine yardımcı olmak ve onları ikna etmek amacıyla mucize göstermişlerdir.


Peygamberlerin Görevleri

» Allahü Teala'nın emirlerini ve yasaklarını bütün insanlara duyurmak (tebliğ etmek)

» Allah'ın ayetlerini insanlara açıklayıp öğretmek

» Yüce Allah'ı insanlara en doğru şekilde tanıtmak

» İnsanlara inanç esaslarını ve ibadetin nasıl olacağını öğretmek

» İnsanlara güzel örnek olmak

» Görevlerini yaparken zorlayıcı değil müjdeleyici ve kolaylaştırıcı olmak


Vahiy: Allah'ın peygamberlere gönderdiği mesajlar. Yüce Allah; insanların Yaratıcı'yı bilmeleri, dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşmaları, yanlış inançlara yönelmemeleri gibi sebeplerle vahiy göndermiştir.

İlahi Kitap: Yüce Allah'ın Peygamberler aracılığıyla insanlara gönderdiği ve içinde Allah'ın emirlerinin, yasaklarının, mesajlarının yer aldığı kitaba ilahi kitap denir.

Suhuf: Sayfalar halinde gönderilen ilahi kitaplara suhuf denir.
www.huseyinarasli.com
Yüce dinimiz İslam, sadece Kur'an-ı Kerim'e değil, Allah tarafından daha önce indirilen kutsal kitaplara da inanmamızı emretmiştir.

"Onlar sana indirilene de senden önce indirilene de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar." (Bakara suresi, 4. ayet)


Allah Niçin Vahiy Göndermiştir

» İnsanların Allah'ı bilip tanımaları için

» İnsanların dünyada ve ahirette kurtuluşa ermeleri için

» İnsanların yanlış inançlara yönelmemeleri için

» İnsanların barış içinde, huzurlu, mutlu yaşamaları için

» İnsanların güzel ahlakı öğrenerek doğru davranışlar sergilemeleri için

» İnsanların Allah'a nasıl ibadet edeceklerini öğrenmeleri için


Dört Büyük İlahi Kitap

Tevrat: Allah'ın Hz. Musa Peygambere ve O'nun aracılığıyla Yahudilere gönderdiği kutsal kitaptır. Tevratın dili İbranicedir. Tevratta Hz. Musa'nın ve geçmiş Peygamberlerin hayatı hakkında bilgiler, İsrailoğullarının başından geçenler ve çeşitli öğütler yer alır.

Zebur: Allah'ın Hz. Davud Peygambere gönderdiği kutsal kitaptır. Dili İbranicedir. İçinde daha çok dualar, ilahiler, hikmetli sözler vardır.

İncil: Allah'ın Hz. İsa Peygambere gönderdiği kutsal kitaptır. İncil'de Hz. İsa'nın hayatı hakkında bilgiler, ahlaki öğütler yer alır. Günümüzde İncil Matta, Markos, Luka, Yuhanna olmak üzere dört bölümdür.

Kur'an-ı Kerim: Allah'ın son peygamber Hz. Muhammed'e (s.a.v.) ve O'nun aracılığıyla tüm insanlara gönderdiği son kutsal kitaptır. Kur'an evrenseldir ve dili Arapça'dır. 610 yılı Ramazan ayında indirilmeye başlanmıştır. 114 sure ve yaklaşık 6666 ayetten oluşur. Kur'an'da iman, ibadet, ahlak, geçmiş peygamberlere ve toplumlara ait bilgiler, sosyal hayata ilişkin hükümler, insan, evren ve diğer varlıklar hakkında bilgiler yer alır. Kur'an Hz. Ebu Bekir zamanında kitap haline geçirilmiştir. Bu ilk Kur'an kitabına "mushaf" denir.


KUR'AN-I KERİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

Ayet: Sözlük anlamı "işaret", "delil", "alamet" demektir. Terim olarak ise "Kur'an-ı Kerim'i oluşturan uzun veya kısa vahiy ifadeleri"ne denir.

» Ayetler "durak" adı verilen işaretlerle birbirinden ayrılırlar.

» Durak işaretlerinde ayetin numarası yazılıdır.

» Kur'an'da yaklaşık 6666 tane ayet vardır.

Sure: Kur'an'da ayetlerden oluşan bölümlere verilen isimdir.

» Kur'an'da 114 sure vardır.

» Tevbe suresi hariç bütün sureler "besmele" ile başlar.

» En uzun sure Bakara (286 ayet), en kısa sure Kevser (3 ayet) sureleridir.

» İlk sure "Fatiha", son sure "Nas" sureleridir.

» Mekke'de indirilmiş surelere "Mekkî sureler", Medine'de indirilmiş surelere ise "Medenî sureler" denir.

Cüz: Kur'an'ın her biri 20 sayfadan oluşan bölümlerine verilen isimdir. Kur'an'da 30 cüz vardır. Cüzler, Kur'an'ı okumak ve ezberlemek açısından bir kolaylıktır.

Hafız: Kur'an-ı Kerim'i baştan sona kadar ezbere bilen kişiye denir.

Suhuflar:

» Hz. Adem (a.s.) 10 sayfa

» Hz. Şît (a.s.) 50 sayfa

» Hz. İdris (a.s.) 30 sayfa

» Hz. İbrahim (a.s.) 10 sayfa


Hz. Adem (a.s.): Hz. Adem yeryüzünde yaratılan ilk insan ve ilk peygamberdir. Bütün insanların babasıdır. Yüce Allah, kendi iradesine uygun olarak Hz. Adem'i yarattı ve ona eşyanın isimlerini öğretti. Bütün melekler Hz. Adem'e saygı gösterdiler ancak şeytanın atası olan İblis kibirlendi ve Hz. Adem'e kin duydu. Hz. Adem'i ve eşi Hz. Havva'yı yalan söyleyerek kandırdı. Onları Allah'ın emrine uymaktan alıkoydu. Hz. Adem ve Hz. Havva, Allah'ın koyduğu yasağı çiğnedikleri için cennetten kovuldular ve yeryüzüne indirildiler. Orada yıllarca tövbe ettiler, işledikleri günahtan pişmanlık duydular. Allah onları affetti. Yeryüzünde nesilleri çoğaldı. Hz. Adem Allah tarafından peygamberlikle görevlendirildi, çocuklarına ve torunlarına peygamber oldu. İnsanları Allah'a inanıp ibadet etmeye, güzel davranışlar sergilemeye çağırdı.


Kunut Duaları

"Kunut" sözcüğü; Allah'ın yaratmış olduğu herhangi bir hayrı elde etmek ya da düşmanın kötülüğünden, doğal afetlerden, salgın hastalıklardan kurtulmak için dua ederek namazda Allah'a sığınmak demektir. Kunut duaları, yatsı namazının hemen ardından kılınan vitir namazının üçüncü rekatında, Fatiha suresi ve bir sure okunduktan ve de tekbir alındıktan sonra okunan dualardır.

1. Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdik. Ve nü'minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsni aleykel-hayra küllehü neşkürüke ve lâ nekfürüke ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

"Allahım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, senden bizi hidayete erdirmeni isteriz. Sana inanırız, sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Seni asla inkar etmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız."

2. Allâhümme iyyâke na'büdü ve leke nüsalli ve nescüdü ve ileyke nes'a ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhık.

"Allahım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. Rahmetini dileriz. Azabından korkarız. Şüphesiz senin azabın kafirlere ulaşır."

6. Sınıf 1. Ünite Testleri
• 6. Sınıf 1. Ünite Test-1
• 6. Sınıf 1. Ünite Test-2
• 6. Sınıf 1. Ünite Test-3
• 6. Sınıf 1. Ünite Test-4
• 6. Sınıf 1. Ünite Test-5
• 6. Sınıf 1. Ünite Test-6
• 6. Sınıf 1. Ünite Test-7